ΠΟΛ.288/1987 Τροποποίηση της Π. 1701/1600/ 10.3.1987 και της Π. 1591/1546/ 4.3.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

ΠΟΛ.288/1987 Τροποποίηση της Π. 1701/1600/ 10.3.1987 και της Π. 1591/1546/ 4.3.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚ. Π. 7324/2.11.87,

ΠΟΛ. 288

Τροποποίηση της Π. 1701/1600/ 10.3.1987 και της Π. 1591/1546/ 4.3.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125 Α) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20,

β) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 22,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις των αποφάσεών μας Π. 1591/1546/4.3.1987 και της Π. 1701/1600/10.3.1987.

3. Την δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Π. 1701/1600 και την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Π. 1591/1546 απόφασης, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την οριστικοποίηση της απαλλαγής που ρυθμίζουν οι ανωτέρω αποφάσεις.

Αποφασίζουμε

1. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της απόφασης Π. 1701/1600/10.3.87 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της απόφασης Π. 1591/1546/4.3.87, πραγματοποιείται με την προσκόμιση από τον αγοραστή - εξαγωγέα ή τον αγοραστή - εφοδιαστή στον προμηθευτή του, του απαιτούμενου από τις ίδιες ως άνω διατάξεις, κατά περίπτωση, δικαιολογητικού, εντός σαράντα (40) ημερών από την έκδοση του οριστικού φορολογικού στοιχείου του προμηθευτή.

2. Προκειμένου για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από τις ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής των αποφάσεων Π. 1591/1546/4.3.87 και Π. 1701/1600/10.3.87 μέχρι και τη δημοσίευση της παρούσας η οριστικοποίηση της απαλλαγής πραγματοποιείται με την προσκόμιση στον προμηθευτή του σχετικού δικαιολογητικού εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή χορηγεί το σχετικό δικαιολογητικό, μετά από αίτηση του αγοραστή - εξαγωγέα ή αγοραστή - εφοδιαστή, εφόσον για τις ίδιες πράξεις δεν έχει χορηγηθεί αντίστοιχο δικαιολογητικό για επιστροφή του Φ.Π.Α. από τον οικονομικό έφορο και η εξαγωγή ή η φόρτωση επί του πλοίου αντίστοιχα έχει πραγματοποιηθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την έκδοση του οριστικού φορολογικού στοιχείου του προμηθευτή.

3. Προκειμένου για εφοδιασμούς πλοίων και πλωτών μέσων που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα δημόσιο γενικά, στο έγγραφο της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, που προβλέπεται από το εδάφιο β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 της απόφασης Π. 1591/1546/4.3.87, δεν απαιτείται η αναγραφή του συγκεκριμένου σκάφους για το οποίο προορίζονται τα αγαθά.

Στο έγγραφο αυτό αντί των στοιχείων του σκάφους αναγράφεται η ένδειξη «Για εφοδιασμό αποκλειστικά πλοίων του πολεμικού ναυτικού ή πλοίων που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο γενικά». Η ίδια ένδειξη θα αναγράφεται και στο τιμολόγιο του προμηθευτή των αγαθών.

4. Οι λοιπές διατάξεις των αποφάσεων Π. 1591/1546 και Π. 1701/1600 εξακολουθούν να ισχύουν.

5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 2.11.1987 να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Πηγή: Taxheaven