Αριθ. πρωτ.: 30/002/ 000/8644/ 2016 Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς

Αριθ. πρωτ.: 30/002/ 000/8644/ 2016 Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30/002/000/8644

(ΦΕΚ Β' 4267/30-12-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κωδ.: 11521 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ευαγγελή Μπίλλα
Τηλ. : 210 6479205
Fax: 210 6466229
Δ/νση ηλ.ταχ.: planning@gcsl.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σοφία Σωμαρακάκη
Τηλ. : 2132112912
Fax : 210-3230829

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107).
β) των άρθρων 38 και 42 και ειδικότερα της παραγράφου 4 αυτού της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει (όπως τα άρθρα αυτά έχουν αναριθμηθεί - ΦΕΚ Β' 1846)
γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και των άρθρων 91 και 95 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178/2014 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.».

4. Την αριθμ. 30/003/000/4638/16.12.2015 (Β'2801) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ'ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004.»

5. Την ανάγκη της εξειδίκευσης και της οργάνωσης του εργαστηριακού έργου των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) σε εργαστηριακούς τομείς αρμοδιότητας αυτής, εξαιρουμένου του επίσημου ελέγχου στα τρόφιμα.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Σκοπός


Η παρούσα απόφαση έχει σκοπό την εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου στους ακόλουθους εργαστηριακούς τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.:
1. ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών,
2. ενεργειακών προϊόντων,
3. λιπασμάτων,
4. καπνικών προϊόντων,
5. πρώτων υλών, βιομηχανικών προϊόντων και χημικών όπλων,
6. νερών,
7. δειγμάτων ελέγχου περιβάλλοντος, καθώς και
8. τροφίμων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.):
α) αιθυλικής αλκοόλης και προϊόντων απόσταξης,
β) αλκοολούχων ποτών και του προϊόντος απόσταξης (διήμερων) μικρών αποσταγματοποιών,
γ) αμπελοοινικών προϊόντων και
δ) ζύθου και προϊόντων ζύθου

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούν οι Χημικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εξαιρουμένων εκείνων του επίσημου ελέγχου τροφίμων που καθορίζονται στην αριθ. 30/003/000/4638/16.12.2015 (Β'2801) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και των ιδιωτικών αναλύσεων.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Χημικών Υπηρεσιών


1. Καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων των Χημικών Υπηρεσιών που διενεργούν εργαστηριακούς ελέγχους σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας, όπως ορίζεται στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙ, τα οποία έπονται του άρθρου 4 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία οργανική μονάδα Χημικής Υπηρεσίας αδυνατεί, για έκτακτους λόγους, να πραγματοποιήσει εργαστηριακούς ελέγχους της αρμοδιότητάς της, ο Προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας εξετάζει και εγκρίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης των αναλύσεων από άλλη οργανική μονάδα της ίδιας Υπηρεσίας. Εάν η εκτέλεση του εργαστηριακού ελέγχου δεν είναι εφικτή από οργανική μονάδα της ως άνω Χημικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος αυτής απευθύνεται στην αρμόδια οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., η οποία εξετάζει τη δυνατότητα εκτέλεσης του ελέγχου από άλλη Χημική Υπηρεσία, που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο Παράρτημα, στην οποία και αναθέτει την εκτέλεση του συγκεκριμένου ελέγχου.

3. Στο Τμήμα Γ'- Ναρκωτικών της Β' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών ανατίθεται στον τομέα των ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών:
α) Ο συντονισμός της συμμετοχής των εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. σε διεργαστηριακές εξετάσεις,
β) η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην προμήθεια και στην διανομή προτύπων και υλικών αναφοράς ναρκωτικών και προδρόμων ουσιών,
γ) η παροχή εκπαίδευσης, ενημέρωσης και οδηγιών στα εργαστήρια της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης για την ορθή εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων και γενικά, για τη διερεύνηση/χειρισμό των δειγμάτων/υποθέσεων ναρκωτικών, καθώς και η εκπόνηση σχετικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εγχειριδίων και
δ) η παροχή οδηγιών στα εργαστήρια της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για την χρήση και αξιοποίηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από τις διωκτικές, δικαστικές και άλλες Αρχές.

Άρθρο 4
Ισχύς


Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven