3260/338943/2019 Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2019.

3260/338943/2019 Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2019.

Αριθμ. 3260/338943

(ΦΕΚ B’ 4891/31.12.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ 15 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύει,
γ) της παρ. ιβ του άρθρου 20, της περίπτ. ε΄, της παρ. 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 66, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).

2. α) Την αριθμ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ 3051 Β΄).
β) Την αριθμ. 3669/29-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (ΦΕΚ 3134 Β΄).

3. Την αριθμ. 1593/166597/05-07-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης για τα έτη 2019, 2020 και 2021» (ΦΕΚ 2894 Β΄).

4. Την αριθμ. 14629/135921/25-06-2019 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 600.000 €, σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού εξόδων 2310401009 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικού έτους 2019, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 60182 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α.Δ.Α.: ΩΥ934653ΠΓ-ΨΒΗ).

5. Την αριθμ. 1239/309565/29-11-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της παρ. 5 περίπτ. ε΄ του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

6. Το με αριθμ. 67288ΕΞ 2019/ΥΠΟΙΚ 18-06-2019 (ΓΝ 38/2019 ΚΕΜΚΕ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους έως 600.000 €, σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού εξόδων 2310401009 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικού έτους 2019,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους χρηματοδότησης


Καθορίζεται το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029201-0000000, ΑΛΕ 2310401009 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού», για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους έτους 2019.

Άρθρο 2
Ύψος ποσοστού χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών - Κατανομή πίστωσης


Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων αναλύεται, ως εξής:
α) Ποσοστό 20% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 489.740,87 €.
β) Ποσοστό 15,6% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 109.924,54 €.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά καταβολής χρηματοδότησης


1. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτημα καταβολής του ποσού της εγκριθείσας χρηματοδότησης, που συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ. 2/39549/0026/11-6-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών (ΦΕΚ 1138 Β΄), ως εξής: α) Αντίγραφο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι φορείς που χρηματοδοτούνται, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Αντίγραφο της αναρτημένης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (στο σημείο «οικονομικά στοιχεία» «αναφορές φορέων Γενικής Κυβέρνησης) κατάστασης της Διεύθυνσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλλει σε αυτήν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τον ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 22 του άρθρου 27 του νόμου αυτού. Το αντίγραφο της κατάστασης αυτής επέχει θέση σχετικής βεβαίωσης.
γ) Βεβαίωση του Υπουργού Εσωτερικών για την ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων αυτού (ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σημείο «Αποκ/μένη Διοίκηση Αυτ/ση» «κατάσταση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων»), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013, όπως ισχύει.

2. Επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων υποβάλλουν στην ίδια ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) Ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ21/156/2001 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ21/116/4-7-2000 (ΦΕΚ 839 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 287 Β΄) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 3 αυτής.
β) Τραπεζικό λογαριασμό σε μορφή IΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας το βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής ότι ο ανωτέρω λογαριασμός τηρείται από τον αιτούντα δικαιούχο, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

Άρθρο 4
Καταβολή χρηματοδότησης


Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα των δικαιούχων στον ΑΛΕ 2310401009 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τυχόν υπόλοιπα των επιμέρους χρηματοδοτήσεων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους φορείς, θα επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 5
Χρηματοδοτούμενοι Φορείς/ ύψος χρηματοδότησης

Οι χρηματοδοτούμενοι Φορείς και το ύψος της χρηματοδότησης ανά Φορέα και κατηγορία δράσεων επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται στον κατωτέρω Πίνακα, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει, ως εξής.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven