5936/Σ.1320/2020 Νέες δράσεις για την αντικατάσταση της χειρόγραφης διαδικασίας επίδοσης των άρσεων επί κατασχέσεων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων και για τον περιορισμό των υπερεισπράξεων

5936/Σ.1320/2020 Νέες δράσεις για την αντικατάσταση της χειρόγραφης διαδικασίας επίδοσης των άρσεων επί κατασχέσεων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων και για τον περιορισμό των υπερεισπράξεων

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.: 5936/Σ.1320/15-01-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ
 
Ταχ. Δ/νση:Πατησίων 12, ΤΚ.10677, Αθήνα
Τηλ.:210 52.91.778,
Τηλ.:210 52.91.720,
FAX:210 52.91.735
EMAIL:anagkastika@keao.gov. gr
Πληροφορίες:Σώχου Αναστασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Νέες δράσεις για την αντικατάσταση της χειρόγραφης διαδικασίας επίδοσης των άρσεων επί κατασχέσεων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων και για τον περιορισμό των υπερεισπράξεων.»


Σχετ.: Εγκ. 50/2015 Κ.Ε.Α.Ο..

Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού και την ανάπτυξη δράσεων για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, αναπτύχθηκαν στην κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. δύο νέες δράσεις σχετικά με τις κατασχέσεις εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

H πρώτη εξ' αυτών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα στη συνέχεια, αφορά στην αντικατάσταση της χειρόγραφης διαδικασίας επίδοσης στα Πιστωτικά Ιδρύματα των άρσεων κατασχέσεων εις χείρας τους με νέα κεντρικοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία απευθείας αποστολής των άρσεων στα αρμόδια νομικά τμήματα των κεντρικών υπηρεσιών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία επίδοσης των άρσεων κατασχέσεων προϋποθέτει πέρα από την έκδοση και εκτύπωση σχετικού εγγράφου μέσω του Ο.Π.Σ., την επικύρωση από τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας, και παράδοση του επικυρωμένου εγγράφου με φυσική παρουσία δικαστικού επιμελητή ή υπαλλήλου στο εγγύτερο κατάστημα του δικτύου κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος, το οποίο με τη σειρά του προβαίνει αντίστοιχα στη σάρωση του εγγράφου και στη διαβίβασή του μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο αρμόδιο νομικό τμήμα στην κεντρική του υπηρεσία. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνταν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την ουσιαστική εκτέλεση της άρσης και την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερεισπράττονταν αχρεωστήτως χρηματικά ποσά, τα οποία έπρεπε με άλλη πρόσθετη διαδικασία να επιστραφούν.

Η δεύτερη δράση αφορά την ανάπτυξη από την κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ειδικού μηχανογραφικού εργαλείου, το οποίο συνδυαστικά με τα οφέλη της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής επίδοσης της άρσης, θα εξασφαλίσει τον έγκαιρο εντοπισμό των υπερεισπράξεων κατά το στάδιο της υποβολής της Δήλωσης Τρίτου από το Πιστωτικό Ίδρυμα και την αποτροπή της είσπραξής τους και επομένως τη δραστική μείωση των διαδικασιών επιστροφής τους.

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΡΣΕΩΝ

Κατόπιν σχετικών συναντήσεων εργασίας με εκπροσώπους των κάτωθι Πιστωτικών Ιδρυμάτων συμφωνήθηκε να αντικατασταθεί η χειρόγραφη διαδικασία επίδοσης με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου απευθείας από την κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. προς τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες τους.

Για το λόγο αυτό, από την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 παύει η εκτύπωση, η επικύρωση και η χειρόγραφη επίδοση των άρσεων από τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα κεντρικοποιημένη διαδικασία επίδοσης των άρσεων με ηλεκτρονικό αρχείο.

Από την προαναφερθείσα ημερομηνία και εντεύθεν οι εργασίες των περιφερειακών υπηρεσιών ΚΕΑΟ αφορούν μόνο την καταχώριση / έκδοση των άρσεων στο ΟΠΣ. και από τη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο. θα αποστέλλεται, σε ημερήσια βάση και με τρόπο εμπιστευτικό και ασφαλή, αρχείο με τα στοιχεία των άρσεων (αύξων αριθμός άρσης, ημερομηνία έκδοσης, κατάσχουσα υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., αύξων αριθμός κατάσχεσης, κλπ) οι οποίες εκδόθηκαν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Σε πρώτη φάση συμμετέχουν στη νέα διαδικασία μόνο τα ακόλουθα Πιστωτικά Ιδρύματα:

· ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
· ALPHA BANK
· ATTICA BANK
· ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
· EUROBANK

Τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα (π.χ. Συνεταιριστικές Τράπεζες) καθώς και τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος (π.χ. VIVA, κλπ) μπορούν να συμμετάσχουν στην νέα ηλεκτρονική επίδοση των άρσεων, εφόσον εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον (επικοινωνία με κα Σώχου Αναστασία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: asochou@keao.gov.gr) και υπό την προϋπόθεση να έχουν ήδη ενταχθεί στην ηλεκτρονική διαδικασία κοινοποίησης των κατασχέσεων εις χείρας τους.

Κατά συνέπεια, η επίδοση των άρσεων σε αυτά θα συνεχιστεί κατά τη συνήθη μέχρι σήμερα χειρόγραφη διαδικασία. Επίσης, χειρόγραφα θα πραγματοποιείται και η επίδοση των αποφάσεων περιορισμού κατασχέσεων προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω.

Επισημαίνεται ότι η νέα κεντρικοποιημένη διαδικασία είναι μεταβατικού χαρακτήρα και θα παύσει μόλις τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το υπό σχεδιασμό έργο 'Ηλεκτρονική κοινοποίηση άρσεων και αποφάσεων περιορισμού κατασχέσεων', που αφορά και το Δημόσιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει για τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα, να ληφθεί σχετική μέριμνα από τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. ώστε όσες άρσεις εκδοθούν μέσω Ο.Π.Σ. μέχρι και την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 να επιδοθούν χειρόγραφα, ενώ οι εκδοθείσες άρσεις από την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και μετά θα κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό αρχείο από τη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης της Κ/Υ Κ.Ε.Α.Ο., σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

Από την ημερομηνία έναρξης της νέας διαδικασίας, τυχόν αιτήματα οφειλετών για παραλαβή των εκδοθεισών άρσεων από τις κατάσχουσες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και παράδοσή τους ιδιοχείρως σε αυτά δεν θα ικανοποιούνται, γιατί τα Πιστωτικά Ιδρύματα δεν θα τα παραλαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή.

Αντίθετα, θα πρέπει να τους γνωστοποιείται η νέα διαδικασία άμεσης κοινοποίησης των άρσεων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι συντομότερη από την ιδιόχειρη παράδοση από τους ίδιους.

ΙΙ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ


Αναφορικά με τα προς απόδοση δεσμευθέντα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974) προβλέπεται ότι με την επίδοση του κατασχετηρίου στον Τρίτο συντελείται αυτοδίκαια η αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης από τον Τρίτο στον κατασχόντα πιστωτή ως έννομη συνέπεια της κατάσχεσης, υπό την αναβλητική αίρεση της καταφατικής (θετικής) δήλωσης του Τρίτου (βλ. σχετικά ΝΣΚ 341/2014 Γνωμ. και ΑΠ 1540/2000 Απόφ. Αρείου Πάγου).

Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015, άρ.28, παρ.12, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 (Αλ 170) τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης (οι προαναφερθείσες διατάξεις αποτελούν διατάξεις γενικού περιεχομένου και δεν συνδέονται αυστηρά με τις ρυθμίσεις του Ν.4321/2015).

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε άρση στο αποστελλόμενο αρχείο θα συνοδεύεται και με σχετική ένδειξη περί απόδοσης/μη απόδοσης των δεσμευθέντων, η οποία θα αφορά τόσο στα ποσά τα οποία υπήρχαν πιστωμένα στον τραπεζικό λογαριασμό κατά την κοινοποίηση του κατασχετηρίου όσο και στα ποσά τα οποία πιστώθηκαν εκ των υστέρων και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της άρσης. Η ένδειξη αυτή θα διαφοροποιείται με βάση την αιτία χορήγησης κάθε άρσης, την ημερομηνία της δήλωσης τρίτου και το είδος αυτής (θετική/αρνητική).

Ειδικότερα, με την ένδειξη «Απόδοση δεσμευθέντων» θα συνοδεύονται μόνο οι άρσεις οι οποίες χορηγήθηκαν με αιτιολογία χορήγησης την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, δηλαδή καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. με τύπο άρσης «00021 - Ν.3996/2011-ΑΡΘ. 63- ΕΓΚ. Ι.Κ.Α. 82/11 (ΕΙΣ ΧΕΙΡ. ΤΡΙΤΟΥ)» ή «00045 - ΡΥΘΜ. -Ν. 4611/2019- ΑΡΘΡ. 15- ΠΑΡ. Α' (Κ.Ν.Τ.Χ.)» ή «00024 - ΡΥΘΜ. Ν. 4152/2013-ΠΑΡ. 12-ΥΠΟΠΑΡ/ΦΟΥ. ΙΑ2- ΑΡΘΡ. ΠΡΩΤΟ», εφόσον το Πιστωτικό Ίδρυμα έχει υποβάλλει πριν από την χορήγηση της άρσης καταφατική (θετική) Δήλωση Τρίτου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι άρσεις θα φέρουν την ένδειξη «Μη απόδοση δεσμευθέντων» (ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραλαβής της Δήλωσης Τρίτου, το είδος αυτής, ή την αιτιολογία χορήγησης της άρσης - πλην ρύθμισης).

ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Ως γνωστόν, το φαινόμενο των υπερεισπράξεων από κατασχέσεις εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων προκύπτει κυρίως εξαιτίας της ταυτόχρονης επιβολής κατασχέσεων εις χείρας όλων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό, αναπτύχθηκε, παράλληλα με την προαναφερθείσα διαδικασία ηλεκτρονικής κοινοποίησης των άρσεων, ειδικό μηχανογραφικό εργαλείο έγκαιρου εντοπισμού των υπερεισπράξεων. Συγκεκριμένα, ο εντοπισμός θα επιτυγχάνεται κατά το στάδιο της υποβολής από το Πιστωτικό Ίδρυμα της σχετικής δήλωσης (τρίτου), δηλαδή πριν από την είσπραξή τους.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30Α και 32 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.356/1974) η προθεσμία υποβολής της δήλωσης τρίτου εκπνέει την όγδοη (8η) εργάσιμη από την κοινοποίηση (ψηφιακή υπογραφή) του κατασχετηρίου στο Πιστωτικό Ίδρυμα, ενώ η απόδοση των (αρχικά) δεσμευθέντων ποσών με βάση τη δήλωση τρίτου εκπνέει την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα από την υποβολή της δήλωσης τρίτου.

Με το εν λόγω εργαλείο η κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. θα παρακολουθεί προοδευτικά και σε ημερήσια βάση το σωρευτικό άθροισμα των προς απόδοση ποσών (από διακριτά κατασχετήρια για την ίδια οφειλή - ΑΜΟ) με βάση το περιεχόμενο των (θετικών) δηλώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Μόλις το σωρευτικό άθροισμα υπερβεί το ύψος του ποσού της κατάσχεσης, θα δίδεται εντολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις αρμόδιες κατάσχουσες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για την αυθημερόν οίκοθεν (χωρίς αίτηση) έκδοση άρσεων στα λοιπά κατασχετήρια της ίδιας οφειλής (για τα οποία δεν έχουν παραληφθεί ακόμα δηλώσεις τρίτου).

Οι εν λόγω άρσεις θα καταχωρούνται στο σύστημα Ο.Π.Σ. με τύπο άρσης «00013 - ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΣΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΗ» και θα συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο προς τα πιστωτικά ιδρύματα με την ένδειξη «μη απόδοση δεσμευθέντων».

Αντίθετα, τα κατασχετήρια των οποίων οι δηλώσεις ικανοποιούν αθροιστικά την απαίτηση του κατασχετηρίου θα παραμένουν ενεργά μέχρι την οριστική είσπραξη της οφειλής. Σε δεύτερο χρόνο, μόλις η οφειλή εισπραχθεί πραγματικά θα δίδεται εκ νέου εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για την αυθημερόν έκδοση άρσεων λόγω εξόφλησης, οι οποίες θα καταχωρούνται στο σύστημα Ο.Π.Σ. με τύπο άρσης «00013-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ (Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ)» ή «00001-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛ. ΟΦΕΙΛΗΣ», κατά περίπτωση.

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο, κατά το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής της νέας διαδικασίας, η καταχώρηση στο σύστημα των άρσεων με τύπο άρσης «00013 - ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΣΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΗ» να πραγματοποιείται από την Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης της Κ/Υ Κ.Ε.Α.Ο.

IV. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Επειδή το δικαίωμα της χορήγησης άρσης στον οφειλέτη θεμελιώνεται κατά την υπαγωγή της οφειλής σε καθεστώς ρύθμισης και την πληρωμή της πρώτης δόσης αυτής, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής αίτησης (άρσης), κρίνεται απαραίτητο οι άρσεις να εκδίδονται άμεσα (κατά το δυνατόν ταυτόχρονα με την παραλαβή της αίτησης), ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στο αρχείο με την ορθή ένδειξη περί απόδοσης/μη απόδοσης δεσμευθέντων.

Επιπρόσθετα με ευθύνη των υπαλλήλων / χρηστών καθώς και των προϊσταμένων Τμημάτων και Δ/νσεων Κ.Ε.Α.Ο, εφιστάται η προσοχή, ως προς την ορθή επιλογή τύπου άρσης κατά την καταχώρισή τους στο ΟΠΣ, προκειμένου να συνοδεύονται με την ορθή ένδειξη απόδοσης / μη απόδοσης ποσών, και την αποφυγή μη απόδοσης ποσών που έπρεπε να εισπραχθούν.

Τέλος, επειδή οι εκδοθείσες άρσεις θα εξάγονται από το σύστημα Ο.Π.Σ.-Κ.Ε.Α.Ο. καθημερινά μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας, θα πρέπει η καταχώρηση άρσεων στο σύστημα από τους υπαλλήλους / χρήστες να ολοκληρώνεται εντός του ωραρίου και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 16:00 καθημερινά.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΛΑΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Πηγή: Taxheaven