ΠΟΛ.1292/1992 Κοινοποίηση της αριθμ. 450/1992 γνωμοδότησης σχετικά με το χρόνο έναρξης παραγραφής του δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1292/1992 Κοινοποίηση της αριθμ. 450/1992 γνωμοδότησης σχετικά με το χρόνο έναρξης παραγραφής του δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.
Κοινοποίηση της αριθμ. 450/1992 γνωμοδότησης σχετικά με το χρόνο έναρξης παραγραφής του δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α.

(Υπ. Οικ. 1111022/29.12.1992, πολ.1292)

Με την αριθ. 452/1990 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, την οποία σας κοινοποιήσαμε με την αριθ. 1071252/5076/ 0014/30.7.1991, ΠΟΛ.1166 εγκύκλιο μας, προέκυψαν προβλήματα για το χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για την έναρξη της τριετούς παραγραφής του δικαιώματος επιστροφής του Φ.Π.Α. και ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο δικαιούμενος επιστροφής του Φ.Π.Α. υποβάλλει αίτηση επιστροφής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν δώσει έγγραφη απάντηση στο έγγραφο αίτημα της επιστροφής που υπέβαλλε ο υποκείμενος, ο οποίος σε μεταγενέστερο χρόνο υποβάλλει νέα αίτηση επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου του Φ.Π.Α.

Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης, υποβάλαμε σχετικό ερώτημα στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο κατά συνεδρίαση της 7.5.1992 εξέδωσε την 450/1992 γνωμοδότηση την οποία κάναμε αποδεκτή και σας κοινοποιούμε.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή:

1. Ο χρόνος έναρξης της τριετούς παραγραφής του δικαιώματος για επιστροφή του Φ.Π.Α. αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε νόμιμα η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αυτό ανάγεται και όχι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου που ανάγεται το προς επιστροφή υπόλοιπο, όπως είχε γίνει δεκτό με την 452/1990 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης.

Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι, για πιστωτικό υπόλοιπο χρήσης 1.1-31.12.1988, που προκύπτει με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 1988, η οποία νόμιμα υποβάλλεται αρχές του 1989, ο χρόνος έναρξης της τριετούς παραγραφής αρχίζει την 1.1.1990 και όχι μετά τη λήξη του τετραμήνου από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, όπως είχε γίνει δεκτό με την αριθ. 452/ 1990 γνωμοδότηση. Σημειώνεται ότι όταν η διαχειριστική περίοδος λήγει στις 30 Ιουνίου η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται το αργότερο έως 10 Νοεμβρίου, οπότε η παραγραφή αρχίζει την πρώτη του επόμενου έτους.

2. Στην περίπτωση που ήδη κατ' εφαρμογή της 452/1990 γνωμοδότησης έχουν επέλθει έννομα αποτελέσματα, ως προς την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου κάποιας χρήσης, λόγω οριστικοποίησης του με οριστική περαίωση της υπόθεσης με οποιοδήποτε τρόπο (υπουργικής απόφασης που προβλέπει σύντομη περαίωση εκκρεμών υποθέσεων, συμβιβασμό μετά από οριστικό έλεγχο κ.λπ.), τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.

3. Στις περιπτώσεις που για κάποια διαχειριστική περίοδο ενεργείται έλεγχος, μετά τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής, δικαίωμα επιστροφής υπάρχει μόνο για το μέρος της τυχόν επιπλέον διαφοράς μεταξύ δήλωσης και ελέγχου, ενώ το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει με βάση τη δήλωση, εφόσον έχει παραγραφεί, δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η 1071252/5076/0014/ΠΟΛ.1166/30.7.1992 εγκύκλιος μας, όπως η υποβολή αίτησης προς επιστροφή μέσα στο χρόνο της τριετούς προθεσμίας παραγραφής επιφέρει διακοπή της παραγραφής της αξίωσης για ίσο χρόνο, δηλαδή για μια τριετία κ.λπ.


Πηγή: Taxheaven