134068/2019 Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016»

134068/2019 Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016»

Αριθμ. 134068/2019

(ΦΕΚ B' 4874/30-12-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1α. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 16, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 1 και του άρθρου 85 παράγραφοι 1, 9 α και β και 15 και 17 αυτού, όπως ισχύουν.
β. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α΄ 45).
γ. Την 118699/31.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929/08-11-2017), όπως έχει τροποποιηθεί με την 65920/21-06-2019 (Β΄ 2582/27-06-2019) υπουργική απόφαση.
δ. Την 91439/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Ομάδας Εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών Ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β΄ 3073/06-09-2017).
ε. Την 26226/3-3-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ 117/13-03-2017).
στ. Την 122368/16.11.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 (Α΄ 83) και τον έλεγχο των σχετικών διαδικασιών» (Β΄ 3800/25-11-2016).

2α. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α΄ 133).
β. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του (Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
γ. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
δ. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ε. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
στ. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
ζ. Την απόφαση 79591/30-7-2019 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ/507).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η 118699/31.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929), τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:
«4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω σοβαρού κωλύματος ή ανωτέρας βίας στο πρόσωπο μέλους οργάνου ελέγχου δεν καθίσταται δυνατή είτε
i) η διενέργεια του ελέγχου, είτε ii) η ολοκλήρωση της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου, η αρμόδια Υπηρεσία δύναται, με ειδική αιτιολογία, να αντικαθιστά το κωλυόμενο μέλος με έτερο μέλος του ΕΜΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας. Στην πρώτη, ως άνω i), περίπτωση η αντικατάσταση πραγματοποιείται με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή από το ΕΜΠΕ με νέο μέλος αντίστοιχης ιδιότητας/προέλευσης με το κωλυόμενο μέλος. Στην δεύτερη, ως άνω ii), περίπτωση η αντικατάσταση πραγματοποιείται με πρόταση της υπηρεσίας, χωρίς τυχαία ηλεκτρονική επιλογή και το νέο μέλος επαναλαμβάνει τον έλεγχο που είχε πραγματοποιήσει το μέλος που αντικαταστάθηκε. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη του Οργάνου και υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία».

2. Στην παράγραφο δ του άρθρου 4 η φράση «με εξαίρεση τον ορισμό του στους ελέγχους με ειδική αιτιολογία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3» αντικαθίσταται με την φράση «με εξαίρεση τον ορισμό του στους ελέγχους με ειδική αιτιολογία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 και της περίπτωσης ii) της παραγράφου 4 του άρθρου 3».

Άρθρο 2

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η 118699/31.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016», όπως τροποποιήθηκε.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven