61591/2677/2019 Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β'και Γ'κατηγορίας» (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει

61591/2677/2019 Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β'και Γ'κατηγορίας» (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2019
Aρ. πρωτ.: 61591/2677

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔHMOKPATIA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29   
Ταχ. Κώδικας : 10110 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Δενδρινός
Α. Μοίρου: 2131516565, amoirou@ypakp.gr
Χ. Βασιλειάδης:2131516354, chvasileiadis@ypakp.gr
Ε. Νυφούδη: 2131516175, nyfoudi@yeka.gr
Η. Γαζής: 2131516084, igazis@ypakp.gr
Χ. Δέδε: 2131516038, xdede@ypakp.gr
Fax: 210 3214310
e-mail : asfaleiaygeia@ypakp.gr,
URL : http://www.ypakp.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας" (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Η εγκύκλιος αυτή αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας για το έτος 2020 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπομένων στην Υπουργική Απόφαση 39278/1823/2018, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. οικ.59730/2576/19-12-2019 (ΦΕΚ Β'4762). Το περιεχόμενο της Απόφασης κατ οικονομία δεν επαναλαμβάνεται στην παρούσα εγκύκλιο σε κάθε όμως περίπτωση απαιτείται η γνώση και η εφαρμογή του περιεχομένου της για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

1. Γενικές επισημάνσεις

1.1. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και προς αποφυγή καθυστερήσεων στην όλη ροή της διαδικασίας έγκρισης των προγραμμάτων συγκεκριμένοι υπάλληλοι (τηλέφωνα στις Πληροφορίες) θα δίνουν τηλεφωνικά διευκρινίσεις για τα προγράμματα. Παράλληλα, με την συμπερίληψη στην εγκύκλιο του διευκρινιστικού παραρτήματος ΙΙΙ για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορία Β' ή Γ' οι τηλεφωνικές κλήσεις επιβάλλεται να περιορισθούν μόνο σε εξειδικευμένα ερωτήματα.

1.2. Η υπηρεσία μας εφιστά την προσοχή των φορέων εργοδοτών και εργαζομένων και τους καλεί να λάβουν όλα τα μέτρα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση και προστασία των μελών τους από ενδεχόμενες παρελκυστικές ή παραπλανητικές πρακτικές κατά τη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης (βλ. εδάφιο 2.5 της παρούσας εγκυκλίου).

2. Επιμόρφωση εργοδοτών

2.1. Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:
α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α'84).
β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν:

> ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Σε επιχειρήσεις Β' κατηγορίας - προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών:
α) Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)
1) 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή
2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ)
β) Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά)
Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του
γ) Μέχρι και 20 εργαζόμενους
πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ' ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

> ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) εναλλακτικά από:
1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή
5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη (Τεχνικής ειδικότητας) για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς και πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

2.2. Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Εφόσον αποφασίσουν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησής τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης.

2.3. Τα κριτήρια επιλογής του φορέα μπορεί να είναι οικονομικά, τόπου επιμόρφωσης, χρόνου, ποιότητας προγραμμάτων ή όποια κριτήρια οι ίδιοι θεωρούν ότι τους εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους εργοδότες, πριν δηλώσουν συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, να έρχονται σε σχετική επικοινωνία με τα συλλογικά τους όργανα (σύλλογοι, ομοσπονδίες, επιμελητήρια κλπ.) προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

2.4. Οι εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφωθεί εργαζόμενος της επιχείρησής τους, απευθύνονται στους φορείς που έχουν δικαίωμα να εκτελούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης και υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ. Η αίτηση συμπληρώνεται εις διπλούν και το ένα αντίγραφο δίδεται στον υποβάλλοντα την αίτηση για επιμόρφωση. Επισημαίνεται ότι ο αρ. πρωτόκολλου της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση του Τεχνικού Ασφάλειας.

2.5. Φορείς για τους οποίους αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων για επιμόρφωση τους ισχυρισμούς, ότι δήθεν «εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» ή ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση μη επιμόρφωσης τους το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους "παραπλανητικούς ή απειλητικούς" ισχυρισμούς θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 7 της υ.α. 39278/1823/2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.6. Αποτελεί ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 6§12 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της σχετικής απόφασης. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα προγράμματα όσων δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Εάν ο φορέας επιμόρφωσης από την εξέταση της αίτησης διαπιστώσει ότι για τον εργοδότη ή εργαζόμενο που προτείνεται δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε την αίτηση και του επιστρέφει οπωσδήποτε και την τυχόν εισπραχθείσα προκαταβολή για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό και έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, εργοδότες με τα προσόντα των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτείται επιμόρφωση καθώς και ιδιοκτήτες ταξί που απασχολούν λιγότερα από τρία (3) άτομα προσωπικό έχουν μεν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν υπεύθυνα την πρόθεσή τους συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης επιμόρφωσης.

2.7. Η υπαγωγή των εκπαιδευομένων στη σωστή ομάδα επιμόρφωσης γίνεται με ευθύνη του φορέα επιμόρφωσης και με βάση τα στοιχεία της αίτησης κάθε εργοδότη, η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.

3. Διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων

3.1. Πού υποβάλλεται η αίτηση

3.1.1. Οι αιτήσεις για την έγκριση εκτέλεσης των προγραμμάτων υποβάλλονται από τους φορείς που έχουν το δικαίωμα αυτό στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα.

3.1.2. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται μόνον από την "υπηρεσία πρωτοκόλλου" του Υπουργείου (1ος Όροφος, Γραφείο 101) ακόμα και όταν αποστέλλονται με courier ή συστημένες επιστολές.
Προσοχή τα έντυπα που συμπληρώνονται είναι αποκλειστικά εκείνα του έτους 2020 . Έντυπα παλαιοτέρων ετών δεν γίνονται δεκτά από το ηλεκτρονικό πρόγραμμα επεξεργασίας των στοιχείων.

3.2. Υποβολή αίτησης για πρώτη φορά

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2β της υπουργικής απόφασης 39278/1823/2018 (ΦΕΚ B' 3001) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, οι φορείς που επιθυμούν να διενεργήσουν για πρώτη φορά πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ' ή Β' κατηγορίας, πρέπει πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση ΥΑΕ αίτηση με την οποία να γνωρίζουν την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοια προγράμματα, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων.

Εκπαιδευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση με τα απαραίτητα παραστατικά όπως ορίζονται κάθε φορά [υ.α. 39278/1823/2018 (ΦΕΚ B' 3001), άρθρο 5] (πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, φωτοτυπία ταυτότητας). Τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα, άλλως δεν θα εγκρίνεται το σχετικό αίτημα. Μετά το σχετικό έλεγχο και την ηλεκτρονική καταχώριση, οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης.

3.3. Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται 2 μήνες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των προγραμμάτων. Η υποβολή αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων ξεκινά από τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι συγκεκριμένες προθεσμίες αναφέρονται στην ημερομηνία εισόδου στην "υπηρεσία πρωτοκόλλου" του Υπουργείου και δεν περιλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Η κάθε αίτηση πρέπει να αφορά ένα μόνο συγκεκριμένο, πρόγραμμα. Συνοδεύεται από διαβιβαστικό του φορέα, στο οποίο αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου του φορέα και σαν θέμα σημειώνεται "Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ' κατηγορίας" ή "Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' κατηγορίας". Επί του διαβιβαστικού αυτού τίθεται από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου του Υπουργείου και η ημερομηνία κατάθεσης.

3.4. Υποβολή ταυτόχρονα περισσότερων αιτήσεων προγραμμάτων

Στην περίπτωση που υποβάλλονται μαζί περισσότερα του ενός προγράμματα, κάθε πρόγραμμα θα συνοδεύεται από ξεχωριστή αίτηση και διαβιβαστικό και θα τοποθετείται σε ιδιαίτερο φάκελο ώστε να λάβει διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου. Κάθε φάκελος προγράμματος εξωτερικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ' κατηγορίας» ή «Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' κατηγορίας».

3.5. Απαγόρευση αλλαγών σε αιτήσεις

Μετά την υποβολή των αιτήσεων καμία περαιτέρω αλλαγή ή προσθήκη δεν γίνεται δεκτή.

3.6. Περιεχόμενο φακέλου αίτησης

Ο φάκελος κάθε προγράμματος περιέχει:
Σε έντυπη μορφή με την ακόλουθη σειρά:
- Το Διαβιβαστικό της αίτησης
- το Έντυπο Α (με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα)
- το Έντυπο Δ
- Παραχωρητήριο αίθουσας επιμόρφωσης εφόσον απαιτείται και
- τα Έντυπα Γ1 ή/και Γ2 με πρωτότυπες υπογραφές και γνήσιο υπογραφής.

3.7. CD ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. USB stick) με όλα τα σχετικά παραστατικά σε ηλεκτρονική μορφή ταξινομημένα, όπως περιγράφεται με την παρούσα εγκύκλιο και συγκεκριμένα: Διαβιβαστικό, Έντυπο Α (αποκλειστικά σε μορφή αρχείου .mdb), Έντυπο Δ (αποκλειστικά σε μορφή αρχείου .xls/.xlsx). Αρχείο δικαιολογητικών και βεβαίωση ΕΟΠΠΕΠ, ή αντίστοιχη άδεια από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε πρόγραμμα.

3.8. Έγκριση προγραμμάτων

Η έγκριση του προγράμματος γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ). Αντίγραφο της απόφασης αυτής μαζί με το Έντυπο Α και τυχόν λίστα εκπαιδευόμενων που εξαιρέθηκαν καθ' υπόδειξη της Διεύθυνσης ΥΑΕ, κατατίθενται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος στην αρμόδια για τον έλεγχο εκτέλεσης του προγράμματος υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Η εγκριτική απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του οποίου ενημερώνονται οι φορείς.

3.9. Διενέργεια προγραμμάτων

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο που θα έχει τη μορφή του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε. Υπογράφεται αντίστοιχα κατά την προσέλευση του εκπαιδευόμενου και κατά την αποχώρησή του μετά το τέλος της εκπαιδευτικής ημέρας.

3.10. Χώροι διεξαγωγής προγραμμάτων

Για τα προγράμματα που διενεργούνται με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 3 της υ.α. 39278/1823/2018 (ΦΕΚ B' 3001) σε χώρους επιμόρφωσης όπως αίθουσα συγκέντρωσης ξενοδοχείου, επιμελητηρίου ή άλλου ΝΠΔΔ, συλλόγου εκπαιδευομένων, συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται:
α. υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της §3, δ του άρθρου 3 και θα αναφέρεται ο αριθμός εκπαιδευομένων καθώς και το εμβαδόν της αίθουσας. β. το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας με αναγραφή του εμβαδού της από τον κάτοχο της αίθουσας.

3.11. Απολογισμός προγραμμάτων

Μετά την εκτέλεση του προγράμματος θα υποβάλλεται εντός 10 ημερών στη Διεύθυνση ΥΑΕ ο απολογισμός του προγράμματος. Ο φάκελος του απολογισμού θα περιλαμβάνει το διαβιβαστικό και, σε ηλεκτρονική μορφή (CD), το Έντυπο Ε (το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο με τα ονόματα και τις υπογραφές των εκπαιδευομένων, σκαναρισμένο σε μορφή pdf), και το Έντυπο ΣΤ (αρχείο excel). Στο CD αναγράφεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο «απολογισμός προγράμματος» και ο πλήρης αριθμός πρωτοκόλλου (γενικός και ειδικός αρ. πρωτοκόλλου) κατάθεσης αρχικής αίτησης του Υπουργείου που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τονίζεται ότι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που τους δίνεται από το Υπουργείο, όταν καταθέτουν τον απολογισμό με ταχυδρομείο (courier) ή με φυσική παρουσία. Ο αριθμός αυτός απαιτείται, μεταξύ άλλων, για την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων παρακολούθησης των εκπαιδευόμενων.

3.12. Χορήγηση βεβαιώσεων

Μετά την υποβολή των Εντύπων Ε και ΣΤ στη Διεύθυνση ΥΑΕ θα δίνονται από τον φορέα σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα οι κατά περίπτωση σχετικές βεβαιώσεις επιμόρφωσης σύμφωνα με τα υποδείγματα των Εντύπων Ζ1, Ζ2 και Ζ3.

3.13. Έλεγχος προγραμμάτων

Οι αρμόδιες για τον έλεγχο της εκτέλεσης των προγραμμάτων υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου. Ο έλεγχος μεταξύ άλλων θα αφορά την παρουσία και την "ταυτοπροσωπία" των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.

4. Τήρηση διαδικασιών

4.1. Αίτηση που δεν είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένη και δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταξινομημένα όπως καθορίζεται με την παρούσα εγκύκλιο δεν θα εγκρίνεται. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι απολύτως ακριβή. Στην περίπτωση που από τα δηλωθέντα στοιχεία αναζητηθεί ο φορέας επιμόρφωσης και δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Υπουργείου με τον φορέα, τα προγράμματα δεν θα εγκρίνονται.

4.2 Η συμπλήρωση των εντύπων πρέπει να γίνεται με προσοχή, άλλως η ανακρίβεια αποτελεί λόγο απόρριψης του προγράμματος. Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία αυτά γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου η σχετική ηλεκτρονική επεξεργασία και ως εκ τούτου καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη η απόλυτη τήρηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Όλα τα παραπάνω έντυπα έχουν προκαθορισμένη μορφή και βρίσκονται στη σελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση www.ypakp.gr στο πεδίο e-Βιβλιοθήκη-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ στην Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Μόνο τα έντυπα αυτής της μορφής του έτους 2020 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, ώστε να μη δημιουργούνται ασάφειες και η διαδικασία ελέγχου να γίνεται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παρέμβαση και διαμόρφωση άλλων μορφών εντύπων, έστω και σε επί μέρους ενότητες των εντύπων αυτών. Η οποιαδήποτε παρέμβαση αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος.

4.3. Η υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή γίνεται με CD ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. usb stick) και όχι με e-mail. Το CD υποβάλλεται για λόγους πρακτικούς εντός φακέλου ενσωματωμένου στο φάκελο της αίτησης. Στο CD θα αναγράφονται τα στοιχεία του προγράμματος (επωνυμία φορέα και αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης του φορέα), ώστε να είναι μονοσήμαντα αναγνωρίσιμο.

4.4. Όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά που υποβάλλονται αποτελούν το φάκελο της αίτησης. Πρέπει να περιέχονται σε ντοσιέ Α4 πλαστικό με έλασμα με διαφανές εξώφυλλο ή εναλλακτικά σε ντοσιέ (με στενή ράχη) με 2 κρίκους με μαλακό εξώφυλλο διαφανούς χρώματος. Η υποβολή εντύπων και παραστατικών που δεν βρίσκονται πλήρως ταξινομημένα μέσα στο συγκεκριμένο φάκελο, αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος. Αντίστοιχες διαδικασίες πρέπει να τηρούνται και στην υποβολή των σχετικών στοιχείων απολογισμού μετά την εκτέλεση κάθε προγράμματος.

4.5. Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος τα σχετικά έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται επιμελώς και ανελλιπώς. Περιπτώσεις π.χ. υπογραφής εκ των προτέρων στο παρουσιολόγιο των ωρών άφιξης ή αναχώρησης αποτελούν βάσιμους λόγους ώστε να θεωρηθεί ότι καταστρατηγούνται οι όροι εκτέλεσης του προγράμματος με όλες τις σχετικές συνέπειες.

4.6. Σε περίπτωση ματαίωσης διεξαγωγής ενός προγράμματος, πρέπει η ματαίωση αυτή να γνωστοποιείται έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και στη Διεύθυνση ΥΑΕ.

4.7. Η παρουσία των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. Ελλιπής παρακολούθηση συνεπάγεται την εκ νέου παρακολούθηση του ενδιαφερόμενου σε νέο πρόγραμμα.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Στα συνημμένα στην παρούσα εγκύκλιο,
• στο Παράρτημα Ι αναγράφονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. 
• στο Παράρτημα ΙΙ παρέχονται Οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών αιτήσεων και φακέλων.
• στο Παράρτημα ΙΙΙ αναφέρονται οι ΚΑΔ (ΣΤΑΚΟΔ 2008 και 1980).
• στο Παράρτημα IV αναγράφονται συνοπτικά οι επιχειρήσεις στις οποίες μπορεί σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 του ΚΝΥΑΕ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 να εκτελεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας ο ίδιος ο εργοδότης ή εργαζόμενος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ. ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ

Πηγή: Taxheaven