Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2165 ΕΞ 24.10.2016 Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2165 ΕΞ 24.10.2016 Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων

Αθήνα, 24.10.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2165 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2165/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας μεταφέρω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μέλη του XXX που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως στη Θράκη, για τις οποίες είχε ισχύ ο Ν. 1767/1988 και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν έκτοτε και αφορούν στην καταβολή του επιδόματος του κόστους εργασίας μέσω ΟΑΕΔ (η επιδότηση καταργήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 13311/273/11.04.2016).

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η λογιστική τακτοποίηση των προβλέψεων που έχουν εμφανίσει στα βιβλία τους με δεδομένο ότι οι προβλέψεις αυτές είναι σε εκκρεμότητα από το 2010 έως την ημερομηνία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης 11.04.2016, καθώς για το διάστημα αυτό δεν έχει καταβληθεί η επιδότηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τα αναφερόμενα στο ερώτημα αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται περί απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ για επιδοτήσεις που αφορούν μισθοδοσία και είχαν αναγνωρισθεί στα έσοδα προηγουμένων χρήσεων.

Βάσει των προβλέψεων του Ν. 4308/2014, (άρθρο 19) οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης, δηλαδή στο ποσό που αναγνωρίσθηκαν αρχικά μείον ζημίες απομείωσης, όταν αυτές προκύπτουν.

Συνεπώς από λογιστικής απόψεως, αν τα ποσά αυτά δεν αναμένεται να εισπραχθούν πρέπει να βαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποίαδιαπιστώνεται το εν λόγω γεγονός, ως ζημίες απομείωσης. Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven