Άρθρα Θα πρέπει να καταχωρηθεί αναβαλλόμενος φόρος – έσοδο, (deferred tax asset) επί των καταχωριζομένων αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων (expected credit losses) που προβλέπονται από το IFRS 9; ΣΟΛ ΑΕ

Άρθρα Θα πρέπει να καταχωρηθεί αναβαλλόμενος φόρος – έσοδο, (deferred tax asset) επί των καταχωριζομένων αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων (expected credit losses) που προβλέπονται από το IFRS 9; ΣΟΛ ΑΕ


Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ – ΕΣΟΔΟ, (DEFERRED TAX ASSET) ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (EXPECTED CREDIT LOSSES) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ IFRS 9;

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία που συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ καταχωρίζει στα λογιστικά βιβλία, κρατήσεις για αναμενόμενες ζημίες πιστώσεων από εμπορικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9, οι οποίες είναι αρκετά υψηλές.

Παράλληλα στα φορολογικά βιβλία, σχηματίζει προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4172/2013 φορολογικά αναγνωρίσιμες.

Επί της εκάστοτε συνολικής διαφοράς μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης υπολογίζει αναβαλλόμενο φόρο (έσοδο) προσαυξάνοντας τα αποτελέσματα χρήσεως, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα αυξάνεται η κράτηση στα βιβλία κατά Δ.Π.Χ.Α., ενώ στα φορολογικά βιβλία ελάχιστα μεταβάλλεται η πρόβλεψη που σχηματίζεται σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις.

Ορθά ακολουθεί τον ανωτέρω χειρισμό, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι πολύ πιθανόν να μη συντελεστεί η ανακτησιμότητα αυτού του φόρου;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ΔΛΠ 12:

«Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που είναι ανακτήσιμα σε μελλοντικές περιόδους και αφορούν σε:

α) εκπεστέες προσωρινές διαφορές·

β) μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και

γ) μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισμό και της φορολογικής βάσης του. Οι προσωρινές διαφορές μπορεί να είναι:

α) φορολογητέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (της φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται ή

β) εκπεστέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται.

Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το ποσό που αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς
.».

Τέλος, σύμφωνα με τις παραγράφους 24 και 25 του ΔΛΠ 12:

«Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζεται ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί,……………».

«……………Ομοίως, αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερη από τη φορολογική βάση του, η διαφορά δημιουργεί ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα είναι ανακτήσιμο σε μελλοντικές περιόδους.».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρία μπορεί να καταχωρίσει μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό της αναμενόμενης ζημίας πιστώσεων και της φορολογικής πρόβλεψης που προβλέπεται από το άρθρο 26 του ν.4172/2013, μόνο στην περίπτωση που αναμένει φορολογικά κέρδη στις επόμενες χρήσεις και ταυτόχρονα εκτιμά ότι το ποσό της αναμενόμενης ζημίας πιστώσεων θα εκπεσθεί στο μέλλον.

Εφόσον για το ποσό των αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων η Διοίκηση της εταιρίας δεν προτίθεται να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες, όπως απαιτεί το άρθρο 26 του Ν. 4172/2013, για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης στο σύνολό του, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα υπολογισθεί επί της διαφοράς ανάμεσα στη φορολογική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και στις αναμενόμενες ζημίες πιστώσεων που η Διοίκηση εκτιμά ότι θα καταστεί δυνατό να εκπεσθούν στο μέλλον.

Το ποσό των αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων, για το οποίο η Διοίκηση της εταιρίας δεν προτίθεται να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής του, αποτελεί μόνιμη διαφορά και συνεπώς δεν θα υπολογισθεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί της διαφοράς αυτής.

Πηγή: Taxheaven