Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β' 1189833 ΕΞ 2016/29.12.2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β' 1189833 ΕΞ 2016/29.12.2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β'1189833 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο: 210 69 87 493
Fax: 210 69 87 506
e-mail: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ' αριθ. Δ17Γ 5006821 ΕΞ2011 / 14-02-2011 (Κοιν/ση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 2010 / 1063 σχετικά με την εφαρμογή νέων κανόνων καταγωγής για προϊόντα καταγωγής τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων).

2. Η υπ' αριθ. ΔΔΘΤΟΚ 5013732 ΕΞ 2015/26.6.2015 (Κοιν/ση του Καν. (ΕΕ 2015/428 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με το Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων), ΑΔΑ :704ΡΗ-0Δ4.

3. Η υπ' αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1082376 ΕΞ 2016/31.5.2016 (Οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων-Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας), ΑΔΑ : Ω63ΘΗ-ΟΤΔ. 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016/1.12.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 4119 / Τεύχος Β'/21 -12-2016.

Η κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο http://et.diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ ΩΚΚ6Η-3Λ, αναφέρεται στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) που ισχύει από 01-01-2017 καθώς και στην χορήγηση αρμοδιότητας στις Τελωνειακές Περιφέρειες οι οποίες θα εγγράφουν τους ενδιαφερόμενους Εξαγωγείς στο Ηλεκτρονικό Σύστημα REX.

Στην παρούσα επισυνάπτεται η αίτηση εγγραφής εξαγωγέα, σύμφωνα με το Παράρτημα 22-06 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L343/29-12-2015).

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι πρόσθετες οδηγίες σχετικά με την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση θα αποσταλούν από την Υπηρεσία μας.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Πηγή: Taxheaven