2467 ΕΞ 2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις δι

2467 ΕΞ 2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις δι

ΥΠΟΙΚ 10/01/2020
Α.Π.: 2467 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δ/νση: Κολωνού 2 και Πειραιώς,
ΤΚ 104 37 Αθήνα
Τηλ.: 213-2122242, 213-2122234, 213-2122236
e-mail: atepaa@minfin.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982


Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α'43).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α'107).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181).

5. Την με αριθ. 82564 ΕΞ 2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 537/06.08.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, για τον διορισμό του Χρήστου Τριαντόπουλου στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την με αριθμ. 19928/292/2013 (Β'1147) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών».

7. Την με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ.1149/1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β' 549).

8. Την ανάγκη ανάθεσης της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 41 του 1249/1982. 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2020 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-203-0000000 του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 2420989001.

ΚΑΛΕΙ

Ενδιαφερόμενους πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:

1. Έργο των εκτιμητών

Το έργο των εκτιμητών περιλαμβάνει τη σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης των τιμών εκκίνησης και αξιών οικοπέδων ανά Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) στη διαδρομή «Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής → Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων → Ψηφιακές Υπηρεσίες → Υποβολή εισήγησης των τιμών εκκίνησης».

2. Διαδικασία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την υποβολή της αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών στη διαδρομή «Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής → Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων → Ψηφιακές Υπηρεσίες → Δήλωση Ενδιαφέροντος Εκτιμητών Τιμής Ζώνης Αντικειμενικού».
Με την επιλογή του ανωτέρω συνδέσμου, ο ενδιαφερόμενος πιστοποιημένος εκτιμητής (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου) συνδέεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφού καταχωρίσει τα διαπιστευτήρια μοναδικής σύνδεσης με το TAXISnet. Στην εφαρμογή, ο εκτιμητής ελέγχει τα στοιχεία του από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και συμπληρώνει υποχρεωτικά τον αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Το σύστημα εκδίδει στη συνέχεια έναν μοναδικό κωδικό για τον συγκεκριμένο εκτιμητή.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εμφανίζονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της επικράτειας, ανεξαρτήτως αν έχουν καθοριστεί σε αυτές ζώνες ή όχι. Οι εκτιμητές επιλέγουν μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες ενδιαφέρονται να συντάξουν εισήγηση για τιμές εκκίνησης και αξίες οικοπέδων. Για κάθε Περιφερειακή Ενότητα που επιλέγουν, υποβάλουν προαιρετικά δήλωση προτίμησης συγκεκριμένων Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων, Κοινοτήτων, εντός της επιλεχθείσας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία δεν δεσμεύει τον Υπουργό Οικονομικών (αναθέτουσα αρχή). Οι εκτιμητές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να δηλώσουν προτίμηση για εκτιμήσεις ζωνών, είτε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων δήλωσής τους, είτε σε ολόκληρη την επικράτεια.
Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων ενεργοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το κουμπί «Υποβολή».
Μετά την επιλογή του, ο εκτιμητής βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι πιστοποιημένος εκτιμητής εγγεγραμμένος στο Μητρώο πιστοποιημένων
εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών με Α.Μ: (......) και ενδιαφέρομαι για τη σύνταξη εισήγησης τιμών εκκίνησης και αξιών οικοπέδων για Περιφερειακές Ενότητες που θα επιλέξω, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών».
Στη συνέχεια, αποθηκεύεται η αίτηση και εμφανίζεται στην οθόνη μοναδικός αριθμός της αίτησης με ημερομηνία καταχώρησης και ενεργοποιείται το κουμπί «Εκτύπωση».
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση και μπορεί να εμφανίζει και να εκτυπώνει την υποβληθείσα αίτηση, όποτε επιθυμεί.

3. Διαδικασία Επιλογής

Η ανάθεση του έργου στους επιλεχθέντες εκτιμητές γίνεται ανά Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα με στόχο την κάλυψη όλων των ζωνών με τον αναγκαίο αριθμό εκτιμητών, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις προτίμησης των εκτιμητών, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η ανάθεση του έργου γίνεται με κλήρωση δύο (2) κατ' ανώτατο όριο εκτιμητών.
Ο μέγιστος αριθμός ζωνών που μπορεί να ανατεθεί σε κάθε εκτιμητή, διαμορφώνεται από τη γεωγραφική κατανομή της επιλογής του:
α. αν επιλέξει μόνο Περιφερειακή ενότητα, μπορεί να αναλάβει μέχρι 100 ζώνες συνολικά,
β. αν επιλέξει και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, μπορεί να αναλάβει μέχρι 200 ζώνες συνολικά,
γ. αν επιλέξει ολόκληρη την επικράτεια, μπορεί να αναλάβει μέχρι 300 ζώνες συνολικά. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
1. Επιλέγονται ηλεκτρονικά με τυχαία σειρά όλες οι δημοτικές ενότητες, κοινότητες.
2. Για κάθε δημοτική ενότητα, κοινότητα, μέχρι τη συμπλήρωση 2 εκτιμητών, διεξάγονται κληρώσεις σύμφωνα με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:
2.1. Εκτιμητές με προτίμηση στη σχετική Περιφερειακή Ενότητα και εντοπιότητα έδρας στη Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα.
2.2. Εκτιμητές με προτίμηση στη Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα χωρίς εντοπιότητα έδρας.
2.3. Εκτιμητές με προτίμηση σε όμορη Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα.
2.4. Εκτιμητές με προτίμηση στη σχετική Περιφερειακή Ενότητα.
2.5. Εκτιμητές με προτίμηση στη σχετική Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
2.6. Εκτιμητές με προτίμηση σε ολόκληρη την επικράτεια.

3. Στο τέλος της διαδικασίας, εμφανίζεται πίνακας με τους εκτιμητές που κληρώθηκαν και τις δημοτικές ενότητες, κοινότητες των προς εκτίμηση ζωνών. Κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον πίνακα ανάθεσης εκτιμήσεων τιμών ζώνης αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός του εκτιμητή που του έχει χορηγηθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Η ανωτέρω κατανομή υλοποιείται από ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και διεξάγεται από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων του ίδιου Τμήματος. Για τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τους τρεις παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους.

4. Αμοιβή -Παράδοση- Χρονοδιάγραμμα

Το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος 50 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση του έργου.
Η παράδοση των εισηγήσεων γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα:
α) 1η παράδοση εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάθεσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% επί του συνόλου των παραδοτέων,
β) 2η παράδοση εντός των υπολειπόμενων 25 ημερολογιακών ημερών στο εναπομείναν ποσοστό επί του συνόλου των παραδοτέων.
Η αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών καθορίζεται σε συνάρτηση με την υποβληθείσα δήλωση ενδιαφέροντος και διαμορφώνεται σε:
1. 75 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά ζώνη τιμών ακινήτων για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Περιφερειακή Ενότητα,
2. 80 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά ζώνη τιμών ακινήτων για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
3. 85 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά ζώνη τιμών ακινήτων για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε όλη την Επικράτεια.
Η καταβολή της αμοιβής των εκτιμητών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου τους. Σε περίπτωση που ένας εκτιμητής παραδώσει εμπρόθεσμα μόνο τμήμα του έργου που του ανατέθηκε, το ποσό της αμοιβής του, που ορίζεται στην παρ. 2, μειώνεται κατά το ποσοστό του έργου των εκτιμήσεων που δεν παραδόθηκε.

5. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 10η.01.2020 μέχρι και την 17η.01.2020 και ώρα 23:59, με τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο.

H ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven