55970/Δ1.18114/2019 Τροποποίηση της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/ 10-5-2019 υπουργικής απόφασης (1800 Β΄/ 22-5-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν

55970/Δ1.18114/2019 Τροποποίηση της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/ 10-5-2019 υπουργικής απόφασης (1800 Β΄/ 22-5-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν

Αριθμ. 55970/Δ1.18114/2019

(ΦΕΚ Β' 4938/31-12-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ.6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει
β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
δ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων » (Α΄ 123),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ. των άρθρων 22 έως 26 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει,
ζ. του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
η. του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
θ. του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»,
ι. της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 υπουργικής απόφασης (1800/Β΄/22-5-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.»
ια. της αρ. πρωτ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφασης «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β 3240/7-8-2018), όπως ισχύει,
ιβ. της αρ. πρωτ. οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21-12-2018 Απόφασης «Ανακατανομή πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού» (Β' 5860/28-12-2018),
ιγ. της αρ. οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (Β΄ 5171/ 16-11-2018) απόφασης «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α ' του ν. 3429/2005»,
ιδ. της αριθμ. Δ4/Α/Φ1/57537/5062/19-12-2019 Απόφασης «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού Έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΓ46ΜΤΛΚ-46Β)

2. τη με αριθμ. πρωτ. 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 εγκύκλιο «Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6),

3. την αριθμ. πρωτ. 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν. 4270/2014» (ΑΔΑ 650ΦΗ-36Κ).

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/20483/0026 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή Οδηγιών» (ΑΔΑ: 6ΘΗ6Η-Σ0Η).

5. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 55824/12609/28-11-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.», ως ακολούθως:

Άρθρο πρώτο

1. Προστίθεται άρθρο 6Α στην αρ. 35963/ΓΔ1.410/ 10-5-2019 υπουργική απόφαση (1800/Β΄/22-5-2019), ως εξής:

«Άρθρο 6Α
Α. Μεταβιβάζουμε στη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων την άσκηση αρμοδιοτήτων στα παρακάτω θέματα των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν:
1. Την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για την ισότητα των φύλων.
2. Την παρακολούθηση της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων.
3. Την εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).
4. Την αποστολή εθνικών θέσεων για τα θέματα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών διεθνών οργανισμών στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής και των κατευθύνσεων του Υπουργείου.
5. Την πρόσκληση σε διαβούλευση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ισότητα των φύλων.
6. Τα αιτήματα για τη χρηματοδότηση δράσεων για τα θέματα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. από Διαχειριστικές Αρχές και άλλες πηγές χρηματοδότησης.
7. Την υπογραφή μνημονίων κατανόησης ή συνεργασίας με τρίτους επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
8. Την αποστολή απόψεων στο Συνήγορο του Πολίτη και τα λοιπά ελεγκτικά σώματα.
9. Την αποστολή απαντήσεων σε αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.
10. Την αποστολή απόψεων προς το Συμβούλιο Επικρατείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 και τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια όταν προσβάλλονται πράξεις που εκδόθηκαν ή αφορούν θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.
11. Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό των υπηρεσιών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
12. Τη θέση υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. δράσεων, όπως διοργανώσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, διαγωνισμοί και φεστιβάλ, αν κρίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και στην αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων.
13. Τη χορήγηση άδειας χρήσης των λογοτύπων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και των υπηρεσιών της.
14. Την κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων στους Διεθνείς Οργανισμούς (Ε.Ε., Ο.Π.Ε., UNESCO, κλπ.) διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων, καθώς και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται νομοθετική κύρωση.
15. Τα ερωτήματα για γνωμοδότηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
16. Την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών, καθώς και προτάσεων και αιτημάτων προς την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης πραγματοποίησης προμηθειών.
17. Τον ορισμό υπαλλήλων ως εκπροσώπων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, συμβούλια, επιτροπές και άλλα συλλογικά όργανα σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
18. Την απόφαση έγκρισης μετακίνησης υπαλλήλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. καθώς και των συνεργατών που στελεχώνουν το ιδιαίτερο γραφείο της/του Γ.Γ. στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
19. Την απόφαση έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε προγράμματα επιμόρφωσης, συνέδρια, σεμινάρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
20. Την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.
21. Τη διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και τη συμμετοχή σε αντίστοιχα συνέδρια και εκθέσεις που διοργανώνουν τρίτοι, με αντικείμενο θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.
22. Τη σύγκληση συσκέψεων με άλλα Υπουργεία, συναρμόδιους φορείς και ιδιώτες με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για την οικογενειακή πολιτική και την ισότητα των φύλων.
23. Τις αποφάσεις τοποθέτησης σπουδαστριών/τών για πρακτική άσκηση στη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.
Β. Μεταβιβάζουμε στις/στους Προϊστάμενες/ους των Διευθύνσεων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. την άσκηση αρμοδιοτήτων στα θέματα που αφορούν:
1. Τα έγγραφα, με τα οποία δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλων Διεθνών Οργανισμών, που αφορούν θέματα για τα οποία η πολιτική ηγεσία έχει τοποθετηθεί.
2. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται εκθέσεις εκπροσώπων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
3. Τα έγγραφα με τα οποία γνωστοποιούνται σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα υπηρεσιών του Δημοσίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα.
4. Την αλληλογραφία με άλλες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου τομέα.
5. Τα έγγραφα με τα οποία δίδονται απαντήσεις σε άλλες υπηρεσίες σχετικά με στατιστικά στοιχεία και αντίγραφα υποθέσεων.
6. Οι απαντήσεις σε αιτήσεις και υπομνήματα πολιτών σε ζητήματα για τα οποία η πολιτική ηγεσία έχει τοποθετηθεί.
7. Την έγκριση χορήγησης αντιγράφων από τα τηρούμενα στο αρχείο πρωτότυπα εμπιστευτικά έγγραφα και την επικύρωση αυτών.
8. Τις αποφάσεις για την απόσυρση ή καταστροφή του μη λειτουργικού υλικού των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ..
Γ. Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. την άσκηση αρμοδιοτήτων στα θέματα που αφορούν:
1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά, διαβιβαστικά καθώς και τα έγγραφα, με τα οποία ανακοινώνονται ή κοινοποιούνται αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, και των Προϊσταμένων Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ..
2. Τις περιλήψεις αποφάσεων που αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, ή άλλες πράξεις.
4. Την επικύρωση των εξερχόμενων της υπηρεσίας αντιγράφων από τα τηρούμενα στο αρχείο πρωτότυπα αδιαβάθμητα έγγραφα.
5. Τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις που εκδίδονται μετά από αίτηση πολιτών ή υπαλλήλων για θέματα που μπορούν να πιστοποιηθούν ή να βεβαιωθούν από τα τηρούμενα στην υπηρεσία στοιχεία εφόσον τα στοιχεία δεν αφορούν στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου και δεν θίγεται το απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων, των Ξενώνων Φιλοξενίας, της Γραμμής SOS 15900 ή άλλες ειδικές διατάξεις.
6. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στους συναρμόδιους φορείς εκθέσεις των εκπροσώπων σε συναντήσεις εθνικών σημείων επαφής για την κατάρτιση, υλοποίηση ή αξιολόγηση προγραμμάτων.
7. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
8. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται ζητηθέντα αντίγραφα από τα φυλασσόμενα στο Γενικό Αρχείο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., αδιαβάθμητα έγγραφα.
9. Τη σύνταξη πράξεων θέσεως εγγράφων στο αρχείο»

