Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1000671 ΕΞ 2017/2.1.2017 Ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Υποδιεύθυνσης (έδρα Θεσσαλονίκη) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1000671 ΕΞ 2017/2.1.2017 Ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Υποδιεύθυνσης (έδρα Θεσσαλονίκη) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης

Αθήνα, 02 /01/2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1000671 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Χαριτοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3375128
FAX: 210 3232815

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Υποδιεύθυνσης (έδρα Θεσσαλονίκη) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α' 26).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (Α' 26) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α'33).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 26, 30, 38, 41, 42 και 43 του ν.4389/2016.

4. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β'865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014, όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016 (Β'3852) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της», όπως ισχύει.

7. Την αριθμ Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

9. Το γεγονός ότι έχει λήξει η θητεία των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης (έδρα Θεσσαλονίκη) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους κάτωθι αναφερόμενους Προϊσταμένους Τμήματος, ως αναπληρωτές Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και της Υποδιεύθυνσης (έδρα Θεσσαλονίκη) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να ασκούν σχετικά καθήκοντα έως την πλήρωση των εν λόγω θέσεων από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

1. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' Διοίκησης και Συντονισμού Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Λασκαρίδη Γεώργιο του Παύλου, με ΑΜΥ: ......, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α, ως αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Β' Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Μαντέλλου Βασιλική του Δημητρίου, με ΑΜΥ: ......,του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών με βαθμό Α, ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Ε' Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Υποδιεύθυνσης (έδρα Θεσσαλονίκη) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Αντωνοπούλου Χριστίνα του Ιωάννη, με ΑΜΥ: ...... του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών με βαθμό Α, ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης (έδρα Θεσσαλονίκη) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Β. Η εν λόγω απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους ως άνω αναφερόμενους υπαλλήλους και να γίνει άμεσα εκτελεστή με την υποχρέωσή τους να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven