ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121634/7242/2019 Καθορισμός παραμέτρων περιβαλλοντικής παρακολούθησης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121634/7242/2019 Καθορισμός παραμέτρων περιβαλλοντικής παρακολούθησης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας

Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121634/7242
Ημ/νία: 20/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Δ’

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11,
Ταχ. Κώδικας : 114 73, Αθήνα
Πληροφορίες : Αντώνης Ζαμπέλης
Τηλέφωνο : 210 6417705
Fax : 210 6430627
e-mail : a.zabelis@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός παραμέτρων περιβαλλοντικής παρακολούθησης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας.

Σχετικά: 1. Οι Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας [EL 12 Θράκη (Β’ 4680/2017), EL 11 Ανατολική Μακεδονία (Β 4679/2017), EL 06 Αττική, (Β’ 4672/2017), EL 07 Ανατολική Στερεά Ελλάδα (Β’ 4673/2017), EL 10 Κεντρική Μακεδονία (Β’ 4675/2017), EL 08 Θεσσαλία (Β’ 4682/2017), EL 05 Ήπειρος (Β’ 4664/2017), EL 01 Ανατολική Πελοπόννησος (Β’ 4674/2017), EL 02 Βόρεια Πελοπόννησος (Β’ 4665/2017), EL 03 Δυτική Πελοπόννησος (Β’ 4678/2017), EL 04 Δυτική Στερεά Ελλάδα (Β’ 4681/2017), EL 09 Δυτική Μακεδονία (Β’ 4676/2017), EL 13 Κρήτη (Β’ 4666/2017), EL 14 Αιγαίο (Β’ 4677/2017)], ως προς το Βασικό Μέτρο με τίτλο «Προϋποθέσεις αδειοδότησης νέων/επέκτασης υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας».

2. Η Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (Β’ 2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/13.1.2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 2307/26.1.2018 (Β’ 439) όμοιά της και ισχύει.

3. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/515/4/3.01.2019 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ με θέμα «Καθορισμός παραμέτρων παρακολούθησης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας».

4. Τα με αρ. πρωτ. ΔΠΔΥΠ/90104/1875/19.02.2019 και ΔΠΔΥΠ/5289/100/19.02.2019 έγγραφα γνωμοδότησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Α.Π. ΔΙ.Π.Α. 15681/1078/20.02.2019 και 15682/1079/20.02.2019).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Υδάτων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (πρώην Ειδική Γραμματεία Υδάτων/Υ.Π.ΕΝ), σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, προχώρησε στον καθορισμό των παραμέτρων παρακολούθησης (monitoring) στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, τόσο στις μεμονωμένες, όσο και σε αυτές που βρίσκονται σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), όταν αυτές ιδρυθούν, με στόχο την προστασία και τη διατήρηση της κατάστασης των Υδατικών Συστημάτων.

Ειδικότερα σε εφαρμογή του Βασικού Μέτρου της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας με τίτλο «Προϋποθέσεις αδειοδότησης νέων/επέκτασης υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας», όπως προβλέπεται στις Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων του (1) σχετικού απαιτείται η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, που θα καθορίζουν τις παραμέτρους των υδάτων και του ιζήματος, οι οποίες θα πρέπει να παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων, με στόχο την προστασία και τη διατήρηση της κατάστασης των Υδατικών Συστημάτων ακολουθώντας τον κανόνα της μη υποβάθμισης της κατάστασης του Υδατικού Συστήματος στο οποίο ανήκει η μονάδα, στα όρια της μισθωμένης ή προς μίσθωση θαλάσσιας έκτασης.

Οι παράμετροι παρακολούθησης περιλαμβάνονται στους Πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας Εγκυκλίου.

Για την επιλογή των σημείων μέτρησης λαμβάνεται υπόψη η αρχή των επιτρεπόμενων ζωνών ανάμειξης, σύμφωνα με το από 18.05.2016 έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της ΕΕ «σχετικά με την εφαρμογή της ΟΠΥ και της ΟΠΘΣ σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια» και τις Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τον προσδιορισμό ζωνών ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 4 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ.

Οι Αρμόδιες Αρχές για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων/δραστηριοτήτων της 8ης Ομάδας της (2) σχετικής Υ.Α. (Υδατοκαλλιέργειες), τόσο κατά την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), Τροποποίησης ΑΕΠΟ, Ανανέωσης ΑΕΠΟ κ.λπ., όσο και κατά την διαδικασία υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τους Πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας Εγκυκλίου, καθώς και τα αναφερόμενα στα προεδρικά διατάγματα χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των ΠΟΑΥ.

Για τα υφιστάμενα έργα/δραστηριότητες οι Φορείς αυτών οφείλουν να τροποποιήσουν, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσας, το εφαρμοζόμενο «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» (monitoring) σύμφωνα με τους συνημμένους Πίνακες, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τόσο την Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή, όσο και την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους την παρούσα κατά τη διενέργεια ελέγχων, στις εν λόγω μονάδες υδατοκαλλιεργειών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven