Αριθ. Δ.567/21 Καθορισμός Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου

Αριθ. Δ.567/21 Καθορισμός Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου

Αριθ. Δ.567/21

(ΦΕΚ Β' 524/3-7-1996)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 2127/93 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του Φορολογικού Καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 48).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των Εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 154).

3. Τις προτάσεις της Επιτροπής που συστήθηκε με την αριθ. 1112026/989/0006/5.10.94 απόφαση της Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την αριθ. 411 /24.1.96 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ Β 58),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε, ως κατωτέρω, τον τύπο, τις διαστάσεις και το περιεχόμενο των ελληνικών αδειών κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, τον τύπο, το σχήμα, τις τεχνικές προδιαγραφές των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, τη διαδικασία χορήγησης αυτών.

Άρθρο 2
Χορήγηση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου - Αρμόδιες Αρχές

1. Η προσωρινού τύπου ελληνική άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας χορηγούνται για αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, που βρίσκονται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με τον όρο της επανεξαγωγής ή το ανάλογο του άρθρου 84 παράγρ. 2 του Ν. 2127/93 και, μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς, λήγει η ισχύς της αλλοδαπής άδειας κυκλοφορίας και των αντίστοιχων πινακίδων της. Επίσης χορηγούνται για αυτοκίνητα οδικά οχήματα και μοτοσυκλέττες, που βρίσκονται σε λοιπά τελωνειακά καθεστώτα αναστολής και γενικά ανάριθμα οχήματα και μοτοσυκλέττες, που προορίζονται αυτοδύναμα να εξαχθούν, επανεξαχθούν ή μεταφερθούν εκτός της χώρας.

2. Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για τη χορήγηση των αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου ορίζονται η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αυτοκινήτων (ΔΙΠΕΑ) με έδρα την Αθήνα, το Α" Τελωνείο θεσσαλονίκης και τα Τελωνεία Πατρών και Ηρακλείου.

Άρθρο 3
Άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου


1. Η άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου είναι χρώματος λευκού διαστάσεως 20 χ 16 εκ. και διπλωμένη απαρτίζεται από δύο (2) φύλλα.

2. Στο πρώτο φύλλο και στην εξωτερική του σελίδα (εξώφυλλο) αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της Τελωνειακής υπηρεσίας που την εκδίδει, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας, η ημερομηνία έκδοσής της και η ισχύς, ως εξής:3. Στη δεύτερη σελίδα του πρώτου φύλλου της άδειας κυκλοφορίας προσωρινού τύπου αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος και τα στοιχεία του οχήματος ως κατωτέρω:4. Στην εσωτερική σελίδα του δεύτερου φύλλου της άδειας αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την ασφάλιση του οχήματος, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη της προθεσμίας ισχύος της άδειας και γίνεται πράξη καταβολής των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας ως εξής:

Δ. Στοιχεία του οχήματος


5. Η εξωτερική σελίδα του δεύτερου φύλλου της άδειας χρησιμοποιείται για σχετικές με εισόδους - εξόδους του οχήματος από τη χώρα πράξεις της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

Άρθρο 4
Πινακίδες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου - Τεχνικές Προδιαγραφές


1. Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο πινακίδες (εμπρόσθια - οπίσθια) για κάθε μοτοσυκλέττα μία (οπίσθια).

2. Οι πινακίδες για τα αυτοκίνητα είναι παραλληλόγραμμες διαστάσεων 370 χ 120 χιλ., όπως αυτές εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η ρύθμιση τούτων αποτελεί συνδυασμό ενός των γραμμάτων Α, Τ, Ρ, Η (Α για τις χορηγούμενες από τη ΔΙΠΕΑ και Τ, Ρ, Η για τις χορηγούμενες από το Α" Τελωνείο θεσσαλονίκης, το Τελωνείο Πατρών και το Τελωνείο Ηρακλείου αντίστοιχα) και ενός τετραψήφιου αριθμού από 0001 έως 9999. Μεταξύ των γραμμάτων και του αριθμού μεσολαβεί παύλα. Στο δεξί μέρος της πινακίδας αναγράφονται υπό μορφή κλάσματος τα δύο τελευταία ψηφία του έτους (αριθμητής) και ο μήνας (παρονομαστής) λήξης της ισχύος αυτής. Η πινακίδα φέρει περιμετρική νεύρωση.

3. Η πινακίδα που χορηγείται για τις μοτοσυκλέτες είναι παραλληλόγραμμη διαστάσεων 250 χ 160 χιλ., όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο παράρτημα Β", που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η αρίθμηση αυτής αποτελεί συνδυασμό ενός γραμμάτων Α, Τ, Ρ, Η, - κατ' αντιστοιχία προς τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου - και ενός τριψηφίου αριθμού από 001 έως 999 στο δεξί μέρος. Στο δεξί μέρος της πινακίδας αναγράφεται η λήξη ισχύος αυτής υπό μορφή κλάσματος κατ' αντιστοιχία προς τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

4. οι πινακίδες των προηγουμένων παραγράφων κατασκευάζονται από φύλλα αλουμινίου πάχους 1 χιλ., τα οποία πρέπει να έχουν υποστεί επιμελή επεξεργασία και να έχουν σκληρή και λεία επιφάνεια, ώστε οι εκτυπούμενες επ' αυτών ενδείξεις να διατηρούνται αναλλοίωτες.

Οι πινακίδες φέρουν αντανακλαστική επιφάνεια. Το αντανακλαστικό υλικό που χρησιμοποιείται πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο επί του φύλλου αλουμινίου, ώστε να δίνει συνεχή την αντανακλαστική επιφάνεια από οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης, αποτελείται δε από μικροσκοπικούς σφαιρικούς φακούς ενσωματωμένους μέσα σε πλαστικό φύλλο που πρέπει να προσφύεται τελείως πάνω στο φορέα, σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της τεχνολογίας.

Η γραμμή κοπής περιγράμματος πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλο διαφανές βερνίκι ή με στεγανοποιητικά άκρα. Το αντανακλαστικό υλικό πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια τελείως επίπεδη για να περιορίζεται στο ελάχιστο η συσσώρευση σκόνης και ακαθαρσιών. Το αντανακλαστικό υλικό που επικολλάται στο φορέα (πινακίδα από φύλλο αλουμινίου) πρέπει να είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να μην κάνει ρωγμές στη φάση της διαμόρφωσης των ανάγλυφων γραμμάτων και αριθμών.

5. Το χρώμα της αντανακλαστικής επίπεδης επιφάνειας της πινακίδας είναι αργυρόλευκο ενώ των ενδείξεων, γραμμάτων, αριθμών και νευρώσεων αυτής είναι πράσινο ανοικτό.

6. Τα γράμματα και οι αριθμοί της πινακίδας, πλην του κλάσματος, έχουν ύψος 60 χιλ. πλάτος 40 χιλ. και πάχος γραφής 10 χιλ. Οι αριθμό του κλάσματος έχουν ύψος 40 χιλ. πλάτος 30 χιλ. και πάχος γραφής 5 χιλ.

Η περιμετρική νεύρωση στις πινακίδες των αυτοκινήτων έχει πάχος 8 χιλ. και βάθος 2 χιλ.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου - Τρόπος ανάρτησης των πινακίδων.


1. Οι άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, χορηγούνται από τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές, έπειτα από σχετική αίτηση των νομιμοποιούμενων προσώπων και μετά την καταβολή χρηματικού ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, που αντιπροσωπεύει το διοικητικό κόστος χορήγησης αυτών.

Το ποσό αυτό αποδίδεται στον Κρατικό προϋπολογισμό.

2. Μετά την υποβολή των ανωτέρω και τον έλεγχο των ισχυουσών κατά την περίπτωση προϋποθέσεων η αρμόδια Τελωνειακή αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ενυπόγραφο και σφραγισμένο σημείωμα, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο κατά τις κείμενες διατάξεις χρόνος λήξης αυτών. Οι πινακίδες εκτυπώνονται σε κατασκευαστή της επιλογής του ενδιαφερομένου, με βάση το ανωτέρω σημείωμα της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής, όπου και προσκομίζονται μετά την εκτύπωσή τους. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων των πινακίδων η αρμόδια Τελωνειακή αρχή προβαίνει στην έκδοση ταυτάριθμης άδειας κυκλοφορίας προσωρινού τύπου. Για την χορήγηση της άδειας αυτής απαιτούνται επίσης αποδεικτικό ασφάλισης του αυτοκινήτου και καταβολή τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι πινακίδες τοποθετούνται στις προκαθορισμένες από τον κατασκευαστή θέσεις (εμπρόσθια και οπίσθια) του οχήματος, ώστε να είναι απόλυτα εμφανείς. Στις μοτοσυκλέτες η μοναδική πινακίδα τοποθετείται στο πίσω μέρος και σε τέτοια θέση ώστε να φαίνεται χωρίς δυσκολία.

4. Σε περίπτωση αντικατάστασης πινακίδων προσωρινού τύπου λόγω κλοπής ή απώλειάς τους χορηγούνται νέα άδεια κυκλοφορίας και νέες πινακίδες προσωρινού τύπου, αφού προσκομισθούν, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι δηλώθηκε η κλοπή ή απώλεια της πινακίδας ή των πινακίδων.

5. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας μιας εκ των δύο πινακίδων, για να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου και αντικατασταθούν οι πινακίδες, επιστρέφονται στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή ή άλλη πινακίδα και η άδεια κυκλοφορίας.

Άρθρο 6 Εκτύπωση, παραλαβή, φύλαξη και διακίνηση αδειών κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.

1. Οι άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου εκτυπώνονται από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών σε χαρτί λευκό ντεμί ματ καλής ποιότητας, βάρους 75 γραμμαρίων κατά τ.μ. που φέρει στη μάζα του υδατογράφημα με τα γράμματα Υ.Ο. Η σύσταση του χαρτιού αυτού ορίζεται ως εξής: 25% μηχανικός και 75% χημικός πολτός με ανοχή ±3.

2. Η παραλαβή και φύλαξη των εντύπων των αδειών κυκλοφορίας προσωρινού τύπου γίνεται με πρωτόκολλα παραλαβής από ειδικό υπόλογο υπάλληλο της ΔΙΠΕΑ, ο οποίος και φροντίζει για τη διακίνηση αυτών προς τις άλλες αρμόδιες Τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 7 Ισχύς της απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1 η Ιουνίου 1996.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 1996

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ


Πηγή: Taxheaven