Άρθρα Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. ΣΟΛ ΑΕ

Άρθρα Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. ΣΟΛ ΑΕΑναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία που εκμεταλλεύεται Ξενοδοχείο λαμβάνει από την εταιρεία Booking.com B.V. (με έδρα στην Ολλανδία) τιμολόγιο προμηθειών για τις υπηρεσίες μεσολάβησης - ενοικίασης δωματίων, μεταξύ τελικού καταναλωτή και ξενοδοχείου.

Ερωτάται εάν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος, (λόγω χρήσης πλατφόρμας λογισμικού της Booking.com), σύμφωνα με την σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα σας είναι η εξής:

Στο το site της Booking.com B.V. αναφέρονται τα εξής:

1. «Αντικείμενο και φύση της Υπηρεσίας μας

Μέσω της Πλατφόρμας, διαθέτουμε (η Booking.com B.V. και οι affiliate συνεργάτες (διανομής) της) μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Πάροχοι Ταξιδιών, κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (δηλ. B2C ή B2B) μπορούν να διαφημίσουν, να προωθήσουν, να πωλήσουν ή/και να διαθέσουν (ό,τι ισχύει) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους για παραγγελία, αγορά, κράτηση, ενοικίαση, και μέσω της οποίας οι επισκέπτες της Πλατφόρμας μπορούν να ανακαλύψουν, αναζητήσουν, συγκρίνουν και να παραγγείλουν, να κάνουν κράτηση, να νοικιάσουν, να αγοράσουν ή να πληρώσουν (δηλ. η Υπηρεσία Ταξιδιού). Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Ταξιδιού (π.χ. κάνοντας Κράτηση Ταξιδιού μέσα από την Υπηρεσία Ταξιδιού), συνάπτετε συμβατική σχέση (νομικά δεσμευτική) με τον Πάροχο Ταξιδιού στον οποίο κάνετε κράτηση ή αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας (ό,τι ισχύει). Από τη στιγμή που κάνετε Κράτηση Ταξιδιού, ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο Ταξιδιού, μεταβιβάζοντας τα στοιχεία της Κράτησης Ταξιδιού στον σχετικό Πάροχο Ταξιδιού και αποστέλλοντας σε εσάς email επιβεβαίωσης εκ μέρους του Παρόχου Ταξιδιού.

Η Booking.com δεν (μετα)πωλεί, ενοικιάζει ή προσφέρει οποιοδήποτε (ταξιδιωτικό) προϊόν ή υπηρεσία.

Κατά την παροχή των Υπηρεσιών Ταξιδιού, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους Παρόχους Ταξιδιών. Για αυτό το λόγο, οι Πάροχοι Ταξιδιών οι οποίοι διαφημίζουν και προωθούν το Ταξίδι τους στην Πλατφόρμα μας, έχουν πρόσβαση στα συστήματά μας και στο extranet μέσω των οποίων έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών/αμοιβών/χρεώσεων, της διαθεσιμότητας, των πολιτικών και των προϋποθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την παροχή της Υπηρεσίας Ταξιδιού δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για διακοπές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Πλατφόρμας ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

Κάθε Πάροχος Ταξιδιού παραμένει πάντα υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών/αμοιβών/χρεώσεων, των πολιτικών και προϋποθέσεων και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Η Πλατφόρμα μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της ποιότητας, του επιπέδου υπηρεσιών, της καταλληλότητας ή της βαθμολογίας (αστέρια) οποιουδήποτε Παρόχου Ταξιδιών (ή των παροχών, χώρου, οχημάτων, (κύριων ή συμπληρωματικών) προϊόντων ή υπηρεσιών) που διαθέτει, εκτός εάν αναφέρεται ή ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό.

Η Υπηρεσία Ταξιδιού μας διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης, διάθεσης απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, κρατήσεων, εισιτηρίων, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Πλατφόρμα μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό».

2. «Συμφωνητικό Καταλύματος
….

2.3 Προμήθεια

2.3.1 Για κάθε κράτηση που γίνεται στις Πλατφόρμες από ένα Επισκέπτη για ένα Δωμάτιο, το Κατάλυμα θα καταβάλει στην Booking.com μία προμήθεια (η "Προμήθεια") που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2.3.2. Η Πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2.4.

Η προμήθεια πάντοτε θα υπολογίζεται σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη κράτηση όπως δόθηκε στο Κατάλυμα και επιβεβαιώθηκε από την Booking.com στον Επισκέπτη….».

Στο άρθρο 62 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι:

«1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:
α) μερίσματα,
β) τόκοι,
γ) δικαιώματα (royalties),
δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,
ε) ...
»

Με την ΠΟΛ. 1120/25.4.2014 κοινοποιήθηκαν, μεταξύ των άλλων και οι διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 καθώς και της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες και δόθηκαν οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

«Άρθρο 62 Ν 4172/2013 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ορίζονται οι περιπτώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές, οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Συγκεκριμένα, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

3…
Οι αμοιβές (της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ) που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το οποίο δεν έχει τη φορολογική του κατοικία και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου
…».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι:

1. Η Booking.com B.V. ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και τον πάροχο ταξιδίου και λαμβάνει προμήθεια με την επιβεβαιωμένη κράτηση (όπως δίνεται στο κατάλυμα και επιβεβαιώνεται από την Booking.com στον επισκέπτη).

Συνεπώς, η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

2. Στην περίπτωση, όμως, που η Booking.com B.V. λαμβάνει αμοιβή για τη χρήση του λογισμικού της πλατφόρμας της για καταχώριση διαφημίσεων, η αμοιβή της αυτή περιλαμβάνεται στην έννοια των δικαιωμάτων, κατά την έννοια του σχετικού περί δικαιωμάτων άρθρου 12 της οικείας Σύμβασης, λαμβανομένης υπόψη της Παρατήρησης της Ελλάδας επί των Ερμηνευτικών Σχολίων (Commentaries) του άρθρου 12 του Προτύπου Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Για τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, εκτός αν από τη Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ της Ελλάδος και του κράτους στο οποίο έχουν τη φορολογική κατοικία τους τα ως άνω πρόσωπα, προβλέπεται ευνοϊκότερος φορολογικός συντελεστής. (Στη ΣΑΔΦ μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Ν. 1455 (Φ.E.K. 89/16.6.1984, στο άρθρο 12 «Δικαιώματα» προβλέπεται ευνοϊκότερος φορολογικός συντελεστής 7%).

Αναλυτικά, για την περίπτωση 2 (εφόσον υφίσταται), σας παραπέμπουμε στην απάντηση της φορολογικής επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Ιανουαρίου 2019, με θέμα:

«Οι αμοιβές που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για τη χρήση πλατφόρμας λογισμικού για καταχώριση διαφημίσεων περιλαμβάνεται στην έννοια των δικαιωμάτων, κατά την έννοια του σχετικού περί δικαιωμάτων άρθρου 12 της οικείας Σύμβασης».


Νομοθεσία – Νομολογία
Άρθρο 62 του Ν.4172/2013
ΠΟΛ. 1120/25.4.2014
 

Πηγή: Taxheaven