Αριθ. πρωτ.: 1122798/1216/0006Δ/2003 Διευκρινίσεις σε θέματα χορήγησης ή μη επισημείωσης (Apostille) σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: 1122798/1216/0006Δ/2003 Διευκρινίσεις σε θέματα χορήγησης ή μη επισημείωσης (Apostille) σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2003
Αριθ. πρωτ.: 1122798/1216/0006Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο: 210 - 32 22 516
FAX: 210 -32.30 829
E-mail: d6-organosi-d@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σε θέματα χορήγησης ή μη επισημείωσης (Apostille) σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

1.- Σε συνέχεια του αριθ. 1044446/435/0006Δ/7.5.2007 εγγράφου μας, που αφορά στο παραπάνω θέμα, στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. Γ.Ε. 65/1983/2/29.10.2007 εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας (Τομέας Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) της Κυπριακής Δημοκρατίας, που διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθ. Φ.8600/178/ΑΣ 2010/6.12.2007 έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο και εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα μας προς τη Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:

α) Για την κυκλοφορία δημόσιων εγγράφων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν απαιτείται η θεώρηση Apostille, γιατί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 της από 5ης Μαρτίου 1984 διμερούς Συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου (κυρωτικός ν. 1548/1985), ορίζεται ότι τα έγγραφα αυτά έχουν ρητώς απαλλαγεί από την επικύρωση.

β) Για την κυκλοφορία ιδιωτικών εγγράφων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, απαιτείται η θεώρηση Apostille, δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 της προαναφερθείσας Σύμβασης δεν απαλλάσσονται από την επικύρωση.

γ) Οι εξουσιοδοτήσεις και τα πληρεξούσια, που συντάσσονται στην Κύπρο είτε από δικηγόρους είτε από πιστοποιούντες υπαλλήλους, εμπίπτουν στην κατηγορία των ιδιωτικών εγγράφων, καθώς δεν θεωρούνται δημόσια έγγραφα σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία και ούτε μπορεί να λεχθεί ότι συντάσσονται από πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ως «δημόσια αρχή». Συνεπώς, οι εξουσιοδοτήσεις και τα πληρεξούσια, που έχουν συνταχθεί, κατά τα ανωτέρω, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να φέρουν τη θεώρηση Apostille, όταν προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στις Υπηρεσίες του Υπουργείου (Δ.Ο.Υ. κ.λπ), για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α'

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Πηγή: Taxheaven