Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1104027 ΕΞ 2018 Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1104027 ΕΞ 2018 Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1104027 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr


ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018».

ΣΧΕΤ: Τα αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1095333 ΕΞ 2018/20.6.2018 και Δ. ΟΡΓ. Δ 1097011 ΕΞ 2018/25.6.2018 έγγραφά μας.
 

1. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων μας, σας στέλνουμε, συνημμένα, τη δεύτερη επανέκδοση Ιουλίου 2018 του αναφερόμενου στο θέμα Εγχειριδίου και επισημαίνουμε ότι στο κείμενο της ενότητας, με τίτλο: «Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», έχει επικαιροποιηθεί η απάντηση στην ερώτηση με αύξοντα αριθμό 12, από την αρμόδια Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, ύστερα από την έκδοση «Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου» (Α’ 115) για την «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο».
 

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, στην οποία, επίσης, αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την καταχώριση του συνημμένου σε αυτό Εγχειριδίου, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr, καθώς και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής.
 

3. Υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες για την κατάρτιση της ύλης του Εγχειριδίου Υπηρεσίες, τόσο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) όσο και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) πρέπει, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου της, να αποστείλουν αμέσως στη Διεύθυνση Οργάνωσης με έγγραφό τους, το νέο επικαιροποιημένο κείμενο, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επανέκδοση του Εγχειριδίου.

Με εντολή Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού κ.α.α.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ/Α’Πηγή: Taxheaven