Δ.ΟΡΓ.Β 1003291 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε.»

Δ.ΟΡΓ.Β 1003291 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε.»

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1003291ΕΞ2020ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax: 210-3230829
E-Mail: f.stappa@aade.gr
Url: : www.aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 1
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375152

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε.».

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 30, της παρ. 1 του άρθρου 39, του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 24, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 (Α΄134) και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α΄33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 (Α΄37) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα παρ. 3, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
γ) των άρθρων 159, 161 και 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
ε) της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 (Α΄ 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991 (Α΄50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
στ) της παρ. 4 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α΄81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».
ζ) της αριθ. 343/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
η) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
θ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.
ι) Της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 (Β΄2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β΄3985) όμοια, καθώς και με τις αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.4.2017 (Β’ 1509), ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018 (Β΄1233) και ΔΔΑΔ Γ 1101476 ΕΞ 2018 (Β΄2608 & 3070) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα της ενότητας «Εκπροσώπηση των φύλων».

3. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Αυτοδίκαιη απόλυση-Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.- Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων» και ειδικότερα της παραγράφου Γ΄ αυτής.

4. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5.7.2016 (ΑΔΑ:ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων – Διατάξεις άρθρου 171 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94)» και ειδικότερα της παραγράφου 3 αυτής.

5. Το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1178/31248/12-1-2017 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με επισυναπτόμενο το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1165/20231/26-8-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, με θέμα «Συγκρότηση υπηρεσιακού συμβουλίου».

6. Την αριθ. 1036923/431/Α00065/7-4-1999 (Β΄359) Υπουργική απόφαση, με την οποία συστάθηκαν, μεταξύ των άλλων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, στο Υπουργείο Οικονομικών και τα Α΄ και Ε΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1044132/537/Α0006/4-5-1999 (Β΄ 697), 1095447/1282/Α0006/13-10-1999 (Β΄1925), 1069072/908/Α0006/16-7-2001(Β΄963), 1058312/722/Α0006/16-8-2004 (Β΄1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012 (Β΄ 2272), Δ6Α 1166353 ΕΞ 31.10.2013 (Β΄ 2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ 20.11.2013 (Β΄ 3037) όμοιες και ισχύει με την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11.12.2014 (Β΄ 3472) όμοια «Τροποποίηση της αριθ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β΄ 359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου», σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1107612 ΕΞ 2017/12.7.2017 (Β΄2549/21-7-2017, ΑΔΑ:657746ΜΠ3Ζ-ΛΜΧ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση και συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β1047358ΕΞ2019/28-3-2019 (ΑΔΑ:668Α46ΜΠ3Ζ-81Η) όμοια απόφαση, περί ορισμού μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε..

8. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017/15.2.2017 (Α.Δ.Α.: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1065459 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞ46ΜΠ3Ζ1Ρ4), Δ.ΟΡΓ.Β 1009382 ΕΞ 2019 (ΑΔΑ: 63ΖΠ46ΜΠ3Ζ-Ν84) και Δ.ΟΡΓ.Β 1103781 ΕΞ 18-07-2019 (Α.Δ.Α:ΨΤ8Γ46ΜΠ3Ζ-Ε1Β) όμοιες.

9. α) την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1142532 ΕΞ 2019/16-10-2019 (Α.Δ.Α.:938Μ46ΜΠ3Ζ-Χ86) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. « Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
β) το από 6/11/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης του Τμήματος Γ΄- Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Α.Α.Δ.Ε., στο οποίο επισυνάπτεται Πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των μόνιμων υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Προϊσταμένων Διεύθυνσης,

10. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄ της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017/15.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασής μας, περί ορισμού μελών του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού, λόγω αντικατάστασης της αναπληρώτριας του Προέδρου, Δημητρίου Κασσάνδρας του Δαμιανού, λόγω υπηρεσιακών μεταβολών, και διαμορφώνουμε τις περιπτώσεις α΄ έως και γ΄ αυτής , ως εξής:
«Α.1. α) Μενέλαο Τσουπλάκη του Ευσταθίου, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Περικλή Κόκκοτα του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).
β) Παρασκευή Λεγάκη του Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Τσίπη του Φωτίου υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
γ) Ευτυχία Δήμα του Αριστείδη Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευγενία Λαμπή του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Χημικών , Προϊσταμένη της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

ΙI. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017/15.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.Δ.ΟΡΓ.Β 1065459 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞ46ΜΠ3Ζ-1Ρ4/30-4- 2018) και Δ.ΟΡΓ.Β 1009382 ΕΞ 2019 (Α.Δ.Α.:63ΖΠ46ΜΠ3Ζ-Ν84) και Δ.ΟΡΓ.Β 1103781 ΕΞ 18-07-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΤ8Γ46ΜΠ3Ζ-Ε1Β) όμοιες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven