Αρ. πρωτ.: 141930/ 2016 Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του Π.Δ. 33/2011

Αρ. πρωτ.: 141930/ 2016 Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του Π.Δ. 33/2011

Αθήνα, 30-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 141930

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
Πληροφορίες : 210 333 2255

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του Π.Δ. 33/2011


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α'117), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις ρυθμίσεις των άρθρων 25, 26 και 82 αυτού.

2. Το Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν.3908/2011», (Α'83), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 11 αυτού

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α' 98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α'208).

6. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210) και τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού υπ' αριθμ. Υ173 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β' 3610 / 4-11-2016) και υπ' αριθμ. Υ197 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 3722 / 17-11¬2016).

7. Την υπ'αριθμ. 122368/21.11.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.Δ. 33/2011 (Α' 83), και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών» (ΦΕΚ 3800, τ. Β', 25-11-2016)

8. Την υπ' αριθμ. 126247/30.11.2016 (ΑΔΑ:ΩΩΩΑ4653Ο7-7Ε9) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών

9. Την υπ'αριθμ. 83835/5.8.2016 (ΑΔΑ: 666Π4653Ο7-Υ19) Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΕΜΠΕ του Π.Δ 33/2011 για τις ανάγκες των Αναπτυξιακών Νόμων, όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. 92342/ 8-9-2016

10. Την υπ' αριθμ. 125332/28.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΛΠΛ4653Ο7-Θ9Χ) «Απόφαση ανάθεσης για την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με θέμα τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς εγγραφή στο ΕΜΠΕ και στο ΕΜΠΑ, καθώς και την υποβοήθηση στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ» του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

11. Το Πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης στις 16.12. 2016 της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΑΡΘΡΟ 1
Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών


1. Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α'/2011) «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011», όπως τροποποιήθηκε, οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης.

Στο ΕΜΠΕ εγγράφονται 341 επιτυχόντες υποψήφιοι, λόγω ισοβαθμιών, και κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά και στη βάση διακριτών κατηγοριών σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2 και 3 της παραγράφου 5 της υπ' αριθμ. 38385/5.8.2016 Πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 92342/8.9.2016.

2. Οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα 2, στο Παράρτημα 3, στο Παράρτημα 4 και στο Παράρτημα 5 υποψήφιοι συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιλαχόντων, οι οποίοι σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη από την έκδοση της παρούσας.

Με μεταγενέστερες αποφάσεις μας εγγράφονται, με βάση τη σειρά προτεραιότητας και ανά ειδικότητα, μέλη του ΕΜΠΕ στην περίπτωση αύξησης του αριθμού των μελών του ή συμπλήρωσης λόγω ενδεχόμενων διαγραφών.

3. Οι υπηρεσίες εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων διευκολύνουν κατά το δυνατόν την άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους των επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 2
Όρκος


Όσοι από τους εγγραφόμενους στο ΕΜΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου οφείλουν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρμοδίως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 και στο άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 33/2011, τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι εγγραφόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις


Οι ελεγκτές του ΕΜΠΕ οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α'/2011), στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και εν γένει στο οικείο θεσμικό πλαίσιο και να διενεργούν τους ελέγχους σύμφωνα με αυτό και με τις σχετικές οδηγίες που τους παρέχονται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έκδοσή της.

Αθήνα, 30 - 12 - 2016
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Πηγή: Taxheaven