Αρ. πρωτ.: 138857/ 2016 «Αναδρομική» διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των διατάξεων του ν. 4443/2016 που τροποποιούν το ν. 3419/2005

Αρ. πρωτ.: 138857/ 2016 «Αναδρομική» διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των διατάξεων του ν. 4443/2016 που τροποποιούν το ν. 3419/2005

Αθήνα, 23- 12 - 2016
Αρ. Πρωτ: 138857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΗ
Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο: 210 38 93 461
FAX: 210 38 38 981

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ» ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4443/2016 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ Ν. 3419/2005

Με το άρθρο 74 του ν. 4443/2016 «Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής … και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 232 Α’) εισάγονται διατάξεις οι οποίες τροποποιούν το ν. 3419/2005 επιτρέποντας, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, την «αναδρομική» διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ.. 1 Σκοπός των τροποποιήσεων αυτών, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, είναι να διευκολυνθεί η εκκαθάριση του Γ.Ε.ΜΗ. «από επιχειρήσεις οι οποίες για διάφορους λόγους δεν είναι ενεργές. Ειδικότερα για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η προσπάθεια αφορά την εκκαθάρισή του είτε από επιχειρήσεις που μετέπεσαν σε αυτό αυτόματα από τα μητρώα των Επιμελητηρίων, χωρίς ποτέ να προβούν στην ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, είτε από επιχειρήσεις οι οποίες αν και έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ στην πραγματικότητα δεν είναι ενεργές.»

Διευκρινίζουμε κατ’ αρχήν ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν επιχειρήσεις υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα) των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 20162. Σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, διευκρινίζουμε επιπλέον τα εξής :

1. Η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων (ν.π. ή ατομικών) των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016 θα γίνεται αυτεπάγγελτα, ατελώς και χωρίς προσέλευσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 33 της ΠΟΛ.1163/15.11.2016 (ΦΕΚ 3779 Β’). Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών θα διαβιβάζει κάθε μήνα στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε.Π.Κ. κατάσταση με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών βάσει της ΠΟΛ.1163/15.11.2016 (ΦΕΚ 3779 Β’). Η εν λόγω κατάσταση θα διαβιβάζεται στη συνέχεια στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία με τη σειρά της θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή από όλες τις βάσεις δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ. για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους. Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα ενημερώνει επιπλέον και τα Επιμελητήρια για τις πραγματοποιηθείσες διαγραφές, προκειμένου αυτά να μεριμνήσουν για την αντίστοιχη ενημέρωση των μητρώων τους και τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων τελών ή συνδρομών για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής.

2. Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ως υπεύθυνη εκ του νόμου για την άμεση και κατά χρονική ακολουθία λήψη και αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται στο ΓΕΜΗ και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων του ΓΕΜΗ, καλείται όπως σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιούνται τα ανωτέρω, σε συνεργασία, στο βαθμό που απαιτείται, με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Κατόπιν των διατάξεων του ν. 4443/2016, είναι πλέον ανώφελη η διατήρηση σε λειτουργία της εφαρμογής εγγραφής εταιρειών στο ΓΕΜΗ βάσει των διατάξεων της ΥΑ Κ1-941 οικ./27.4.2012 (ΦΕΚ 1468 Β’), δηλ. της περίφημης «αυτό-απογραφής». Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ καλείται να τη διακόψει τουλάχιστον ως προς το σκέλος που αφορά στις εγγραφές. Ως προς το σκέλος της εφαρμογής που αφορά στον έλεγχο των ήδη υποβληθέντων αιτήσεων αυτό-απογραφής, η ΚΥΓΕΜΗ μπορεί να το αφήσει διαθέσιμο στις ΥΓΕΜΗ εφόσον διαπιστώνεται, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, ότι υπάρχουν όντως ακόμα ανέλεγκτες τέτοιες.

4. Κλείνοντας τονίζουμε και πάλι ότι οι διατάξεις του ν. 4443/2016 αφορούν αποκλειστικά και μόνο επιχειρήσεις οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν κάνει παύση εργασιών πριν τις 23-11-2016, ήτοι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων της ΠΟΛ.1163/15.11.2016. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, των οπoίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι μεταγενέστερος της 23-11-2016, διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στην εκάστοτε τρέχουσα ημερομηνία ακολουθώντας τις γενικές διατάξεις. Με άλλα λόγια, τα μεν νομικά πρόσωπα διαγράφονται από το ΓΕΜΗ ακολουθώντας τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. όπως έχουν διευκρινιστεί με τις εγκυκλίους μας με ΑΠ Κ2-1493/11.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε), 68293/24.6.2015 (ΑΔΑ: Ω20Δ465ΦΘΘ-3ΝΡ) και 108817/23.10.2015 (ΑΔΑ: 7Β314653Ο7-ΩΣΙ), οι δε ατομικές επιχειρήσεις διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. προσκομίζοντας βεβαίωση διακοπής εργασιών από το TAXIS.


1 Συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 74 του ν. 4443/2016 έχει ως ακολούθως:
“1. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3419/2005 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ., για τις οποίες από τα διαβιβαζόμενα στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία προκύπτει ότι ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016, διαγράφονται αυτεπάγγελτα και ατελώς από το Γ.Ε.ΜΗ. με χρόνο διαγραφής τους τον ως άνω πραγματικό χρόνο».
2. Στο άρθρο 6 του Ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεών τους για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους. Επίσης, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016».
Η υπάρχουσα παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3419/2005 αναριθμείται σε 4.
3. Στο άρθρο 8 του Ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την καταβολή επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ. για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους. Επίσης, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016».”
2 Η 23η Νοεμβρίου 2016 είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΠΟΛ 1163/2016 «Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.» (ΦΕΚ 3779 Β’) η οποία περιγράφει την διαδικασία απόδειξης στις φορολογικές αρχές του «πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών».
3 Η διάταξη της στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1163/2016 έχει ως εξής:
«3. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά ανά μήνα στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ., κατάσταση με τους φορολογούμενους (Α.Φ.Μ. - επωνυμία – ημερομηνία διακοπής εργασιών) που έχουν διακόψει τις εργασίες τους με τις διαδικασίες της παρούσας.»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ

Πηγή: Taxheaven