Αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογ

Αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογ

Αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 4241/29-12-2016)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα άρθρα 56, 109 και 119Α του ν. 2960/2001.

3. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), «Κώδικας Φ.Π.Α.», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 38.

4. Την ανάγκη ρύθμισης και καθορισμού θεμάτων αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καφέ, τη σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών καφέ, τη διακίνηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και άλλα θέματα εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001.

5. Την παράγραφο 10 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των προϊόντων καφέ του άρθρου 53Α, τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').

8. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α' και ΦΕΚ 25/2015 Α' για διόρθωση σφάλματος).

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α' ) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

10. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ 3696 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:
α) των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης των προϊόντων καφέ του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, των διατυπώσεων εισόδου και εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων, εν γένει, της λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών,
β) των όρων και των προϋποθέσεων για την παραγωγή προϊόντων καφέ στη χώρα, τη διαδικασία και τις διατυπώσεις παραλαβής από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ανωτέρω προϊόντων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και τις διατυπώσεις διακίνησης των υποκείμενων σε φόρο κατανάλωσης προϊόντων μετά την εισαγωγή τους από τρίτη χώρα και τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία,
γ) των διαδικασιών επιβολής του φόρου κατανάλωσης των προϊόντων καφέ, με τους συντελεστές φόρου που ορίζονται από τις περιπτώσεις β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, της παρακολούθησης, του ελέγχου αυτών και άλλα θέματα εφαρμογής του εν λόγω άρθρου.

2. Ως προϊόντα καφέ νοούνται τα προϊόντα των περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ήτοι: ο καβουρντισμένος καφές των κωδικών Σ.Ο. 0901 2100 (με καφεΐνη) και 0901 2200 (χωρίς καφεΐνη), ο μη καβουρντισμένος καφές των κωδικών Σ.Ο. 0901 1100 (με καφεΐνη) και 0901 1200 (χωρίς καφεΐνη), ο στιγμιαίος καφές του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 1100 και τα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΧ 2101 1292 και 2101 1298.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Άρθρο 2
Άδεια Εγγεγραμμένου Παραλήπτη.


1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα στη χώρα ή σε άλλο κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να παραλαμβάνουν, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, τα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, με την υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 8, του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ήτοι εντός προθεσμίας 10 ημερών από την παραλαβή.

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου, τα οποία επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα ανωτέρω προϊόντα, οφείλουν να λάβουν άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη, πριν από την οιανδήποτε παραλαβή. Η εν λόγω άδεια χορηγείται από την τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας, βρίσκεται ο κύριος τόπος παραλαβής των προϊόντων.

3. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν Αίτηση με βάση το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, του νομίμου εκπροσώπου, κατά περίπτωση.
β) Αποδεικτικά στοιχεία της συναφούς δραστηριότητας, κατά περίπτωση: εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ.- τρέχουσα εικόνα δραστηριοτήτων κ.ά.
γ) Εγγύηση, πάγια ή μεμονωμένη, το ύψος της οποίας καλύπτει το σύνολο του φόρου κατανάλωσης των παραλαμβανόμενων κάθε φορά προϊόντων. Η εγγύηση αυτή μπορεί, κατ' επιλογή του ενδιαφερομένου να είναι τραπεζική ή χρηματική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το επιλεγόμενο από τον ενδιαφερόμενο είδος εγγύησης γίνεται αποδεκτό, μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων.
δ) Κατάλογο των προϊόντων που παραλαμβάνουν, στον οποίο αναφέρονται το είδος του προϊόντος (κωδικός Σ.Ο.), η εμπορική ονομασία, εφόσον υπάρχει, συνήθεις συσκευασίες, ως προς τις ποσότητες κ.ά. Ειδικά στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (παρασκευάσματα), υποβάλλεται επιπλέον
Δήλωση Σύστασης, στην οποία αναφέρεται, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, η περιεκτικότητα του σε κιλά των εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων ή συμπυκνωμάτων καφέ ή του καφέ, για εκατό (100) κιλά τελικού προϊόντος.

4. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης παραλαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα και σε άλλους τόπους παραλαβής, οι εν λόγω τόποι δηλώνονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, κατά την έκδοση της άδειας.

5. Ο κατά τα ανωτέρω εγγεγραμμένος παραλήπτης υποχρεούται:
α) να ενημερώνει εγγράφως πριν από κάθε παραλαβή το αρμόδιο Τελωνείο για την επικείμενη παραλαβή των προϊόντων με την Ειδοποίηση Παραλαβής, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας,
β) να υποβάλλει στο αρμόδιο Τελωνείο, κατά την παραλαβή των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, Δήλωση Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας,
γ) να τηρεί, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, βιβλίο με τα παραλαμβανόμενα κάθε φορά προϊόντα, καθώς και αυτά που τίθενται σε ανάλωση, συσχετίζοντας τις Δηλώσεις Παραλαβής και τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων και εν γένει της νομιμότητας των ενεργειών του. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα από την κείμενη φορολογική νομοθεσία βιβλία και στοιχεία, εφόσον από τις εγγραφές σε αυτά προκύπτουν τα ανωτέρω,
δ) να προβαίνει, μόλις περατωθεί η διακίνηση των προϊόντων που παραλαμβάνονται, στη λογιστική τους εγγραφή,
ε) να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση,
στ) να αποδέχεται και να διευκολύνει κάθε έλεγχο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα πράγματι παρελήφθησαν.

6. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Π, εκ των οποίων το αντίτυπο No 1 παραμένει στο αρμόδιο Τελωνείο, το αντίτυπο No 2 παραδίδεται στον δικαιούχο και το αντίτυπο No 3 υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Η εκδιδόμενη άδεια καταχωρείται από το Τελωνείο έκδοσης αυτής, κατ' αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Αδειών Εγγεγραμμένων Παραληπτών.

7. Η κατά τα ανωτέρω άδεια τροποποιείται:
α. Στις περιπτώσεις αλλαγής των στοιχείων του δικαιούχου.
β. Στις περιπτώσεις αλλαγής του τόπου παραλαβής.
γ. Στις περιπτώσεις αλλαγής της εγγύησης

8. Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται:
α) όταν διαπιστωθεί ότι εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίσθηκε η έκδοση της ή/και
β) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας.
Η ανάκληση αυτή, επάγεται έννομα αποτελέσματα από την επομένη της κοινοποίησης της στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3
Διαδικασία Παραλαβής προϊόντων καφέ από άλλα κ-μ


1. Οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες που παραλαμβάνουν προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας από άλλα κράτη μέλη, υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως πριν από κάθε παραλαβή το αρμόδιο Τελωνείο για την επικείμενη παραλαβή υποβάλλοντας Ειδοποίηση Παραλαβής, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα εμπορικά έγγραφα, κατά περίπτωση: δελτίο παραγγελίας, προτιμολόγιο κ.ά, καθώς και η αναμενόμενη ημερομηνία παραλαβής, ο τρόπος μεταφοράς και ο τόπος παραλαβής των προϊόντων. Η Ειδοποίηση Παραλαβής δύναται να υποβάλλεται με το προσφορότερο μέσο.

2. Τα ως άνω πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας, να υποβάλλουν «Δήλωση Παραλαβής» στο εσωτερικό της χώρας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

3. Η δήλωση παραλαβής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Στοιχεία του υπόχρεου υποβολής της Δήλωσης.
β. Είδος - περιγραφή προϊόντων και ποσότητες αυτών.
γ. Στοιχεία του μεταφορέα και του μεταφορικού μέσου.
δ. Σχετικά συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς, τα οποία επισυνάπτονται στη δήλωση.
ε. Τιμολόγια/προτιμολόγια ή άλλα έγραφα/στοιχεία νόμιμης κατοχής κατά περίπτωση.
στ. Αριθμό φορολογικής αποθήκης (συμπληρώνεται μόνο από πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή).
ζ. Τόπο φυσικής παραλαβής των προϊόντων.

4. Αν μεσολαβεί αργία, η δήλωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη μέρα.

5. Η Δήλωση της παραγράφου 1 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο, σε δύο αντίτυπα Α και Β, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III και υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Αφού καταχωρίσει τη Δήλωση, το Τελωνείο έκδοσης κρατά το αντίτυπο Α και παραδίδει το αντίτυπο Β στον υπόχρεο. Το Τελωνείο έκδοσης καταχωρεί και παρακολουθεί την τακτοποίηση των Δηλώσεων Παραλαβής στο Ειδικό προς τούτο θεωρημένο Βιβλίο με αύξουσα αρίθμηση.

7. Εφόσον ο εγγεγραμμένος παραλήπτης διαπιστώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλαττον ή επί πλέον) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν από την καταχώρηση της Δήλωσης Παραλαβής, προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς.

8. Το αρμόδιο Τελωνείο, σε κάθε περίπτωση, για την ορθή επιβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, κατά την παραλαβή των προϊόντων, προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων των Ειδοποιήσεων Παραλαβής με τις Δηλώσεις Παραλαβής, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά λογιστικά και άλλα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω αποστολή (φορτωτική, δελτίο αποστολής κ.ά.).

9. Φυσικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται, κατά την παραλαβή των προϊόντων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, βάσει σχετικών κριτηρίων επικινδυνότητας και βάσει ειδικών διατάξεων για τη δειγματοληψία και έκδοση δελτίων χημικής ανάλυσης, όπου απαιτείται.

10. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας, (παραλαβή σε περισσότερους τόπους) προκειμένου για τη διενέργεια των διασταυρωτικών ελέγχων, η Ειδοποίηση Παραλαβής και η Δήλωση Παραλαβής με τα σχετικά συνοδευτικά λογιστικά στοιχεία υποβάλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου του εγγεγραμμένου παραλήπτη, το οποίο, εφόσον κρίνει βάσει των προαναφερθέντων, ότι θα πρέπει να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος διαβιβάζει αντίγραφο της υποβληθείσας για την επικείμενη παραλαβή, Ειδοποίησης Παραλαβής στο Τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποί-ου πρόκειται να εκφορτωθούν τα εμπορεύματα, για τον προγραμματισμό της διενέργειας του φυσικού ελέγχου και στη συνέχεια αντίγραφο της Δήλωσης Παραλαβής για τη διασταύρωση των στοιχείων. Τα αποτελέσματα της διενέργειας του ελέγχου αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου του παραλήπτη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Άρθρο 4
Υπαγωγή στο Καθεστώς Φορολογικής Αποθήκης


1. Σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης με αναστολή καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), δύνανται να τίθενται προϊόντα καφέ των περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 που παράγονται εγχωρίως, παραλαμβάνονται από τα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισάγονται από τρίτη χώρα και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Το χρονικό διάστημα παραμονής των προϊόντων καφέ στο καθεστώς αναστολής της παρούσας είναι απεριόριστο, με την επιφύλαξη ότι δεν υφίσταται χρονικό όριο για την καταλληλότητα τους ή δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 5
Άδεια Σύστασης και Λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης


1. Η άδεια για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικής αποθήκης παρέχεται από την τελωνειακή αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη. Η εν λόγω άδεια, δύναται να παρέχεται και από άλλη τελωνειακή αρχή, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εφόσον συντρέχει δικαιολογητικός, προς τούτο, λόγος.

2. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης του παρόντος άρθρου ασκείται από την τελωνειακή αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας σύστασης και λειτουργίας αυτής. Για τον Νομό Πειραιά, της Περιφερειακής ενότητας Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός
Τελωνεία, αρμόδια Τελωνεία για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών ορίζονται το Α' Τελωνείο Πειραιά και το Γ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης
Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στη χώρα και να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να παράγει, μεταποιεί, κατέχει, παραλαμβάνει, αποστέλλει ή εξάγει στο πλαίσιο της άσκησης του επιτηδεύματος του, τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων.
β) να μην έχει υποπέσει το φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό, δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, σε παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
γ) να τηρεί τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» λογιστικά στοιχεία και αρχεία.
δ) να παρέχει τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες από το άρθρο 15 της παρούσας εγγυήσεις.

4. Για τη χορήγηση της άδειας, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Ως προς την εγκατάσταση της φορολογικής αποθήκης:
αα. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την νόμιμη κατοχή και χρήση του ακινήτου, όπως τίτλος ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης κ.ά.
ββ. Επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη, θεωρημένο από μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνεται το εμβαδόν του χώρου, οι είσοδοι και έξοδοι της αποθήκης και προσδιορίζεται με σαφήνεια η οριοθέτηση του χώρου και η διαρρύθμισης αυτής, ιδίως στις περιπτώσεις πραγματοποίησης διαφορετικών εργασιών (φρύξη, άλεση, συσκευασία, αποθήκευση, άλλους είδους παρασκευή - μεταποίηση). Ειδικότερα, απεικονίζονται οι χώροι παραγωγής, οι χώροι και τα μέσα αποθήκευσης κατά είδος προϊόντος, όπως και η θέση και το είδος των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας.
γγ. Βεβαίωση - έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο χώρος πληροί τους όρους σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω αρχή. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης-έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από τη χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
β. Ως προς το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια (εγκεκριμένος αποθηκευτής):
αα. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, του νομίμου εκπροσώπου.
ββ. Θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως αυτό ισχύει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή άλλα στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση, κατά περίπτωση.
γγ. Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα: εγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η., δήλωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ - τρέχουσα εικόνα δραστηριοτήτων κ.ά.
δδ. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
εε. Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που να συνδέεται με παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας και την οικονομική του δραστηριότητα. Επίσης, δηλώνεται ότι η εταιρία δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης.
στστ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις περί ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
ζζ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
ηη. Σχετική εγγύηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.

5. Επιπλέον, προσκομίζεται κατάλογος των προϊόντων που αποθηκεύονται, στον οποίο αναφέρονται για κάθε προϊόν ξεχωριστά: το είδος (κωδικός ΣΟ), η εμπορική ονομασία, εφόσον υπάρχει, συνήθεις συσκευασίες, ως προς τις ποσότητες κ.ά. Ειδικά στην περίπτωση κατοχής των προϊόντων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (παρασκευάσματα), υποβάλλονται επιπλέον Δηλώσεις Σύστασης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, στα οποία αναφέρεται η περιεκτικότητα του σε κιλά των εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων ή συμπυκνωμάτων καφέ ή του καφέ, για εκατό (100) κιλά τελικού προϊόντος.

6. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, μετά από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί για σοβαρές τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις, προβαίνει στον έλεγχο της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια, πραγματοποιείται αυτοψία του χώρου, με σκοπό να διαπιστωθεί η ασφάλεια και η καταλληλότητα αυτού και ειδικότερα αν:
α. Ο χώρος ταυτίζεται με αυτόν που αποτυπώνεται στο προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα.
β. Διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες μέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων, ανάλογα με το είδος αυτών.
γ. Είναι επαρκή τα μέτρα ασφάλειας που έχουν ληφθεί αναφορικά με τη διασφάλιση του φόρου.

7. Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, υποδεικνύονται τυχόν βελτιώσεις και τροποποιήσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της εποπτείας του καθεστώτος αναστολής και ειδικότερα του ελέγχου.

8. Μετά τη λήψη τυχόν πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις της επιτροπής, συντάσσεται έκθεση καταλληλότητας στην οποία διαλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της αποθήκης και τα λοιπά σημεία ελέγχου, όπως διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία.

9. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα, όπως το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας, εκ των οποίων το πρώτο παραδίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο- εγκεκριμένο αποθηκευτή, το δεύτερο παραμένει στο τελωνείο έκδοσης, το τρίτο υποβάλλεται στην Τελωνειακή Περιφέρεια και το τέταρτο υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

10. Η εκδιδόμενη άδεια καταχωρείται από το Τελωνείο έκδοσης αυτής, κατ' αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Αδειών Φορολογικών Αποθηκών.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Εγκεκριμένου Αποθηκευτή


1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, στο όνομα του οποίου, χορηγείται η άδεια φορολογικής αποθήκης, εκτός των ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούται:
α. Να τηρεί βιβλία με κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να εκδίδει τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία παραστατικά.
β. Να τηρεί κατάλληλα γραμμογραφημένο Βιβλίο Αποθήκης, στο οποίο να καταχωρούνται οι ποσότητες του εισερχομένων και εξερχόμενων προϊόντων καφέ, κατά είδος και αποθηκευτή, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον νόμο και την παρούσα απόφαση στοιχεία και έντυπα εισόδου και εξόδου από την αποθήκη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας.
γ. Να μην επιτρέπει την έξοδο των προϊόντων καφέ από την αποθήκη, χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων.
δ. Να ενημερώνει την αρμόδια τελωνειακή αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας.
ε. Να δέχεται κάθε έλεγχο που θα ζητηθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 7
Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή σε Φορολογικές Αποθήκες Τρίτων


1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα στη χώρα ή σε άλλο σε κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια φορολογικής αποθήκης στο όνομα τους, που παραλαμβάνουν προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία προέρχονται από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, δύνανται να θέτουν αυτά σε καθεστώς αναστολής, σε φορολογική αποθήκη άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή.

2. Τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή. Η άδεια χορηγείται από το Τελωνείο ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου, βρίσκεται η φορολογική αποθήκη που χρησιμοποιούν κυρίως.

3. Σε περίπτωση που ο ίδιος αποθηκευτής, χρησιμοποιεί και άλλες φορολογικές αποθήκες, αυτές δηλώνονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, κατά την έκδοση της άδειας.

4. Για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να παραλαμβάνει, να αποστέλλει ή να εξάγει στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητας του τα ανωτέρω προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων,
β) να χρησιμοποιεί τουλάχιστον μια φορολογική αποθήκη άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή,
γ) να μην έχει υποπέσει το φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλα πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό δεσμεύουν με την υπογραφή τους, σε σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας,
δ) να τηρεί τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 λογιστικά στοιχεία και αρχεία, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία,

5. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI.

6. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται μαζί με την αίτηση, είναι αυτά της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 5, κατά περίπτωση και επιπλέον το δικαιολογητικό της περίπτωσης δ'της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

7. Η άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, όπως το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της παρούσας, εκ των οποίων το πρώτο παραμένει στο Τελωνείο έκδοσης, το δεύτερο παραδίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο-εγκεκριμένο αποθηκευτή, το τρίτο υποβάλλεται στην Τελωνειακή Περιφέρεια και το τέταρτο υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

8. Η εκδιδόμενη άδεια καταχωρείται από το Τελωνείο έκδοσης αυτής, κατ' αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Αδειών Εγκεκριμένων Αποθηκευτών, σε συσχέτιση με τον αριθμό της άδειας φορολογικής αποθήκης που χρησιμοποιείται.

9. Η κατά τα ανωτέρω άδεια τροποποιείται:
α. Στις περιπτώσεις αλλαγής των στοιχείων του δικαιούχου.
β. Στις περιπτώσεις αλλαγής του τόπου παραλαβής.

10. Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται:
α) όταν διαπιστωθεί ότι εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίσθηκε η έκδοση της ή/και
β) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας.
Η ανάκληση αυτή, επάγεται έννομα αποτελέσματα από την επομένη της κοινοποίησης της στον ενδιαφερόμενο.

11. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 παραλαμβάνουν και θέτουν σε καθεστώς αναστολής τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλοντας Δήλωση Παραλαβής.

Άρθρο 8
Ακύρωση - Τροποποίηση - Ανάκληση Άδειας Φορολογικής Αποθήκης


1. Η άδεια της φορολογικής αποθήκης ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοση της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, χωρίς τα οποία δεν θα εκδιδόταν. Η ακύρωση επάγεται έννομα αποτελέσματα από την έκδοση αυτής.

2. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, εφόσον έχουν επέλθει τροποποιήσεις επί ορισμένων στοιχείων επί των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια.
Ειδικότερα, η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Αλλαγή των στοιχείων του δικαιούχου.
- Μεταβολή των προϊόντων τα οποία παραλαμβάνονται, κατέχονται, αποστέλλονται ή παρασκευάζονται.
- Μεταβολή του είδους δραστηριότητας της φορολογικής αποθήκης (παραλαβή, κατοχή, αποστολή ή παραγωγή), η οποία συνδέεται με την αλλαγή ή επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης.
- Επέκταση ή συρρίκνωση του αποθηκευτικού χώρου της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης, καθώς και κάθε αλλαγή στη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων και των θέσεων των μηχανών παραγωγής.
- Αλλαγή στην παρεχόμενη εγγύηση.

3. Η άδεια ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η έκδοση της ή/και ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας.

4. Η ανάκληση της άδειας συνεπάγεται έννομα αποτελέσματα από την επομένη της κοινοποίησης της στον ενδιαφερόμενο αποθηκευτή.

Άρθρο 9
Παραγωγή Προϊόντων Καφέ


1. Η παραγωγή προϊόντων καφέ πραγματοποιείται σε φορολογική αποθήκη. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η παραγωγή καβουρντισμένου καφέ εκτός καθεστώτος αναστολής, με βάση (α ' ύλες), άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, με την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το ποσό των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά. Τα πρόσωπα που παράγουν εκτός φορολογικής αποθήκης οφείλουν να αποδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, ότι ο φόρος για τις α' ύλες που χρησιμοποιούν έχει καταβληθεί.

2. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές που παράγουν προϊόντα καφέ εντός καθεστώτος αναστολής σε φορολογική αποθήκη οφείλουν να καταθέτουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 5 της παρούσας, έναν κατάλογο των προϊόντων που παράγουν, ο οποίος περιέχει για κάθε προϊόν ξεχωριστά:
α. Τον αριθμό του ειδικού λογαριασμού που τηρείται λογιστικά για το προϊόν.
β. Την ποσότητα και το είδος των α' υλών που απαιτούνται για την παραγωγή εκατό (100) κιλών, του προϊόντος αυτού, οι συντελεστές απόδοσης και στην περίπτωση παραγωγής παρασκευασμάτων, Δηλώσεις Σύστασης.

3. Ο κατάλογος θεωρείται από το αρμόδιο Τελωνείο και φυλάσσεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή. Σε κάθε αλλαγή που επέρχεται στα δεδομένα παραγωγής ενός προϊόντος ή στην περίπτωση προσθήκης νέων προϊόντων υποβάλλεται νέος κατάλογος στο αρμόδιο Τελωνείο.

Άρθρο 10
Είσοδος στη Φορολογική Αποθήκη


1. Εγχωρίως παραγόμενα
Για την είσοδο στη φορολογική αποθήκη των προϊόντων καφέ, τα οποία παράγονται σε αυτή, συντάσσεται και καταχωρείται Δελτίο Παραγωγής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII, προκειμένου να χρεωθεί και να πιστωθεί η λογιστική της φορολογικής αποθήκης. Το Δελτίο Παραγωγής συντάσσεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή σε ημερήσια βάση, εφόσον υπάρχει παραγωγή και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη. Συγκεντρωτική εβδομαδιαία κατάσταση με τα Δελτία Παραγωγής υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης στην οποία εισέρχονται τα παραγόμενα προϊόντα, το αργότερο ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Το εν λόγω Τελωνείο καταχωρεί τα Δελτίο Παραγωγής, κατά αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Δελτίων Παραγωγής.

2. Προϊόντα καφέ προερχόμενα από άλλα κράτη - μέλη/ τρίτες χώρες
α. Η είσοδος των προϊόντων καφέ, τα οποία παραλαμβάνονται από άλλα κράτη - μέλη στο εσωτερικό της χώρας πραγματοποιείται με την υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της Δήλωσης Παραλαβής, του συνημμένου Παραρτήματος III, με συμπληρωμένη την ένδειξη ως προς την αίτηση εισόδου σε φορολογική αποθήκη.
β. Η είσοδος των προϊόντων καφέ, τα οποία εισάγονται από τρίτη χώρα και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη, πραγματοποιείται με την υποβολή της Δήλωσης Διακίνησης, του συνημμένου Παραρτήματος IX, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή υποβολής της Διασάφησης Εισαγωγής, στην οποία προσαρτώνται τα κατά περίπτωση εμπορικά και άλλα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία και συμπληρώνεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης της διασάφησης εισαγωγής.
γ. Με τη Δήλωση υποβάλλεται επαρκής οικονομική εγγύηση για την κάλυψη της διακίνησης. Σε περίπτωση που το Τελωνείο εισαγωγής και το Τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης είναι το ίδιο, χρησιμοποιείται η εγγύηση της φορολογικής αποθήκης και ελέγχεται η επάρκεια της για τη διακίνηση προς τη φορολογική αποθήκη.
δ. Η εν λόγω Δήλωση υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα και καταχωρείται στο Ειδικό Βιβλίο καταχώρησης Δηλώσεων Διακίνησης στο Τελωνείο υποβολής της διασάφησης εισαγωγής, το οποίο χορηγεί μοναδικό αριθμό καταχώρησης. Η ως άνω τελωνειακή αρχή προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά λογιστικά και λοιπά στοιχεία που αφορούν την εν λόγω διακίνηση. Το αντίτυπο No 1 παραμένει στο Τελωνείο εισαγωγής, ενώ τα θεωρημένο αντίτυπα No 2 και No 3 συνοδεύουν τα προϊόντα, κατά τη μεταφορά τους από το Τελωνείο εισαγωγής μέχρι τον τελικό τους προορισμό, δηλαδή τη φορολογική αποθήκη και επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της διακίνησης. Η Δήλωση Διακίνησης παραμένει σε εκκρεμότητα στο Τελωνείο Εισαγωγής μέχρι να ολοκληρωθεί η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη.
ε. Τα υπόχρεα πρόσωπα, μετά την καταχώριση της διασάφησης εισαγωγής και πριν από την παραλαβή, οφείλουν να ενημερώνουν το αρμόδιο Τελωνείο για την επικείμενη παραλαβή υποβάλλοντας Ειδοποίηση Παραλαβής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
στ. Κατά την παραλαβή των προϊόντων, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής βεβαιώνει την παραλαβή και είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη επί των αντιτύπων No 2 και No 3 της Δήλωσης, χρεώνει με το αντίτυπο No 2 τη φορολογική του αποθήκη με αντίστοιχη ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης και υποβάλλει το αντίτυπο No 3 στο Τελωνείο ελέγχου της φορολογικής του αποθήκης.
ζ. Το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων της Ειδοποίησης Παραλαβής με τη Δήλωση Διακίνησης, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα που αφορούν στην εν λόγω διακίνηση, την οποία καταχωρεί στο Ειδικό Βιβλίο και αποστέλλει στο Τελωνείο υποβολής της διασάφησης εισαγωγής φωτοαντίγραφο του αντιτύπου No 3 της εν λόγω Δήλωσης με τη βεβαίωση του παραλήπτη για την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη, για την περάτωση της διακίνησης και την αποδέσμευση της εγγύησης.
η. Εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής διαπιστώσει, κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλαττον ή επί πλέον), οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν από την καταχώρηση της Δήλωσης παραλαβής, προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς.

3. Επιτρέπεται η επιστροφή και εκ νέου αποθήκευση στην φορολογική αποθήκη προϊόντων καφέ που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, κατά την έννοια των διατάξεων του επόμενου άρθρου, εφόσον ο φόρος κατανάλωσης δεν έχει καταβληθεί, με την έκδοση του προβλεπόμενου στον ν.4308/2014, παραστατικού και την επανακαταχώρησή του στο Βιβλίο Αποθήκης.

Άρθρο 11
Έξοδος προϊόντων καφέ από φορολογική αποθήκη


1. Η έξοδος των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας από τη φορολογική αποθήκη μπορεί να πραγματοποιείται με:
α. θέση σε ανάλωση, για την καταβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.
β. εξαγωγή, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες περί εξαγωγής ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.
γ. μεταφορά σε άλλη φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας.
δ. αποστολή ή επαναποστολή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις περιπτώσεις β', γ' και δ' υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης προϊόντων Φόρου Κατανάλωσης στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IX της παρούσας.
Οι ποσότητες των προϊόντων καφέ που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από το άρθρο 6 της παρούσας Βιβλίο Αποθήκης και οι Δηλώσεις Διακίνησης στο προβλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο.

2. Μεταφορά από μια φορολογική αποθήκη του εσωτερικού σε άλλη.
α. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έναρξη της διακίνησης υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή - αποστολέα, η Δήλωση Διακίνησης (σε 4 αντίτυπα) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης, στην οποία προσαρτώνται τα προβλεπόμενα από το ν.4308/2014 λογιστικά στοιχεία. Η ως άνω τελωνειακή αρχή καταχωρεί την εν λόγω Δήλωση, κατ' αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Δηλώσεων Διακίνησης. Επίσης, πριν από τη διακίνηση των προϊόντων ελέγχει την επάρκεια της εγγύησης και σε κάθε περίπτωση προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά λογιστικά στοιχεία που αφορούν στην εν λόγω διακίνηση. Το αντίτυπο No 1 της Δήλωσης παραμένει στο Τελωνείο αποστολής - ελέγχου της φορολογικής αποθήκης.
β. Αντίγραφο του αντιτύπου No 2 της Δήλωσης, χρησιμοποιείται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή - αποστολέα για την πίστωση της λογιστικής της φορολογικής του αποθήκης, ενώ το αντίτυπα No 3 και No 4 συνοδεύουν τα εμπορεύματα, μέχρι τη φορολογική αποθήκη προορισμού και επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της διακίνησης.
γ. Παράλληλα, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής - παραλήπτης ενημερώνει με Ειδοποίηση Παραλαβής έγκαιρα την τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης του, για την αναμενόμενη διακίνηση, ώστε, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να παρίσταται κατά την εκφόρτωση και παραλαβή των προϊόντων.
δ. Κατά την παραλαβή, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής- παραλήπτης βεβαιώνει επί των αντιτύπων No 3 και No 4 της Δήλωσης Διακίνησης, την παραλαβή και είσοδο στη φορολογική αποθήκη. Με το αντίτυπο No 4 χρεώνει τα προϊόντα που εισέρχονται στη φορολογική αποθήκη και οι εν λόγω ποσότητες καταχωρούνται στο Βιβλίο Αποθήκης. Στη συνέχεια, υποβάλλει το αντίτυπο No 3 στο Τελωνείο ελέγχου της φορολογικής του αποθήκης.
ε. Το Τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων της Ειδοποίησης Παραλαβής με τη Δήλωση Διακίνησης, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα που αφορούν στην εν λόγω διακίνηση, την οποία καταχωρεί στο Ειδικό Βιβλίο και αποστέλλει στο Τελωνείο αποστολής φωτοαντίγραφο του αντιτύπου No 3 της εν λόγω Δήλωσης, με τη βεβαίωση του παραλήπτη για την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη, για την περάτωση της διακίνησης και την αποδέσμευση της εγγύησης.
στ. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλειμμάτων ή παρατυπιών κατά τη διάρκεια της διακίνησης ενημερώνεται το αρμόδιο Τελωνείο αποστολής, προκειμένου για την είσπραξη των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης ή την επιβολή ενδεχομένως των σχετικών προστίμων επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

3. Αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα
α) Πριν από την έναρξη της διακίνησης προϊόντων καφέ της παραγράφου 1, υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, Δήλωση Διακίνησης (σε 3 αντίτυπα) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης, στην οποία προσαρτώνται τα προβλεπόμενα από τον ν.4308/2014 λογιστικά στοιχεία. Η ως άνω τελωνειακή αρχή καταχωρεί την εν λόγω Δήλωση, κατ' αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Δηλώσεων Διακίνησης και χορηγεί μοναδικό αριθμό. Παράλληλα, προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά λογιστικά στοιχεία που αφορούν στην εν λόγω διακίνηση. Επιπλέον, οφείλει σε κάθε περίπτωση πριν από τη διακίνηση των προϊόντων να ελέγχει την επάρκεια της εγγύησης του αποθηκευτή για την εκάστοτε διακίνηση.
β) Το αντίτυπο No 1 παραμένει στο Τελωνείο ελέγχου της αποθήκης. Το αντίτυπο No 2 παραδίδεται στον αποθηκευτή για την πίστωση της αποθήκης. Κατά τη μεταφορά, τα εν λόγω προϊόντα συνοδεύονται από το αντίτυπο No 3 της Δήλωσης Διακίνησης ή κάθε άλλο συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο που μνημονεύει ευανάγνωστα τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης αυτής, ο οποίος χορηγείται από το αρμόδιο Τελωνείο. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, κάθε φορά που θα το ζητήσουν, καθ' όλη τη διάρκεια της διακίνησης και θα πρέπει να συνοδεύει τα προϊόντα μέχρι την έξοδο τους από τη χώρα.
γ) Για την οριστικοποίηση της διακίνησης, την τακτοποίηση της Δήλωσης Διακίνησης και την αποδέσμευση της εγγύησης προσκομίζεται από τα εν λόγω πρόσωπα στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης:
αα. στις περιπτώσεις αποστολής ή επαναποστολής σε άλλο κ-μ, αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τυχόν άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη.
ββ. Στις περιπτώσεις εξαγωγής, η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής, πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής.
δ) Στις περιπτώσεις εξαγωγής, εφόσον το Τελωνείο αποστολής, εξαγωγής και εξόδου είναι το ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης. Το σχετικό βιβλίο ενημερώνεται με τη διασάφηση εξαγωγής, με τη οποία πιστώνεται και η αποθήκη.

Άρθρο 12
Προσωρινή Έξοδος


1. Μετά από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος προϊόντων καφέ από τη φορολογική αποθήκη για την τοποθέτηση επ' αυτών διαφημιστικού υλικού και η επανεισαγωγή τους. Στην έγκριση που χορηγεί η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, ορίζεται η προθεσμία επανεισόδου των εν λόγω προϊόντων στη φορολογική αποθήκη που δεν πρέπει να ξεπερνά τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της προσωρινής εξόδου αυτών. Στην αίτηση αναφέρεται ο τόπος που θα βρίσκονται τα προϊόντα και τα σχετικά λογιστικά έγγραφα. Για την έγκριση της προσωρινής εξόδου προσκομίζεται εγγύηση, ίση με το ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στις ποσότητες των προϊόντων που πρόκειται προσωρινά να εξέλθουν από την αποθήκη, η οποία τακτοποιείται με την επιστροφή των προϊόντων σε αυτή, μετά από σχετική ενημέρωση του αποθηκευτή.

Άρθρο 13
Λογιστική Αποθήκης


1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής καταχωρεί άμεσα τα προϊόντα καφέ που παράγει, παραλαμβάνει, αποστέλλει ή εξάγει τηρώντας λογιστική αποθήκης σε ειδικά προς τούτο γραμμογραφημένο Βιβλίο Αποθήκης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Χ της παρούσας. Οφείλει επίσης να τηρεί αντίγραφα των παραστατικών και των προβλεπόμενων έντυπων εισόδου και εξόδου από τη φορολογική αποθήκη. Το εν λόγω βιβλίο επιτρέπεται να τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, υπό τον τύπο των κινητών φύλλων με συνεχή αρίθμηση, που φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση της, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό της σχετικής έγκρισης, τα οποία θα θεωρούνται εκ των προτέρων από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή. Κατά τη θεώρηση, επί του βιβλίου, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής και ο διαχειριστής της αποθήκης, εφόσον έχει οριστεί, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεσμεύονται να τηρούν τη λογιστική αποθήκης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που έχουν τεθεί υπόψη τους και ότι έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων τους, όπως απορρέουν από τον νόμο και την παρούσα απόφαση.

2. Η καταχώρηση γίνεται με αναφορά, τόσο των παραστατικών και των λοιπών συνοδευτικών εντύπων που εκδίδονται κατά την παραγωγή, την παραλαβή, την αποστολή ή την εξαγωγή, όσο και των λογιστικών στοιχείων. Η καταχώρηση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η αναγνώριση του είδους και της ποσότητας των προϊόντων.

3. Σε περίπτωση που στη φορολογική αποθήκη παράγονται, παραλαμβάνονται, αποστέλλονται ή εξάγονται προϊόντα καφέ κυριότητας άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η λογιστική αποθήκης τηρείται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι σχετικές καταχωρήσεις να μπορούν να επιδεικνύονται για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, ήτοι το Βιβλίο Αποθήκης τηρείται ξεχωριστά για κάθε εγκεκριμένο αποθηκευτή, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος.

Άρθρο 14
Απογραφή - Αποθέματα


1. Στο τέλος κάθε έτους, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής πραγματοποιεί απογραφή και συντάσσει σχετική κατάσταση αποθεμάτων, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

2. Η κατάσταση αποθεμάτων περιλαμβάνει, κατά είδος, τις ποσότητες των προϊόντων καφέ που εισήλθαν στην αποθήκη και εξήλθαν από την αποθήκη, κατά τη διάρκεια του έτους, με αναφορά των σχετικών παραστατικών και εντύπων εισόδου και εξόδου και τις ποσότητες, κατά είδος, που μεταφέρονται στο επόμενο έτος. Τα υπόλοιπα πρέπει να αναφέρονται συγκεντρωτικά, σύμφωνα με τις στήλες (4), (5) και (6) του υποδείγματος Βιβλίου Αποθήκης του Παραρτήματος Χ, ήτοι «Παραλαβή/Κατοχή», «Παραγωγή» και «Έξοδος».

Άρθρο 15
Εγγυήσεις


1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, οφείλει να παρέχει εγγύηση, η οποία να καλύπτει την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας των προϊόντων που υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης.

2. Η παρεχόμενη εγγύηση δύναται να είναι οικονομική: χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το δικαίωμα της επιλογής του είδους εγγύησης ανήκει στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γίνεται αποδεκτό, μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογουσών στα προϊόντα καφέ φορολογικών επιβαρύνσεων. Η παρεχόμενη εγγύηση είναι τουλάχιστον ετήσιας ή αορίστου διάρκειας. Ο έλεγχος της κανονικότητας και της επάρκειας της εγγύησης γίνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία κατατίθεται.

3. Είδη εγγυήσεων
α. Εγγυήσεις παραγωγής και κατοχής
αα. Πάγια εγγύηση, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο Τελωνείο ίση με το 5% του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στις ποσότητες προϊόντων καφέ που:
α) παράγονται/κατέχονται στη φορολογική αποθήκη,
β) τίθενται σε ανάλωση καθώς και
γ) σε αυτές που διακινούνται από και προς αυτή, ανά έτος, με ελάχιστο όριο το ποσό των 5.000 ευρώ.
ββ. Σε περίπτωση που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής δεν έχει προηγούμενη σχετική δραστηριότητα, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης, λαμβάνεται υπόψη ο φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα καφέ που κατά δήλωση του πρόκειται να παραληφθούν ή να παραχθούν ή να διακινηθούν από αυτή ή να τεθούν σε ανάλωση, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, με το ίδιο ελάχιστο όριο.
γγ. Το ποσοστό της παρεχόμενης εγγύησης, μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων καφέ είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOF» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων και ασφάλειας και προστασίας.
β. Εγγυήσεις διακίνησης
Η εγγύηση που παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των κινδύνων της εσωτερικής διακίνησης, είτε κατά την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων από άλλο Κράτος-Μέλος, είτε από φορολογική αποθήκη σε άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας είτε προς άλλο Κράτος - Μέλος, είτε προς εξαγωγή, είτε κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η εγγύηση αυτή πρέπει να καλύπτει, για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση χωριστά, το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινούμενα προϊόντα. Στην περίπτωση που από την πάγια, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση δεν καλύπτεται το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα κάθε συγκεκριμένης διακίνησης, προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο Τελωνείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Άρθρο 16
Βεβαίωση και Είσπραξη


1. Ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση αυτών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 και με τους συντελεστές των περιπτώσεων β', γ', δ' ή έ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

2. Ειδικότερα, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα καφέ ενεργείται, ως κατωτέρω:
α) Ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος-μέλος, το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων καφέ, σύμφωνα με τη Δήλωση Παραλαβής, εκτός αν αυτά τεθούν άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.
γ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής.

3. Η διαδικασία και οι διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα εν λόγω προϊόντα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, με την υποβολή, κατά περίπτωση, από τον υπόχρεο, του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικού (Δ.Ε.Φ.Κ.)/Ε.Δ.Ε), με το οποίο βεβαιώνονται και εισπράττονται οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Στην περίπτωση εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. από τον υπόχρεο συνολικά για τα προϊόντα που τέθηκαν σε ανάλωση, κατά τον προηγούμενο της υποβολής του παραστατικού μήνα.

4. Ειδικά, στις περιπτώσεις εξόδου από φορολογική αποθήκη προϊόντων καφέ, κυριότητας άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή, η Δ.Ε.Φ.Κ. υποβάλλεται από τον κύριο των προϊόντων-εγκεκριμένο αποθηκευτή.

5. Ο αναλογών Φ.Π.Α. βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή και με το ίδιο παραστατικό έγγραφο, με τον φόρο κατανάλωσης. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου προστιθεμένης αξίας πραγματοποιείται επί της φορολογητέας αξίας, όπως διαμορφώνεται βάσει των άρθρων 19 και 20 του ν. 2859/2000. Ειδικότερα:
α. Κατά την εισαγωγή, η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2859/2000.
β. Κατά την απόκτηση από άλλο κράτος μέλος και σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2859/2000, ως φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του αναλογούντος Φ.Π.Α., λαμβάνεται υπόψη η αξία ενδοκοινοτικής απόκτησης των προϊόντων.
γ. Κατά την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων, με βάση την οποία διαμορφώνεται η φορολογητέα αξία για την επιβολή του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2859/2000.
δ. Ο φόρος κατανάλωσης περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία για την επιβολή του Φ.Π.Α.

6. Σε περιπτώσεις βεβαίωσης και είσπραξης φόρου κατανάλωσης για τα προϊόντα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (παρασκευάσματα), μαζί με το παραστατικό συνυποβάλλεται, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών, Δήλωση Σύστασης, στο οποίο αναφέρεται, για κάθε προϊόν, που τίθεται σε ανάλωση, ξεχωριστά, η περιεκτικότητα του σε κιλά των εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων ή συμπυκνωμάτων καφέ ή του καφέ.

Άρθρο 17
Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών


1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των εισροών του κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», με την υποβληθείσα Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) προς την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, πέραν της φορολογικής τους αποθήκης, η έκπτωση διενεργείται για τις εισροές αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται μόνο με τη φορολογική τους αποθήκη προϊόντων υποκείμενων σε φόρο κατανάλωσης.

2. Με την Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ο υπόχρεος συνυποβάλει συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α) παραστατικά καθώς και τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που έχει ανακύψει από την προηγούμενη φορολογική περίοδο. Ειδικότερα, ανά στίχο θα αναφέρονται:
α) η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού,
β) το είδος και ο αριθμός του παραστατικού που αφορά στην αγορά ή την εισαγωγή ή την παροχή υπηρεσιών,
γ) η επωνυμία εκδότη παραστατικού, η περιγραφή του αγαθού ή των υπηρεσιών η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών,
δ) το ποσό Φ.Π.Α. κατά παραστατικό,
ε) στον πρώτο στίχο κάθε σελίδας το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της προηγούμενης φορολογικής περιόδου και το τυχόν ποσό ΦΠΑ προς έκπτωση που μεταφέρεται από την προηγούμενη σελίδα,
στ) στο τέλος κάθε σελίδας ο συνολικός αριθμός των υποβαλλόμενων παραστατικών και το συνολικό ποσό ΦΠΑ προς έκπτωση.

3. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται για τις εισροές για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής. Εφόσον το φορολογικό στοιχείο εκδόθηκε σε προγενέστερο χρόνο του μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, αλλά παρελήφθη το μήνα αυτό, σημειώνεται επί του φορολογικού στοιχείου από τον υπόχρεο στην απόδοση του Φ.Π.Α. εγκεκριμένο αποθηκευτή η ημερομηνία παραλαβής του, η οποία αποδεικνύεται από την αντίστοιχη ημερομηνία καταχώρησης στα λογιστικά του αρχεία.

4. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης του τα ανωτέρω πρωτότυπα δικαιολογητικά στοιχεία που αναγράφονται επί της συγκεντρωτικής κατάστασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α).

5. Στην περίπτωση που το προς έκπτωση ποσό Φ.Π.Α. εισροών, είναι μεγαλύτερο από το προς καταβολή ποσό Φ.Π.Α. εκροών, η προκύπτουσα κάθε φορά διαφορά του φόρου που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το χρόνο υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ., δύναται να συμψηφισθεί με το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των μεταγενέστερων Δ.Ε.Φ.Κ.. Η προς συμψηφισμό διαφορά του φόρου σημειώνεται και παρακολουθείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή είτε χειρόγραφα είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ICISnet. Σε περίπτωση επιστροφής Φ.Π.Α. από Δ.Ο.Υ. βάσει του άρθρου 34 του ν. 2859/2000, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής οφείλει να ενημερώσει την τελωνειακή αρχή ώστε να διαγραφεί η προς συμψηφισμό διαφορά του φόρου.

6. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής που διαθέτει περισσότερες από μία φορολογικές αποθήκες, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. με μεταφορά του προς έκπτωση ποσού από μία φορολογική του αποθήκη σε άλλη, με ανάλογη εφαρμογή της υπ' αριθ. ΠΟΛ.1235/30.10.2014 (ΦΕΚ 3075/Β') απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

7. Η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται η ΔΕΦΚ προβαίνει σε ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και δύναται να απορρίπτει παραστατικά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Οι ΕΛ.Υ.Τ. δύνανται να προβαίνουν σε εκ των υστέρων ελέγχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΛΕΓΧΟΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 18
Έλεγχοι - Κυρώσεις


1. Η διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και εσωτερική διακίνηση των προϊόντων της παραγράφου 1 της παρούσας γίνεται κατά περίπτωση, κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης διαφόρων παραγόντων κινδύνου ή άλλων πληροφοριών, προκειμένου για την επαλήθευση του είδους των προϊόντων και την καταμέτρηση της δηλωθείσας ποσότητας αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα σχετικά παραστατικά παραγωγής, παραλαβής ή διακίνησης, καθώς και τα συνοδευτικά λογιστικά στοιχεία.

2. Για σκοπούς διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, δύναται να ζητείται από τον υπόχρεο - αποθηκευτή αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που υποβάλλει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

3. Διενεργείται τακτικός ή έκτακτος έλεγχος των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου αυτών, προκειμένου για τη διασφάλιση της ορθής επιβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων. Έκτακτος έλεγχος διενεργείται και από οποιαδήποτε αρμόδια ελεγκτική αρχή της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Εάν, κατά τη διενέργεια των ελέγχων, διαπιστωθεί διαφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων ή ότι δεν εισήχθη στη φορολογική αποθήκη το σύνολο ή μέρος της δηλωθείσας ποσότητας των εν λόγω προϊόντων ή ότι εξήχθησαν/απεστάλησαν προϊόντα χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων διατυπώσεων και χωρίς την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν.2960/2001.

4. Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 119Α του ν.2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 19
Μηχανογραφικός τρόπος υποβολής εντύπων, έκδοσης αδειών και τήρησης βιβλίων


1. Η υποβολή, αποδοχή και καταχώριση των καθιερούμενων με την παρούσα εντύπων, η έκδοση και διαχείριση των σχετικών Αδειών και η τήρηση των Ειδικών Βιβλίων, από τη χρονική στιγμή μηχανογραφικής υλοποίησης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), θα γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο.

Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις


1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν παράξει, εισάγει από τρίτη χώρα ή αποκτήσει από άλλο Κράτος-Μέλος στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, όχι νωρίτερα από την 1.1.2016 και βρίσκονται στην κατοχή τους την 31η Δεκεμβρίου 2016, χωρίς να έχουν διατεθεί προς πώληση, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των προϊόντων αυτών που έχουν στην κατοχή τους, κατά την ημερομηνία αυτή. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω προϊόντα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές άμεσα και το αργότερο μέχρι 31.01.2017.

2. Πρόσωπα που θα αιτηθούν άδεια φορολογικής αποθήκης και πρόσωπα του άρθρου 7 της παρούσας (εγκεκριμένοι αποθηκευτές).
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία επιθυμούν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας άδεια φορολογικής αποθήκης, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 15.02.2017 αίτηση για χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 5 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 31.5.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, καθώς και η διενέργεια της αυτοψίας του άρθρου 5 της παρούσας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.
β) Τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται άμεσα, μετά από την έκδοση των εν λόγω αδειών, να εισάγουν τα προϊόντα της παραγράφου 1 στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής. Η χρέωση των προϊόντων αυτών στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με την υποβολή από τον υπόχρεο στο αρμόδιο Τελωνείο της προαναφερθείσας Δήλωσης Παραλαβής σε φορολογική αποθήκη.
γ) Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση μέρους των δηλωθέντων κατά την παράγραφο 1 της παρούσας προϊόντων πριν από την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από τον μήνα ανάλωσης των προϊόντων αυτών, κατά αναλογία με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση της παραγράφου 1 της παρούσας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Για τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία δεν θα εισαχθούν εντός της τεθείσας προθεσμίας σε φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, έως την ημερομηνία αυτή.
δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία επιθυμούν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 28.02.2017 αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 7 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 31.5.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία των παραπάνω περιπτώσεων β' και γ'.

3. Πρόσωπα που θα αιτηθούν άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη.
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας, τα οποία επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα από άλλα κ-μ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 15.02.2017 αίτηση για έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 31.5.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.
β) Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δηλώνουν τα προϊόντα που κατέχουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων κάθε φορά, έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση κατά τις ημερομηνίες υποβολής των ΔΕΦΚ.

4. Παραγωγοί που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ή εγγεγραμμένου παραλήπτη.
Οι εν λόγω παραγωγοί δηλώνουν τα προϊόντα που κατέχουν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας και υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των ΔΕΦΚ.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Πηγή: Taxheaven