Αριθμ. πρωτ.: Δ3(α)/36690/2018 Διορθωτικό δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, 3ο τρίμηνο 2017

Αριθμ. πρωτ.: Δ3(α)/36690/2018 Διορθωτικό δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, 3ο τρίμηνο 2017

Αθήνα, 30 – 5 – 2018

Αριθμ. Πρωτ: Δ3(α)/ 36690
Σχετ.: 21362

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 216 1850
FAX: 213 216 1913
e-mail: farmaka@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διορθωτικό δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, 3ο τρίμηνο 2017».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. Του ν.δ 96/1973 (ΦΕΚ Α΄172) « Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων».
β. Του ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α΄3), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. Του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
δ. Του ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
ε. Του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
στ. Του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…….οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
ζ. Του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)».
η. Του ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
θ. Του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129).
ι. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
ια. Του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α' 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
ιβ. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Του ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201), άρθρο 74 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.».
ιδ. Του ν.4472/2017 ( ΦΕΚ Α’ 74 ) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
ιε. Του άρθρου 49 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις Προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές».
ιζ. Του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5), άρθρο 259 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές».

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠ.25980/29-4-15 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τη με αριθμ. Πρωτ. Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3890) Υπουργική Απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. Πρωτ. Α1β/ΓΠοικ. 3899/19-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 94) ΥΑ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ3(α)/ 17710/2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 3ο τρίμηνο 2017».

7. Τις ενστάσεις των εταιρειών.

8. Το Νο 11/23-4-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης, της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 51119/9-5-2018 , έγγραφο του ΕΟΦ με θέμα: «Αποστολή Διορθωτικού Δελτίου Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης – Αιτήματα Ιουλίου_Αυγούστου_Σεπτεμβρίου 2017», με συνημμένο το αρχείο του Διορθωτικού Δελτίου Τιμών Νέων Φαρμάκων 3ου τριμήνου 2017 και με ενσωματωμένες τις αποφάσεις της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

10. Το με αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ 39671/25-5-2018, έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Υ. σύμφωνα με το οποίο η παρούσα Υπουργική Απόφαση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις, διότι το ανώτατο όριο πληρωμής της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, όπως καθορίστηκε με το Μ.Π.Δ.Σ. 2018-2021, δε μεταβάλλεται δεδομένου ότι ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback). Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 3ου τριμήνου 2017 και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας.

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% για συντελεστή 6% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το παρόν Δελτίο ισχύει για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές, τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς και τα φαρμακεία από την ανάρτησή του.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven