1169/2020 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85 (Α’91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 10 του ν. 4638/2019 (Α’ 181)

1169/2020 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85 (Α’91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 10 του ν. 4638/2019 (Α’ 181)

Α.Π.:1169/08/01/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Τ.Κ.: 17456
Πληροφορίες: Γ. Τερζή
Τηλ.: 210 99.89.138
Fax: 210 99.89.042
 
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85 (Α’91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 10 του ν. 4638/2019 (Α’ 181)

Με το άρθρ. 10 του ν. 4638/2019 (Α’181):”Μέτρα στήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD”, προσετέθη στον ν. 1545/1985:
• στο άρθρ. 4 παράγραφος 7, ως εξής:
“7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ’ του άρθρ.2 του ν. 4172/2013 (Α’167), όπως ισχύει, καθώς και για τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD, αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των εργαζομένων που απασχολούν οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”.
• στο άρθρ. 6 παράγραφος 10, ως εξής:
“10. Για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 7 του άρθρου 4, το επίδομα τακτικής ανεργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του παρόντος, επιμηκύνεται κατά έναν (1) μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και πέντε (5) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος”.

Εν συνεχεία, στις 31.12.2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4915/Β’ κατ’ εξουσιοδότηση του δεύτερου εδαφίου της προεκτεθείσας παρ. 7 του άρθρ. 4 του ν. 1545/1985 η υπ’ αριθμ. 61462/978/30.12.2019.ΚΥΑ: “Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολουμένων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC” στη μείωση των απαιτουμένων ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας”, σύμφωνα με την οποία:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ΄ ελάχιστον 80 ημέρες εργασίας αντί 100 ημερών στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της περ. β της παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρ. 4 του ν. 1545/1985, είναι οι ασφαλισμένοι που πληρούν εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας, σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» κατά την έννοια της περ. ζ του άρθρ. 2 του ν. 4172/2013 (Α’167) ή
β. απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019   από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερέβη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)  τη συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος, και
γ. Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση μετά την 23/9/2019.
2. Οι ημέρες εργασίας της παρ. 1 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α’ ή και β’.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
Για την ένταξη στην επιδότηση σύμφωνα με τις παρ. 7 του άρθρ. 4 και παρ. 10 του άρθρ. 6 του ν. 1545/1985, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες περί τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας διατάξεις, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα για κάθε περίπτωση α΄ ή και β’ της παρ. 1 του άρθρ. 1:
α. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιχειρήσεων στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή τους με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» κατά την έννοια της παρ. ζ του άρθρ. 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
β. i) απόφαση χορήγησης αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α του άρθρ. 7 του ν. 4638/2019 (Α΄181), από τον Προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμ. Α.1447/2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εξόδων (Β’ 4462),
ή β. ii) βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των φορολογητέων εκροών της περιόδου από 01.01.2019 έως 30.09.2019 και για το σύνολο των φορολογητέων εκροών από την επιχείρηση Thomas Cook Group PLC για την ίδια περίοδο.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά στους δικαιούχους για τον σκοπό της παρούσας.
Για τη διασταύρωση των αναφερόμενων στις υποβληθείσες βεβαιώσεις της περίπτωσης β. ii) στοιχείων, η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αυτών.
Άρθρο 3
Διάρκεια και ύψος επιδότησης
Για τους δικαιούχους του άρθρ. 1 η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και πέντε (5) ημέρες, όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρ. 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Η παράταση ισχύει και για όσους δικαιούχους κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στην τακτική επιδότηση ανεργίας
”.

Ως προς την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σε ποιους αφορά η διάταξη

Η διάταξη αφορά στους απασχολούμενους αποκλειστικά για το έτος 2019 στις εξής δύο κατηγορίες επιχειρήσεων:
α. σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την επιχείρηση Thomas Cook Group PLC κατά την έννοια της περ. ζ του άρθρ. 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), σύμφωνα με την οποία:
“[…] ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
β. σε επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν η επιχείρηση Thomas Cook Group PLC. Ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις, στις οποίες η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερέβη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος.
Για να ενταχθούν στην παρούσα διάταξη οι ενδαφερόμενοι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τις ως άνω επιχειρήσεις, απαιτείται:α) η σύμβαση εργασίας τους να έχει καταγγελθεί από τις επιχειρήσεις αυτές ή να έχει λήξει μετά την 23.09.2019 και να διεκδικείται τακτική επιδότηση βάσει της λύσης της εργασιακής σχέσης από τη συγκεκριμένη επιχείρηση β) οι ως άνω επιχειρήσεις να πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις περί χαρακτηρισμού αυτών ως εποχικών, σύμφωνα με το άρθρ. 31 του ν. 4144/2013 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

2. Δικαιολογητικά

Η  εξακρίβωση της απασχόλησης των ασφαλισμένων στις ως άνω κατηγορίες επιχειρήσεων θα γίνεται από τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν:
α. Οι ασφαλισμένοι των επιχειρήσεων της α’ κατηγορίας: υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνεται η σύνδεσή της με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» κατά την έννοια της περ. ζ του άρθρ. 2 του ν. 4172/2013
β. Οι ασφαλισμένοι των επιχειρήσεων της β’ κατηγορίας:
i) απόφαση χορήγησης αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α του άρθρ. 7 του ν. 4638/2019 (Α΄181), από τον Προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμ.Α.1447/2-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εξόδων (Β’ 4462),
ή
ii) βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των φορολογητέων εκροών της περιόδου από 01.01.2019 έως 30.09.2019 και για το σύνολο των φορολογητέων εκροών από την επιχείρηση Thomas Cook Group PLC για την ίδια περίοδο.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγούν τα ως άνω δικαιολογητικά στους ασφαλισμένους σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ. Για τη διασταύρωση των αναφερόμενων στις βεβαιώσεις της περίπτωσης β.ii στοιχείων θα γίνεται από τις υπηρεσίες ΚΠΑ2 δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 5% με ευθύνη των Προϊσταμένων ΚΠΑ2.
Πλέον των παραπάνω επιπρόσθετων δικαιολογητικών, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην τακτική επιδότηση ανεργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Αριθμός ημερών ασφάλισης στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα

Για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τις παραπάνω επιχειρήσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις εποχικότητας (δηλαδή, η επιχείρηση που εργάζονταν μπορεί να χαρακτηρισθεί εποχική και έχουν την προϋπόθεση της απασχόλησης σε μία ή δύο σαιζόν), αρκούν 80 ημέρες ασφάλισης στο κρίσιμο 12μηνο ή 14μηνο κατά περίπτωση της παρ. 2.β του άρθρ. 4 του ν. 1545/1985 για την ένταξή τους στην τακτική επιδότηση ανεργίας.
Επισημαίνεται ότι και οι 80 ημέρες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε επιχείρηση συνδεόμενη ή επιχείρηση πελάτη της Thomas Cook Group PLC, σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας.

4. Διάρκεια επιδότησης

Στους ασφαλισμένους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν στο κρίσιμο 12μηνο ή 14μηνο από 80 έως 149 ημέρες ασφάλισης σε επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά (οι 80 υποχρεωτικά σε επιχείρηση συνδεόμενη ή επιχείρηση πελάτη της Thomas Cook Group PLC) χορηγείται επιδότηση διάρκειας 105 ημερών (αντί των χορηγούμενων 80 του άρθρ. 26 του ν. 4203/2013).

5. Ένταξη στη διάταξη

Επισημαίνεται ότι πλέον των ανωτέρω διαφοροποιήσεων στην εφαρμογή των διατάξεων για τους απολυόμενους από επιχειρήσεις συνδεόμενες με την Thomas Cook Group PLC ή επιχειρήσεις πελάτες αυτής, που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στη μείωση των ημερών ασφάλισης από 100 σε 80 στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα της παρ. 2β. του άρθρ. 4 του ν. 1545/1985 και στην επιμήκυνση της διάρκειας της επιδότησης του άρθρ. 26 του 4203/2013 από 80 σε 105 ημέρες και μόνο για το έτος 2019, οι λοιπές διατάξεις περί τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας ισχύουν ως έχουν.
Οι διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 4638/2019 τυγχάνουν εφαρμογής και στους ασφαλισμένους εκείνους που, ενώ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχουν ήδη ενταχθεί στην τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας με βάση το προϊσχύον καθεστώς. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες θα τροποποιούν τις εκδοθείσες αποφάσεις των ως άνω περιπτώσεων ασφαλισμένων ως προς τη διάρκεια της επιδότησης, αφού οι ασφαλισμένοι προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 2 της παρούσας κατόπιν πρόσκλησης της Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση των ασφαλισμένων.
Περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν εκπρόθεσμες αιτήσεις κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 θα παραμένουν ή θα τίθενται κατά περίπτωση σε εκκρεμότητα μέχρι νεότερης οδηγίας της Δ/νσής μας.

Τέλος, για τη μηχανογραφική υλοποίηση των παραπάνω θα ακολουθήσουν οδηγίες από την αρμόδια Δ/νση Μηχανογράφησης.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven