Αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/2018 Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/2018 Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24-05-2018

(ΦΕΚ Β' 2080/07-06-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α'265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 58 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 28 παρ. 12.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ Β' 3722/17.11.2016) απόφαση Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει.

7. Την 69137/ΕΥΘΥ628/22.6.2015 (ΦΕΚ Β' 1451) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της 3851/ΕΥΣ 524/29.1.2008 (ΦΕΚ 333/Β729.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει», και το από 12/10/2016 εισηγητικό σημείωμα της ΕΥΘΥ.

8. Την 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

9. Την 35574/ΕΥΘΥ/265/24.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΥΒΩ465ΧΙ8-Θ9Κ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό των ενεργειών και τη διαμόρφωση επιλογών απλοποιημένου κόστους σε δράσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020».

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η παρ. 4 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων, για τις οποίες οι αποφάσεις έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης εκδόθηκαν είτε πριν είτε μετά την 01.01.2014, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι μετά την 01.01.2014, εκτός εάν ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και στις αποφάσεις που ορίζουν τους όρους της ενίσχυσης.».

Άρθρο 2

Μετά το άρθρο 25, προστίθεται άρθρο 25Α, ως εξής:
«Άρθρο 25Α
Εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους (με εκ των προτέρων προσδιορισμό στη βάση του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχείο α)
1. Οι επιλογές απλοποιημένου κόστους οι οποίες υπολογίζονται εκ των προτέρων στη βάση δίκαιης, αντικειμενικής και επαληθεύσιμης μεθόδου υπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 στοιχείο α), προσδιορίζονται σε έκθεση τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας υπολογισμού, στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.
2. Οι επιλογές απλοποιημένου κόστους που προσδιορίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
3. Για κάθε επιλογή απλοποιημένου κόστους του Παραρτήματος Ι καθορίζονται τα εξής:
α) ο τύπος της πράξης στην οποία εφαρμόζεται η επιλογή απλοποιημένου κόστους,
β) το ποσοστό κατ' αποκοπή χρηματοδότησης και η βάση υπολογισμού του ή το ποσό της κλίμακας μοναδιαίου κόστους και η μονάδα μέτρησης ή το κατ' αποκοπή ποσό και η δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε αυτό,
γ) οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών που καλύπτουν οι επιλογές απλοποιημένου κόστους του σημείου β).».

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 44 προστίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ως ακολούθως:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Επιλογές απλοποιημένου κόστους με εκ των προτέρων προσδιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 στοιχείο α)
1. Τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους για τη δράση «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Στελεχών του Δικαστικού Σώματος» με δικαιούχο την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τύπος δράσης

Στάδιο υλοποίησης της δράσης

Μονάδα μέτρησης

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Μοναδιαίο Κόστος

Προεισαγωγική Εκπαίδευση Στελεχών του Δικαστικού Σώματος,

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», άξονες προτεραιότητας 7,8,9 (2014GR05M90P001)

Εισαγωγικός Διαγωνισμός

Υποψήφιος σπουδα­στής με δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό

Όλες οι κατηγορίες δαπανών

98,00 €

Εκπαίδευση

Ανθρωπομήνας εκπαίδευσης

Όλες οι κατηγορίες δαπανών

1.420,00 €


Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των ανωτέρω ποσών μοναδιαίου κόστους καθώς και οι όροι αναπροσαρμογής τους προσδιορίζονται στην Έκθεση Τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας υπολογισμού.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven