ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44486/2018 Καθορισμός στοιχείων που κατ΄ ελάχιστον περιλαμβάνονται στα πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης και αναγκαίας αιτιολογίας στην αίτηση του θεράποντα ιατρού στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44486/2018 Καθορισμός στοιχείων που κατ΄ ελάχιστον περιλαμβάνονται στα πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης και αναγκαίας αιτιολογίας στην αίτηση του θεράποντα ιατρού στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44486

(ΦΕΚ Β' 2781/12.08.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 265 και την παρ. 1 του άρθρου 268 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

3 . Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/ 2017 (Α΄ 128), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την με αριθμ. Υ80/06/11/2017 (Β΄ 3904) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

8. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.33003/27-04-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β΄ 1577, ΑΔΑ: ΩΩΗ2465ΦΥΟ-5ΨΠ).

9. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.38231/17-05-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (ΑΔΑ: ΨΞΨΞ465ΦΥΟ5Π6), όπως ισχύει.

10. Τα με αριθμ. 22445/01-06-2018 και 23603/ 08-06-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ.

11. Τη με αριθμ. Β2β/Γ.Π.49869/29-06-2018 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την εν λόγω απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ούτε σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

12. Το με αριθμ. 507/05-07-2018 έγγραφο από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται τα κάτωθι στοιχεία ως ελάχιστα πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης καθώς και τα στοιχεία της αναγκαίας αιτιολογίας στην αίτηση του θεράποντα ιατρού στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ, ανάλογα με τις κατηγορίες φαρμάκων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), ως ακολούθως:

1. Ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού

2. ΑΜΚΑ ασθενούς

3. Φάρμακο

4. Νόσος (ICD 10)

5. Ημερομηνία διάγνωσης

6. Παρούσα κατάσταση ασθενούς

7. Προηγηθείσες θεραπείες

8. Τρέχουσα θεραπεία

9. Τεκμηρίωση οφέλους του ασθενούς από το υπό έγκριση φάρμακο

10. Επισυναπτόμενα υποστηρικτικά στοιχεία:

i. Βιβλιογραφικά δεδομένα

ii. Πορίσματα απεικονιστικών εξετάσεων

iii. Απαντήσεις αιματολογικών εξετάσεων και μοριακών ελέγχων

iv. Πορίσματα ιστολογικών/κυτταρολογικών εξετάσεων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 5 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven