61462/978/2019 Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» στη μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας

61462/978/2019 Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» στη μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας

Αριθμ. 61462/978/2019

(ΦΕΚ Β' 4915/31-12-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α' 91) όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 10 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. “Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής”(Α' 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π.“Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας” (Α' 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας” (Α' 150) και άλλες διατάξεις» (Α' 181),

2. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258), όπως ισχύει,

3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει,

4. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98),
 
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητικών Οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133),

6. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

7. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

8. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

9. το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157),

10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168),

11. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

12. την 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051),

13. την Α.1447/2-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εξόδων (Β' 4462),

14. την οικ. 58677/20-12-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

15. τη 103456/20-12-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,
 
16. το γεγονός ότι η πτώχευση της εταιρείας «Thomas Cook Group PLC» προκαλεί μείζονα προβλήματα τόσο στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας όσο και στους εργαζόμενους σε αυτές,

17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 4.050.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ «Επιδόματα ανεργίας» και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2019: έως 50.000,00 €
για το 2020: έως 4.000.000,00 €,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των κριτηρίων για την υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ. 7 του αρθρ. 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του αρθρ. 10 του ν. 4638/2019 (Α' 181), για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι


1. Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ' ελάχιστον 80 ημέρες εργασίας αντί 100 ημερών στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της περ. β της παρ. 2 του αρθρ. 4 του ν. 1545/1985, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του αρθρ. 4 του ν. 1545/1985, είναι οι ασφαλισμένοι που πληρούν εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας, σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» κατά την έννοια της περ. ζ του αρθρ. 2 του ν. 4172/2013 (Α΄167) ή
β. απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 από την επιχείρηση
«Thomas Cook Group PLC» υπερέβη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος, και
γ. Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση μετά την 23.9.2019.

2. Οι ημέρες εργασίας της παρ. 1 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α' ή και β'.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά


Για την ένταξη στην επιδότηση σύμφωνα με τις παρ. 7 του αρθρ. 4 και παρ. 10 του αρθρ. 6 του ν. 1545/1985, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες περί τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας διατάξεις, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα για κάθε περίπτωση α' ή και β' της παρ. 1 του αρθρ. 1:
α. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιχειρήσεων στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή τους με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» κατά την έννοια της παρ. ζ του αρθρ. 2 του ν. 4172/2013 (Α' 167),
β. i) απόφαση χορήγησης αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. του αρθρ. 7 του ν. 4638/2019 (Α΄181), από τον Προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμ. Α.1447/2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εξόδων (Β' 4462),
ή β. ii) βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των φορολογητέων εκροών της περιόδου από 01.01.2019 έως 30.09.2019 και για το σύνολο των φορολογητέων εκροών από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» για την ίδια περίοδο.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά στους δικαιούχους για τον σκοπό της παρούσας.
Για τη διασταύρωση των αναφερόμενων στις υποβληθείσες βεβαιώσεις της περίπτωσης β. ii) στοιχείων, η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αυτών.

Άρθρο 3
Διάρκεια και ύψος επιδότησης


Για τους δικαιούχους του αρθρ. 1 η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και πέντε (5) ημέρες, όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του αρθρ. 6 του ν. 1545/1985 (Α' 91). Η παράταση ισχύει και για όσους δικαιούχους κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στην τακτική επιδότηση ανεργίας. Η σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί τα 4.050.000€.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί     

Υφυπουργός Οικονομικών                      
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven