Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016 Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικ

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016 Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικ

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016 20.12.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31.8.2011 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» (Β΄2154).

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 1.Τιςδιατάξειςτουάρθρου73τουν.2960/2001(ΦΕΚ265/ Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του, από το άρθρο 61 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ/94/Α΄) και ειδικότερα τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου αυτού.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 68, 74 και 109, του ν. 2960/ 2001, όπως ισχύει.
 3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
 4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 356/Β΄) με τίτλο «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».
 6. Τις διατάξεις του άρθρων 5, 13, 21, 27 παρ. στ, 48 παρ. 8 και του παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ».
 7. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), όπως ισχύει.
 8. Την υπ’αριθ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς και τους αναδιανομείς φυσικού αερίου και τους αρμόδιους Διαχειριστές φυσικού αερίου, καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 10. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄).
 11. Την υπ’ αριθ. Δ6 Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 από-
 φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ Β΄ 865), όπως ισχύει.
 12. Την πράξη 1 της 20.1.2016 του υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/20-1-2016 τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).
 13. Την υπ’αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»(ΦΕΚ Β΄/130 και Β΄/372) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 14. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31.8.2011 ΑΥΟ λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.
 15. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζονται διαδικασίες εφαρμογής διατάξεων του ν. 2960/2001, αποφασίζουμε:

 Η υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31.8.2011 ΑΥΟ
 «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία Βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» (Β΄2154), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως έξης:
 
 Άρθρο 1

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 «1. Ο Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού αερίου υπολογίζεται βάσει των συντελεστών των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 73 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει».

 2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθενται νέες παράγραφοι 2 και 3 ως ακολούθως:

 «2. Ο Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη) που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιστ) και ιζ), του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, επιβάλλεται με τον συντελεστή που καθορίζεται βάσει της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή ΕΦΚ, ο οποίος εφαρμόζεται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση κάθε έτους, λαμβάνεται υπόψη η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου του αμέσως προηγούμενου έτους (1/1 έως 31/12).
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και οι λοιποί διαχειριστές δικτύων διανομής κατά τα οριζόμενα στο ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αποστέλλουν, μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, έγγραφη βεβαίωση στους καταναλωτές φυσικού αερίου της περ. ιη΄, με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 36.000 GJ (10.000 Mwh), αναφορικά με την συνολική κατανάλωση τους που πραγματοποιήθηκε το αμέσως προηγούμενο έτος (1/1 έως 31/12). Οι εν λόγω καταναλωτές, μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλουν να προσκομίζουν την ανωτέρω βεβαίωση στους διανομείς ή αναδιανομείς τους, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ. Κ. που αντιστοιχεί στην κατανάλωσή τους.
Β) Σε περίπτωση που καταναλωτής φυσικού αερίου διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, συνδεδεμένες σε διαφορετικά δίκτυα διανομής και η συνολική ετήσια κατανάλωση του είναι μεγαλύτερη από 36.000 GJ (10.000 Mwh), οφείλει να αιτηθεί στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και τους λοιπούς διαχειριστές δικτύων διανομής κατά τα οριζόμενα στο ν. 4001/2011, μέχρι την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους, την χορήγηση της βεβαίωσης της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου. Οι ως άνω Διαχειριστές, χορηγούν τις βεβαιώσεις μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, τις οποίες προσκομίζει ο καταναλωτής στους διανομείς ή αναδιανομείς του, μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στη συνολική, από όλες τις εγκαταστάσεις του, κατανάλωση.
γ) Για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αφορά σε νέο καταναλωτή φυσικού αερίου, όπου δεν υπάρχουν στοιχεία κατανάλωσης προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη κατανάλωση του τρέχοντος έτους που δηλώνεται εγγράφως από τον ίδιο στον διανομέα ή αναδιανομέα του. Η ως άνω δήλωση αποστέλλεται από τον καταναλωτή και στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), η οποία με το πέρας του έτους πραγματοποιεί έλεγχο για την επαλήθευση της ορθής επιβολής του ΕΦΚ.
δ) Η βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου δεν αποστέλλεται σε καταναλωτές φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄). Σε περίπτωση μονάδας παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία χρησιμοποιείται φυσικό αέριο και για λοιπές χρήσεις πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ετήσια κατανάλωση του οποίου υπερβαίνει τις 36.000 GJ (10.000 Mwh), δηλώνεται εγγράφως, μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους, στους διανομείς ή αναδιανομείς, η συνολική κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε το αμέσως προηγούμενο έτος (1/1 έως 31/12) για τις εν λόγω χρήσεις, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ.. Η ως άνω δήλωση αποστέλλεται από τους ανωτέρω καταναλωτές και στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), η οποία με το πέρας του έτους πραγματοποιεί έλεγχο για την επαλήθευση της ορθής επιβολής του ΕΦΚ.
ε) Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, για τους οποίους δεν προσκομίζεται στον διανομέα ή αναδιανομέα έγγραφη βεβαίωση ή δήλωση ετήσιας κατανάλωσης, εφαρμόζεται ο υψηλότερος συντελεστής ΕΦΚ φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη'.
στ) Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και οι λοιποί διαχειριστές δικτύων διανομής κατά τα οριζόμενα στο ν. 4001/2011, τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τις βεβαιώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, το οποίο είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο στην αρμόδια Ε.ΛΥ.Τ.».

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 αναριθμείται σε 6 και αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
 «6. Η κατά τα ανωτέρω Δ.Ε.Φ. Κ. συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος κατανάλωσης του φυσικού αερίου, η μονάδα μέτρησης σε gigajoule και KWh και οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση, ανά χρήση φυσικού αερίου (περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001) και ανά συντελεστή ΕΦΚ.».

5. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 2 αναριθμούνται σε 7 και 8 αντίστοιχα.

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«1. Οι διανομείς και οι αναδιανομείς φυσικού αερίου οφείλουν να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα ώστε τα εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων (φορολογικά στοιχεία) φυσικού αερίου να φέρουν σε ιδιαίτερη θέση τις εκάστοτε επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τον Ε.Φ.Κ. και το ειδικό τέλος 5‰, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2093/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2960/2001.
 Στα τηρούμενα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) σχετικά λογιστικά αρχεία, οι διανομείς και οι αναδιανομείς οφείλουν να καταχωρούν σε ιδιαίτερους λογαριασμούς του λογιστικού τους συστήματος τον οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό  του Ε.Φ.Κ. με βάση τον οικείο συντελεστή Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5‰, τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στις αρμόδιες προς τούτο Τελωνειακές Αρχές, προκειμένου οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες να προβαίνουν σε ελεγκτικές επαληθεύσεις των καταχωρήσεων και διασταυρωτικούς ελέγχους σε σχέση με τις υποβληθείσες Δ.Ε.Φ.Κ. και τα εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων (φορολογικά στοιχεία) φυσικού αερίου. Οι διανομείς και οι αναδιανομείς που σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 τηρούν απλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, καταχωρούν σε ιδιαίτερες στήλες τον οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., το ειδικό τέλος 5‰ και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.».

 7. Πριν την παράγραφο 1 του άρθρου 5 προστίθεται νέα παράγραφος, ως ακολούθως:
 «1. Αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση του διανομέα ή αναδιανομέα φυσικού αερίου. Σε περίπτωση που ο διανομέας ή αναδιανομέας, διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, οι οποίες εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών ελεγκτικών Αρχών, ως αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή ορίζεται η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η έδρα του».
 8. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 αναριθμούνται σε 2, 3, 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

 Άρθρο 2
 Τελικές διατάξεις
 Όπου στην υπ’αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 ΑΥΟ αναφέρεται η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής νοείται η αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)

 Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1/1/2017.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας
 Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
 

Πηγή: Taxheaven