Αριθ. πρωτ.: 6196/145132/ 2016 Υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017

Αριθ. πρωτ.: 6196/145132/ 2016 Υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 6196/145132

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2
Τ.Κ.: 10176, Αθήνα
Πληροφορίες: Δέσποινα Δέδε
Τηλ.: 210 2124171
Fax : 210 5238337
e-mail: ddede@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017»

Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 9 και 10 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής, οι υπόχρεοι σε «Δήλωση Παραγωγής» και κατά περίπτωση «Δήλωση Επεξεργασίας/Εμπορίας», υποβάλλουν κατ' έτος στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις σχετικές Δηλώσεις σύμφωνα με τα συνημμένα Υποδείγματα.

Εν όψει έκδοσης της νέας Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθείται εφεξής, σας γνωρίζουμε ότι για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο 2016-2017, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων παραμένει η ίδια (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή-Αρχείο EXCEL).

Oι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και καταθέσουν τις δηλώσεις στις κατά τόπου Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έως την 15η Ιανουαρίου 2017 και συγκεκριμένα:

-Τα έντυπα των δηλώσεων συμπληρώνονται με πραγματικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συμφωνούν με το Βιβλίο Παραγωγής του οινοποιείου.
- Οι ποσότητες των οίνων που αναγράφονται στη δήλωση παραγωγής αφορούν τη συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της βασικής αλκοολικής ζύμωσης και περιλαμβάνουν και τις οινολάσπες.
- Η δήλωση παραγωγής κάθε οινοποιητικής επιχείρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά και από το συμπληρωμένο έντυπο «Συγκεντρωτική Δήλωση Παραγωγής».
- Στο έντυπο «Δήλωση Επεξεργασίας Εμπορίας» αναγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων (σταφύλια που έχουν πωληθεί ή γλεύκη που έχουν παραχθεί και δεν κατέχονται κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης).

Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των συμπληρωμένων εντύπων «ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», «ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ», θα συμπληρώσουν το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», καθώς και το αντίστοιχο αρχείο EXCEL με τα στοιχεία των δηλώσεων παραγωγής για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Στην περίπτωση που το όνομα κάποιου παραγωγού δεν εμφανίζεται στη λίστα του αρχείου τότε οι αρμόδιοι υπάλληλοι καλούνται να προσθέσουν το όνομα και τα στοιχεία της Δήλωσης Παραγωγής προσθέτοντας μία επιπλέον γραμμή. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα με τον τίτλο «Παρατηρήσεις», οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να συμπληρώσουν οποιαδήποτε παρατήρηση κρίνουν ως απαραίτητη (π.χ. Νέος Παραγωγός)

Οι ανωτέρω δηλώσεις (Δήλωση Παραγωγής, Συγκεντρωτική Δήλωση Παραγωγής, Δήλωση Επεξεργασίας/Εμπορίας) με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δηλώσεων Παραγωγής, σε έντυπη μορφή, καθώς και το αρχείο EXCEL, σε ηλεκτρονική μορφή, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ., έως την 15η Φεβρουαρίου 2017.

Σημειώνεται, ότι οι Δηλώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, θα αποσταλούν αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ntavoularis@minagric.gr

Τονίζεται ότι, η ορθή συμπλήρωση καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη κατοχή και εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων. Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιανουαρίου 2017 για την υποβολή των δηλώσεων στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα, πέραν της οποίας θα επιβληθούν τα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης και οι κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4235/2014 (Α' 32).

Σε περίπτωση όπου απαιτηθούν συμπληρωματικές επί του θέματος πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Χρυσούλα ΠαπαδημητρίουΠηγή: Taxheaven