2. Το άρθρο 16 της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 υπουργικής απόφασης (1800/Β΄/22-5-2019), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες διατάκτη του Τακτικού Προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται στον ν. 4270/2014, v. 4446/2016 και π.δ. 80/2016 και ισχύουν κάθε φορά, και συγκεκριμένα για τις πράξεις:
Α. Μεταβολής πιστώσεων του τακτικού Προϋπολογισμού, ήτοι αυξομειώσεων πιστώσεων και ή/αύξησης ποσοστών διάθεσης (με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019)
Β. Διαχείρισης πιστώσεων του τακτικού Προϋπολογισμού και αφορούν:
1. Τεκμηριωμένο αίτημα για δέσμευση ή ανάκληση πιστώσεων.
2. Δέσμευση ή ανάκληση πιστώσεων.
3. Έγκριση δαπάνης.
4. Κατάσταση δαπάνης.
5. Διαβιβαστικό έγγραφο για την έκδοση ενταλμάτων μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από τις κείμενες διατάξεις, κανονιστικές αποφάσεις και οδηγίες.
6. Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και έκδοση αποφάσεων/πράξεων καταλογισμού για μη νόμιμες πληρωθείσες δαπάνες.
7. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή με τη διαδικασία προκαταβολών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, ως ακολούθως:
α. Στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:
Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β, με εξαίρεση τα διαβιβαστικά έγγραφα, για δαπάνες από του ποσού των 200.000,01 ευρώ ως 10.000.000 ευρώ,
- του ΕΦ 1033-202-0000000 , εμπίπτουσες στον τρίτο βαθμό  ανάλυσης εξόδων 225 και 226 (εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2260989899) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα και παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος αντίστοιχα
- του ΕΦ 1033-202-0000000, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 και οι οποίες αφορούν μεταβιβάσεις σε OTA (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23104), μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23105 εξαιρουμένου του ΑΛΕ 2310511001), μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23108 εξαιρουμένου  του  2310801) και λοιπές μεταβιβάσεις (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23109 εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2310989006).
ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικό φορέα που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού:
α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού φορέα 1033-202-0000000 και άλλου φορέα, για ποσά από 200.000,01 έως 10.000.000 ευρώ κατά ΑΛΕ.
β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού φορέα 1033-202-0000000 και άλλου φορέα, καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά από 200.000,01 έως 10.000.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.
γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 200.000,01 έως του ποσού του 10.1.1 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.
III. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων από τους Α.Λ.Ε. της μείζονος κατηγορίας 29 (πλην του Α.Λ.Ε.2910201003) του ΕΦ 1033-202-0000000 για ποσά έως 10.000.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε.
β. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:
Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β, με εξαίρεση τα διαβιβαστικά έγγραφα, για δαπάνες από του ποσού των 40.000,01 ευρώ ως 200.000 ευρώ,
- του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226 (εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2260989899) και αφορούν δαπάνες για παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα και παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος αντίστοιχα του ΕΦ 1033202-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 και αφορούν μεταβιβάσεις σε OTA (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23104), μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23105 εξαιρουμένου του ΑΛΕ 2310511001), μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23108 εξαιρουμένου του 2310801) και λοιπές μεταβιβάσεις (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23109 εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2310989006)
ΙΙ. Τις πράξεις του εδαφίου Β, με εξαίρεση τα διαβιβαστικά έγγραφα, για δαπάνες που αφορούν λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου για τον Α.Λ.Ε. 2260989899 του ΕΦ 1033-202-0000000 ανεξαρτήτως ποσού.
III. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικό φορέα που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού:
α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού φορέα 1033202-0000000 και άλλου φορέα, για ποσά από 40.000,01 έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.
β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού φορέα 1033-202-0000000 και άλλου φορέα, καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά από 40.000,01 έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.
γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 40.000,01 έως 200.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.
γ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις: Ι. Τις πράξεις του εδαφίου Β, για δαπάνες από του πο-
σού των 40.000,01 ευρώ ως 200.000 ευρώ,
- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 21 και οι οποίες αφορούν παροχές σε εργαζομένους, των ΕΦ 1033-501-0000000 και ΕΦ 1033-208-0000000
(για την ΚΥ ΣΕΙΓΕ και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών), εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία εξόδων 24 και οι οποίες αφορούν μετακινήσεις προσωπικού, εξαιρουμένων των αιρετών και του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Ε.Φ. 1033-207-0000000 για τους Α.Λ.Ε. 2420403001, 2420404001, 2420405001, 2420401001,
2420402001, 2420407002
- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού χαρακτήρα,
- του ΕΦ 1033-202-0000000 , εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 22 (με εξαίρεση τον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για κοινωνικές παροχές,
- του ΕΦ 1033-501-0000000 , εμπίπτουσες στον πέμπτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 2310801 (επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού),
- όλων των ΕΦ για τον ΑΛΕ 2310511001 (επιχορήγηση σε ΟΚΑ για κάλυψη μισθοδοσίας μετατασσόμενων, αποσπώμενων),
- όλων των ΕΦ οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μη μισθολογικού χαρακτήρα, εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905,
- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 24 και οι οποίες αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών με την εξαίρεση των δαπανών μετακινήσεων προσωπικού
- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 31 και οι οποίες αφορούν δαπάνες για πάγια περιουσιακά στοιχεία, των ΕΦ 1033-501-0000000 και ΕΦ1033-208-0000000, εμπίπτουσες στον Α.Λ.Ε. 2310989006 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις του ν. 4152/2013,
- του ΕΦ 1033-501-0000000 και οι οποίες αφορούν εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Α.Λ.Ε. 2330101899).
ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικούς φορείς που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και τον ΑΛΕ 2910201003 (Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.) όλων των ΕΦ σύμφωνα και με τις καθορισμένες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού:
α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, για ποσά από 40.000,01 έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.
β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά από 40.000,01 έως 200.000 κατά Α.Λ.Ε.
γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 40.000,01 έως 200.000, κατά Α.Λ.Ε. καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.
δ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:
Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β για δαπάνες έως του ποσού των 40.000 ευρώ
- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 21 και οι οποίες αφορούν παροχές σε εργαζομένους,
των ΕΦ 1033-501-0000000 και ΕΦ 1033-208-0000000
(για την ΚΥ ΣΕΠΕ και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών), εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία εξόδων 24 και οι οποίες αφορούν μετακινήσεις προσωπικού, εξαιρουμένων των αιρετών και του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Ε.Φ. 1033-207-0000000 για τους Α.Λ.Ε. 2420403001, 2420404001, 2420405001, 2420401001, 2420402001, 2420407002
- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού χαρακτήρα,
- του ΕΦ 1033-202-0000000, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 22 (με εξαίρεση τον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για κοινωνικές παροχές,
- του ΕΦ 1033-501-0000000 εμπίπτουσες στον πέμπτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 2310801 (επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού),
- όλων των ΕΦ για τον ΑΛΕ 2310511001 (επιχορήγηση σε ΟΚΑ για κάλυψη μισθοδοσίας μετατασσόμενων, αποσπώμενων).
ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικούς φορείς που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και τον ΑΛΕ 2910201003 (Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.) όλων των ΕΦ και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού:
α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.,
β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά ΑΛΕ.,
γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά έως 40.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε. καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.
Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, υπογράφει τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.
ε. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Μέριμνας μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες ενέργειες:
Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β για δαπάνες έως του ποσού των 40.000 ευρώ.
- όλων των ΕΦ και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μη μισθολογικού χαρακτήρα εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905,
- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 24 και οι οποίες αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών με την εξαίρεση δαπανών μετακινήσεων προσωπικού
- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 31 και οι οποίες αφορούν δαπάνες για πάγια περιουσιακά στοιχεία, των ΕΦ 1033-501-0000000 και ΕΦ1033-208-0000000 εμπίπτουσες στον Α.Λ.Ε. 2310989006 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις του ν. 4152/2013.
ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε και ειδικούς φορείς που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού:
α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε,
β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά ΑΛΕ.,
γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά έως 40.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.
Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, υπογράφει τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.
στ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις πράξεις του εδαφίου Β, και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, τις αποφάσεις αυξομείωσης πιστώσεων καθώς και τα αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων ή/και ποσοστών διάθεσης για δαπάνες έως του ποσού των 40.000 ευρώ του ΕΦ 1033501-0000000, που αφορούν σε εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Α.Λ.Ε. 2330101899).
Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, υπογράφει τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.
ζ. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις πράξεις του εδαφίου Β, και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού τις αποφάσεις αυξομείωσης πιστώσεων καθώς και τα αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων ή/και αύξησης ποσοστών διάθεσης για δαπάνες έως του ποσού των 40.000 ευρώ
- του ΕΦ 1033-202-0000000 , εμπίπτουσες στον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226 (εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2260989899) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα και παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος αντίστοιχα,
- του ΕΦ 1033-202-0000000, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 και οι οποίες αφορούν μεταβιβάσεις σε OTA (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23104), μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23105 εξαιρουμένου του ΑΛΕ 2310511001), μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23108 εξαιρουμένου του 2310801) και λοιπές μεταβιβάσεις (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23109 εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2310989006).
Επίσης, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων υπογράφουν τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.
η. Η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων καταρτίζει τα σχέδια των διοικητικών πράξεων για δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού του ΕΦ 1033-501-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 που αφορούν μεταβιβάσεις (Α.Λ.Ε. 2310802897), του ΕΦ 1033-208-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 που αφορούν μεταβιβάσεις (Α.Λ.Ε. 2310504001) και του ΕΦ 1033-203-0000000
εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 που αφορούν μεταβιβάσεις.
θ. Στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:
ι. τις πράξεις του εδαφίου Β, για δαπάνες, του ΕΦ 1033207-0000000 , εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 και οι οποίες αφορούν μεταβιβάσεις του Α.Λ.Ε. 2310802064
ΙΙ. τις πράξεις του εδαφίου Β, για δαπάνες έως του ποσού των 3.000 ευρώ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία εξόδων 24 και οι οποίες αφορούν μετακινήσεις των αιρετών και του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Ε.Φ. 1033207-0000000 για τους Α.Λ.Ε. 2420403001, 2420404001, 2420405001, 2420401001, 2420402001, 2420407002

3. Το άρθρο 19 της αρ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 υπουργικής απόφασης (1800/Β΄/225-2019), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Στο Γενικό Επιθεωρητή της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις αποφάσεις μεταβίβασης με επιτροπικά εντάλματα πιστώσεων του ΕΦ 1033-208-0000000 στα όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ που έχουν οριστεί δευτερεύοντες διατάκτες, ανεξαρτήτως ποσού.»

4. Το άρθρο 20 της αρ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 υπουργικής απόφασης (1800/Β΄/225-2019), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Από τις αρμοδιότητες διατάκτη, εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό όλες οι λοιπές αρμοδιότητες διατάκτη.»

5. Το άρθρο 21 της αρ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 Υπουργικής Απόφασης (1800/Β΄/225-2019), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Στο Γενικό Επιθεωρητή της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μεταβιβάζονται επίσης οι κάτωθι αρμοδιότητες:
1. η χορήγηση κανονικής άδειας, αναρρωτικών αδειών, ειδικών αδειών (εκτός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58), αδειών διευκολύνσεων του ΥΚ (με εξαίρεση αυτές του άρθρου 51 παρ. 2, 4) του μειωμένου ωραρίου εργασίας του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, συνδικαλιστικών αδειών στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠΕ., στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών, και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων,
2. η εισήγηση για την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού του ΣΕΠΕ. και οι τροποποιήσεις αυτού,
3. οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων για στοχευμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις ανά την επικράτεια ανεξαρτήτως της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετούν,
4. οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ,
5. οι αποφάσεις μετακίνησης εντός έδρας των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ.»
 
Άρθρο δεύτερο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123), κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. αρ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 υπουργική απόφαση (1800/Β΄/22-5-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven