1680 ΕΞ 2020 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 1(α) του άρθ. 14Α του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α', 285), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65)

1680 ΕΞ 2020 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 1(α) του άρθ. 14Α του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α', 285), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65)

ΥΠΟΙΚ: 09/01/2020
Α.Π.: 1680 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : B΄ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ :104 37 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Δ. Γάκη
Τηλέφωνο :210 - 5230751
FAX :210 - 5237968

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 1(α) του άρθ. 14Α του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄, 285), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄, 65).


Σχετ.: 1. Η από 21.10.2019 αίτηση της εταιρείας «..................... Α.Ε.Γ.Ε.».
2. Η από 11.12.2019 αίτηση της εταιρείας «.......................................».

Με αφορμή τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις, αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της πρώτης (1ης) υποπαραγράφου της παραγράφου 1(α) του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄, 285), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄, 65), στην οποία αναφέρονται ότι: «Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών. 1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. … Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περίπτωσης α΄ της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α΄174)…», σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν την λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις των προαναφερομένων διατάξεων, είναι δυνατόν να υπαχθούν σε αυτές ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθ. 121 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄, 167) ή της περίπτωσης (α) της παρ. 19 του άρθ. 23 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄, 174).

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων και εν γένει η τοποθέτηση κατασκευασμάτων εντός των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν στις ως άνω ρυθμίσεις, δεδομένου ότι αυτό έχει καταστεί απαγορευτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2 παρ. 4 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 24 του ν. 4607/2019, όπου προβλέπονται τα εξής: «…4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει η τοποθέτηση κατασκευασμάτων στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού...».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΣΤΥΛ. ΜΠΑΚΑΣ

Πηγή: Taxheaven