Αριθ. πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/οικ. 188535/ 2016 Εγκύκλιος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4447/2016, αναφορικά με την υπογραφή Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Αριθ. πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/οικ. 188535/ 2016 Εγκύκλιος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4447/2016, αναφορικά με την υπογραφή Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Αθήνα, 30.12.2016
Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 188535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 Αθήνα
Τηλ.: 210 6969419
Fax: 210 6969416

Εγκύκλιος

Θέμα: «Εγκύκλιος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4447/2016, αναφορικά με την υπογραφή Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»


Σύμφωνα με τον ν. 4447/2016, στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 αυτού ορίζεται ότι: «Από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) αναστέλλεται η υπογραφή Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 και 10 του ν. 4414/2016 για: α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., πλην αιολικών σταθμών, εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης ή ίσης του 1MW και β) αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW…».

Προαπαιτούμενο της υπογραφής των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης των ως άνω άρθρων, είναι η Υπογραφή στο Σύστημα ή το Δίκτυο με τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα). Οι συμβάσεις αυτές δεν υπόκεινται στο νομοθετικό περιορισμό της αναστολής που ισχύει για τις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης, εντούτοις η μη σύναψή τους κωλύει την σύναψη των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης (Συμβάσεων Πώλησης).

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νόμιμο αίτημα για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης ενώπιον του ΑΔΜΗΕ ή του ΔΕΔΔΗΕ και υπέβαλαν αίτημα για υπογραφή Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης ενώπιον του ΛΑΓΗΕ μέχρι 30/12/2016 με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πλην της ως άνω Σύμβασης Σύνδεσης, θα πρέπει να θεωρείται ότι εκπλήρωσαν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και δεν θα πρέπει να ανασταλεί η υπογραφή των συμβάσεων πώλησης για αυτούς. Άλλωστε ο νομοθέτης έθεσε το όριο της αναστολής της υπογραφής των Συμβάσεων, υπό την έννοια της απαγόρευσης υποβολής νέων αιτημάτων και όχι διεκπεραίωσης των παλαιότερων αιτημάτων των υποψήφιων επενδυτών, τα οποία δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν μέχρι τις 30/12/2016 για λόγους που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των συναρμοδίων φορέων για σύναψη των Συμβάσεων Σύνδεσης.

Επομένως, κανονικά θα υπογράφονται Συμβάσεις Λειτουργικής ενίσχυσης ως αυτές αναφέρονται στο ν.4447/2016 (άρθρο 28 παρ. 2) εφόσον έχει υποβληθεί νομίμως αίτημα με πλήρη φάκελο στον αρμόδιο Διαχειριστή για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης πριν τις 31/12/2016, και έχει υποβληθεί αίτημα για υπογραφή σύμβασης ενώπιον του ΛΑΓΗΕ, μέχρι τις 30/12/2016. Το νόμιμο του αιτήματος και του φακέλου ενώπιον του αρμόδιου Διαχειριστή το κρίνουν κατά περίπτωση βάσει του νόμου οι αρμόδιες υπηρεσίες του εν λόγω Διαχειριστή.

Σε κάθε περίπτωση τάσσεται εύλογη προθεσμία ενός μήνα (ήτοι μέχρι 31/1/2017), προκειμένου οι υπηρεσίες του αρμόδιου Διαχειριστή να αποστείλουν τις Συμβάσεις Σύνδεσης στον ΛΑΓΗΕ, οι οποίες και θα μπορέσουν προχωρήσουν κανονικά βάσει του νόμου στην υπογραφή των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός προθεσμίας ενός μήνα (ήτοι μέχρι 28/2/2017).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven