Αριθ. 18200 Περί καθορισμού προϋποθέσεων καί διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας δια δοκιμαστικήν κυκλοφοριαν αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών

Αριθ. 18200 Περί καθορισμού προϋποθέσεων καί διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας δια δοκιμαστικήν κυκλοφοριαν αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών

Αριθ. 18200

(ΦΕΚ Β' 548/8-6-1979)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εχοντες ύπ' όψει τάς διατάξεις τών άρθρων 88 παρ. 3 καί 90 παρ. 2 τοϋ Κώδικος Όδικής Κυκλοφορίας του κυρωθέντος δια του Ν. 614/1977 «περί κυρώσεως τοΰ Κωδικός Οδικής Κυκλοφορίας»

άποφασίζομεν :

"Αρθρον 1.

Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας μετά πινακίδων) προς δοκιμαστικήν κυκλοφοριαν εισαγομένων εκ του εξωτερικού προς πώλησιν αύτοκινήτων όχηματων η μοτοσυκλεττών χορηγούνται έπ' ονόματι :

α) Κατασκευαστών, εμπόρων και εν γένει αντιπροσώπων πωλήσεως αυτοκινήτων οχημάτων ή δικύκλων-τρικύκλων μοτοσυκλεττών), καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

β) 'Αντιπροσώπων προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, ενεργούντων είσαγωγάς αυτο-κινήτων ή μοτοσυκλεττών άπ' ευθείας έπ' ονόματι των.

γ) 'Αντιπρόσωπων καί εμπόρων εισαγωγέων ή αντιπροσώπων καί εμπόρων μή εϊσαγωγέων (μεταπωλητές καί αγοραστές αύτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατοϋ Ο.Δ.Δ.Υ. κ.λ.π.).

δ) Μεσολαβητών πωλήσεως αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών επί προμήθεια εφ' όσον αποδεικνύεται εξ επισήμων στοιχείων οτι διαθέτουν προς τον σκοπό τοΰτο μόνιμον έπαγγελματικήν στέγην.

"Αρθρον 2.

1. Ή κατά το προηγούμενον άρθρον άδεια μετά τών άντιστοίχων πινακίδων χορηγείται ύπό της νομαρχιακής υπηρεσίας συγκοινωνιών εις τήν περιφέρειαν της οποίας έχει τήν εδραν ή αίτοΰσα έπιχείρησις, κατόπιν ύποβολής προς αυτήν τών κάτωθι δικαιολογητικών :

α) Πιστοποιητικού εμπορικού ή επαγγελματικού ή βιοτεχνικοϋ επιμελητηρίου οτι ή έπιχείρησις είναι εγγεγραμμένη σ' αύτό μέ άντικείμενο εργασιών τήν εισαγωγή ή εμπορία αυτοκινήτων ή δικύκλων-τρικύκλων.

β) Βεβαιώσεως της αρμοδίας οικονομικής εφορίας, περί έγγραφης της επιχειρήσεως εις τούς φορολογικούς καταλόγους.

γ) 'Αποδεικτικού δημοσίου ταμείου, περί καταβολής τών αναλογούντων τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, σύμφωνα μέ τό άρθρο 23 παρ. 1 τοΰ Ν. 2367/1953» περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας καί φορολογίας αυτοκινήτων».

δ) 'Επιστολής ανεγνωρισμένης τραπέζης ή πιστοποιητικού τελωνείου εισαγωγής, από τά όποια να προκύπτη ο άριθμός των κατα το προηγούμενο ή το τρέχον έτος εισαχθέντων αυτοκινήτων, όσον αφορά τους αντιπροσώπους και εμπόρους εισαγωγείς ή βεβαιώσεως οικονομικής εφορίας εκ της οποίας να προκύπτει ο αριθμός των πωληθέντων κατα το προηγούμενο οικονομικό έτος αυτοκινήτων, δ α τους αντιπροσώπους, εμπόρους μη εισαγωγείς καί μεσολαβητές πωλήσεως επί προμήθεια.

ε) Διπλοτύπου δημοσίου ταμείου περί καταβολής τών τελών ταξινομήσεως, επιθεωρήσεως καί τοϋ χαρτοσήμου της εκδιδομένης αδείας κυκλοφορίας.

2. Δια τήν κατά τό προηγούμενον άρθρον άδειαν δέν απαιτείται ή καταβολή εισφοράς υπέρ της Ελληνικής Λέσχης Περιηγήσεως Αυτοκινήτου (ΕΛΔΑ) καί τοΰ Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ).

3. Ό αριθμός τών δυναμένων νά χορηγηθούν αδειών έπ' ονόματι τών κατά τό άρθρον 1 της παρούσης έπιχειρήσεων ορίζεται ώς άκολούθως :

α) Μία (1) αδεία δι' είσαγωγάς ή πωλήσεις πεντήκοντα (50) καί άνω επιβατηγών ή φορτηγών ή λεωφορείων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών (δικύκλων ή τρικύκλων)

β) Δύο (2) αδείας δι' εΐσαγωγάς ή πωλήσεις διακοσίων (200) καί άνω επιβατηγών ή φορτηγών ή λεωφορείων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών (δικύκλων ή τρικύκλων)

γ) Τρεις (3) αδείας δι' είσαγωγάς ή πωλήσεις πεντακοσίων (500) καί άνω επιβατηγών ή φορτηγών ή λεωφορείων αύτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών (δικύκλων ή τρικύκλων).

'Άρθρον 3.


1. Στοιχεία κυκλοφορίας προς δοκιμαστικήν κυκλοφορίαν ή έπίδειξιν χορηγοΰνται καί έπ' ονόματι κατασκευαστών αύτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών. 

2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον άδεια μετά των αντιστοίχων πινακίδων, χορηγείται υπό της αυτής κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης υπηρεσίας κατόπιν ύποβολής εις αυτήν τών κάτωθι δικαιολογητικών:

α) 'Αποδεικτικού δημοσίου ταμείου, περί καταβολής τών τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, σύμφωνα μέ τό άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2367/1953.

β) Διπλοτύπου δημοσίου ταμείου, περί καταβολής των άναλογούντων τελών ταξινομήσεως και χαρτοσήμου της υπό εκδοσιν αδείας κυκλοφορίας.

γ) Βεβαιώσεως της αρμοδίας οικονομικής εφορίας περί του εϊδους της αιτούσης επιχειρήσεως.

δ) 'Επισήμου άντιγράφου της, ύπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών, χορηγηθείσης εγκρίσεως κατασκευής αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών.

3. Διά τον αριθμόν των δυναμένων νά χορηγηθούν αδειών έπ' ονόματι τών κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιχειρήσεων ισχύουν αί διακρίσεις της παρ. 3 τοΰ προηγουμένου άρθρου.

Άρθρον 4.

Ή ισχύς τών κατά τήν παροϋσαν εκδιδομένων άδειών κυκλοφορίας ορίζεται εις εν ετος. Δια τήν άνανέωσιν τών άδειών τούτων άπαιτεΐται ή εκ νέου υποβολή τών δια της παρούσης οριζομένων δικαιολογητικών, κατά περίπτωσιν, έκ τών όποιων νά άποδεικνύεται ή συνδρομή τών άντιστοίχων, διά της παρούσης οριζομένων προϋποθέσεων.

"Αρθρον 5.

1. Αί κατά τήν παροϋσαν έκδιδόμεναι αδειαι κυκλοφορίας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς και μόνον ύπό τών ύπέρ ών αύται έξεδόθησαν, διά δοκιμήν αύτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών αύτών ή προς έπίδειξιν τούτων.

2. Κατά τήν κυκλοφορίαν τοΰ αύτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας προς δοκιμήν πρέπει νά ευρίσκεται έντός αύτου απαραιτήτως ό αντιπρόσωπος, έμπορος ή υπάλληλος τούτου. 'Επίσης πρέπει ό κάτοχος της άδείας νά φέρει μεθ' έαυτοΰ και τον προβλεπόμενον ύπό της περί αύτοκινήτων νομοθεσίας, τίτλον κυριότητος τοΰ προς δοκιμήν κυκλοφορούντος αύτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας.

3. 'Απαγορεύεται ή κυκλοφορία αύτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας μέ άδειαν και πινακίδας δοκιμαστικής κυκλοφορίας, κατά τάς Κυριακάς και ημέρας άργίας.

4. 'Απαγορεύεται ή κυκλοφορία αύτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας μέ πινακίδας και άδειαν δοκιμαστικής κυκλοφορίας προς τον σκοπόν όπως τοϋτο προσκομισθή εις τήν οΐκείαν ύπηρεσίαν συγκοινωνιών διά τεχνικόν ελεγχον ή έπιθεώρησιν.

5. Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως παρανόμου κυκλοφορίας αύτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, κατά τοΰ παραβάτου επιβάλλονται αί ύπό τοΰ Κ.Ο.Κ. προβλεπόμεναι κυρώσεις διά τούς θέτοντας εις κυκλοφορίαν αύτοκίνητον όχημα μή έφωδιασμένον δι' άδειας κυκλοφορίας (άρθρον 88 πάρ. 4 ΚΟΚ).

"Αρθρον 6.

'Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της διά τής 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, πλήν τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 2 ή ισχύς τής οποίας άρχεται από τής 1ης 'Ιανουαρίου 1980.

'Άρθρον 7.

Καταργείται ή παρ. 2 τοΰ κεφαλαίου Γ' τής αποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ Συγκοινωνιών, άριθ. ΣΤ/1832/άπό 19.1.1978 «περί στοιχείων άδειών κυκλοφορίας αύτοκινήτων οχημάτων, καθορισμού κυρίων χαρακτηριστικών αύτών και χορηγήσεως άδειών γιά τήν προσωρινή κυκλοφορία και προς δοκιμή αύτών ΦΕΚ 103/Β/9.2.1978.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν 'Αθήναις τή 23 Μαΐου 1979

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
Πηγή: Taxheaven