8/862/2019 Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές

8/862/2019 Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές

Αριθμ. αποφ. 8/862/19.12.2019

(ΦΕΚ Β' 11/13-01-2020)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ 257/Α’/17.10.2005) «Ενημερωτικό δελτίο κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για  διαπραγμάτευση».

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α΄) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α΄).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις:
(α) δημόσιας προσφοράς ομολογιών με εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά, εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων.
(β) δημόσιας προσφοράς ήδη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ομολογιών και
(γ) δημόσιας προσφοράς ομολογιών χωρίς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά, εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων.

2. Ως «Ανάδοχος» για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΑΕΠΕΥ που υπογράφει το ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3401/2005.

Άρθρο 2
Διάρκεια της δημόσιας προσφοράς και τρόποι προσδιορισμού της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης των ομολογιών


1. Η χρονική διάρκεια της δημόσιας προσφοράς ομολογιών ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

2. Ο προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης των ομολογιών, γίνεται, είτε από την εκδότρια των ομολογιών είτε με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) με τη μεσολάβηση Αναδόχου, ο οποίος τηρεί το βιβλίο προσφορών, στο οποίο συμμετέχουν οι ειδικοί επενδυτές.

3. Στην περίπτωση που η τιμή, η απόδοση και το επιτόκιο διάθεσης των ομολογιών προσδιορίζονται από την εκδότρια, τα στοιχεία αυτά καθώς και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αυτά προσδιορίστηκαν περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Άρθρο 3
Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών


1. Ο Ανάδοχος καθορίζει, με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, την απόδοση των ομολογιών, το επιτόκιο διάθεσης και την τιμή διάθεσης.

2. Στο ενημερωτικό δελτίο, κατά την ημερομηνία έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν τα στοιχεία της παραγράφου 1.

3. Ο Ανάδοχος καθορίζει το εύρος της απόδοσης των ομολογιών πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και το αναγράφει στο ενημερωτικό δελτίο, ή το δημοσιεύει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3401/2005, το αργότερο την προτεραία της έναρξης της δημόσιας προσφοράς.

4. Η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης.

5. Ο Ανάδοχος, καθορίζει την τελική απόδοση, εντός του ανακοινωθέντος εύρους απόδοσης, καθώς και το επιτόκιο και την τιμή διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση. Το επιτόκιο διάθεσης δύναται να ισούται της τελικής απόδοσης ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης. Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3401/2005, τα προαναφερθέντα στοιχεία, το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Άρθρο 4
Κατηγορίες επενδυτών


1. Για την κατανομή των ομολογιών, αυτές χωρίζονται στο τμήμα των ειδικών επενδυτών και στο τμήμα των ιδιωτών επενδυτών.
 
2. Το τμήμα των ειδικών επενδυτών διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του ν. 4514/2018, και φυσικών ή νομικών προσώπων που αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεως τους, ως επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙ του ίδιου νόμου, ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες. Οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύματα που εγγράφονται επ’ ονόματί τους για λογαριασμό επενδυτών ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών στις κατηγορίες της παρ. 1 .

3. Το τμήμα των ιδιωτών επενδυτών διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών όλων των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που δεν εμπίπτουν στο τμήμα των ειδικών επενδυτών.

4. Ο Ανάδοχος, ή η εκδότρια, κατά περίπτωση, ευθύνεται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών στις ως άνω κατηγορίες, προσκομίζει δε, αμέσως μόλις ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα έγγραφα βάσει των οποίων προέβη στην υπαγωγή αυτή.

Άρθρο 5
Κατανομή ομολογιών


1. Η κατανομή των ομολογιών, ανά κατηγορία επενδυτών σύμφωνα με το άρθρο 4, γίνεται με κριτήρια που προκαθορίζει ο Ανάδοχος ή η εκδότρια, κατά περίπτωση, και τα οποία μπορεί να είναι ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα.

2. Τα κριτήρια κατανομής των ομολογιών ανά κατηγορία επενδυτών αναφέρονται με σαφήνεια στο ενημερωτικό δελτίο. Ο Ανάδοχος ή η εκδότρια, κατά περίπτωση, πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο εφάρμοσε τα προαναγγελθέντα κριτήρια σε κάθε κατηγορία επενδυτών.

Άρθρο 6
Κατανομή ομολογιών και διαδικασία συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών


1. Το ποσοστό των ομολογιών που διατίθενται με δημόσια προσφορά για την κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30% του συνόλου των προσφερόμενων ομολογιών. Εάν η ζήτηση σε μια από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (ειδικών επενδυτών και ιδιωτών επενδυτών) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες ομολογίες μεταφέρονται στην κατηγορία με τη ζήτηση που δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως. Ο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται η εκδότρια, τηρεί στοιχεία και ενημερώνει σχετικά τους επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο διαμόρφωσης της ποσοστιαίας κατανομής των ομολογιών ανά κατηγορία επενδυτών.

2. Για το τμήμα των ομολογιών που διατίθενται για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, διενεργούνται εγγραφές από την έναρξη έως τη λήξη της χρονικής περιόδου της δημόσιας προσφοράς.

3. Αιτήσεις συμμετοχής για απόκτηση ομολογιών από ιδιώτες επενδυτές γίνονται δεκτές εφόσον έχει καταβληθεί σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς  λογαριασμούς  καταθέσεων  του  επενδυτή ή τραπεζικών λογαριασμών πελατείας  που  τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή σε λογαριασμούς του άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της  Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ/2524/23.7.2003 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α.

4. Οι ιδιώτες επενδυτές εγγράφονται για ποσά πολλαπλάσια της ονομαστικής αξίας των ομολογιών.

5. Η κατανομή των ομολογιών στους ιδιώτες επενδυτές πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ορισθέντα στο ενημερωτικό δελτίο κριτήρια και την τελική τιμολόγηση των ομολογιών.

6. Στους επενδυτές κατανέμεται αριθμός ομολογιών που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 7
Κατανομή ομολογιών και διαδικασία συμμετοχής ειδικών επενδυτών κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών


1. Οι ειδικοί επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο βιβλίο προσφορών από την έναρξη έως τη λήξη της δημόσιας  προσφοράς.

2. Ο Ανάδοχος κατανέμει τις ομολογίες στους ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο ενημερωτικό δελτίο κριτήρια. Ο Ανάδοχος ορίζει το χρόνο καταβολής των κεφαλαίων, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κλεισίματος του βιβλίου προσφορών.

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία που περιέχονται στο βιβλίο προσφορών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατανομής των ομολογιών. Για το σκοπό αυτό, προκαθορίζει περιορισμένο αριθμό προσώπων τα οποία έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του βιβλίου προσφορών της δημόσιας προσφοράς και γνωστοποιεί τα στοιχεία των προσώπων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο την προηγούμενη ημέρα του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.

4. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσει σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, το εύρος της απόδοσης των προς διάθεση ομολογιών που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.

Άρθρο 8
Παρεκκλίσεις


Στις περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς ομολογιών εκδότη ή εγγυητή με σύνολο ενεργητικού άνω των 500.000.000 ευρώ, ή ταυτόχρονων συνδυασμένων προσφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή προσφοράς για την οποία η Ελλάδα είναι κράτος μέλος υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση (ιε) του ν. 3401/2005 μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Αναδόχου ή του εκδότη, να εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατανομή κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 6.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος-Κατάργηση διατάξεων


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η απόφαση 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 523/Β’/21.2.2017).

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ

Πηγή: Taxheaven