Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1190129 ΕΞ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την αξιολόγηση και επιλογή των μόνιμων εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1190129 ΕΞ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την αξιολόγηση και επιλογή των μόνιμων εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1190129 ΕΞ2016
 
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3311291
Fax    : 210-3280329
e-mail : ypoik.d6.epitropes2@1988.syzefxis.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την αξιολόγηση και επιλογή των μόνιμων εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
β) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1150450ΕΞ2016/24-10-2016 (Β' 3411) όμοια, με την οποία συστάθηκε, μεταξύ άλλων, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία.
δ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αυτού.
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1182670ΕΞ2016/14-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, με το οποίο ζητείται η σύσταση Επιτροπής Επιλογής Μόνιμων Εκπαιδευτών.

3. Την αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1178999ΕΞ2016/9-12-2016«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση της ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών».

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, Επιτροπή για την αξιολόγηση και την επιλογή Μόνιμων Εκπαιδευτών, οι οποίοι θα ασχοληθούν αποκλειστικά με την εκπαίδευση και την εν γένει υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισπράξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

2. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε..

4. Την Αικατερίνη Πέρρου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Ο.Α.Ε.Δ., αποσπασμένη σε θέση ειδικού συνεργάτη, κατηγορίας ΠΕ, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Λιβιτσάνου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Β' - Επεξεργασίας Διοικητικών Εγγράφων της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε.

5. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Ε' - Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Καλλιμάνη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

6. Την Ελένη Σιανίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Διονύσιο Αυγερινό, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
- Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Αρετή Λεβαντή, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε'- Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Μαχαίρα, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Γ. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η αξιολόγηση των Μόνιμων Εκπαιδευτών, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με την εκπαίδευση και, γενικότερα, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.
β) Η επιλογή των Μόνιμων Εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους, η οποία θα γίνει με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, που θα προκύψουν από το βιογραφικό τους σημείωμα και από την αξιολόγησή τους, κατά την προσωπική συνέντευξη, την οποία θα κληθούν να δώσουν όσοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1178999ΕΞ2016/9-12-2016 σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Δ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι ολοκληρώσεως του έργου της.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven