Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016 Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το ν. 3723/2008

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016 Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το ν. 3723/2008

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016/Χ.Π. 2532

(ΦΕΚ Β' 4270/30-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 250).

2. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α' 65).

3. Το άρθρο 7 του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α' 148).

4. Το άρθρο 19 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

6. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

8. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000996ΕΞ2016/Χ.Π.1384/ 06.07.2016 (Β' 2109) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

9. Την υπ' αριθμ. ΕΜΠ. 3782/29.11.2016 εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

10. Την υπ' αριθμ. C(2016) 8732/19.12.2016 - SA.46955 (2016/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11. Την υπ' αριθμ. C(2016) 4050/29.06.2016 - SA.45629 (2016/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (Α' 250) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 30.06.2017.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven