4608/0026/2020 Οδηγίες για τη διεπαφή TAXIS 7

4608/0026/2020 Οδηγίες για τη διεπαφή TAXIS 7

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 4608/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΓΑΡΠΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'-Διαδικασιών Ελέγχου και Παρακολούθησης

Ταχ. δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
11526, Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Αυγέρη
Τηλέφωνο : 2106987705, 2106987724
Φαξ : 2106987730

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διεπαφή TAXIS 7»

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο βελτιώσεων της λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ξεκινάει από 03/02/2020 η λειτουργία της διεπαφής Taxis7, με την οποία ολοκληρώνεται η πλήρης διασύνδεση του ΟΠΣΔΠ με το ΟΠΣ TAXIS της ΑΑΔΕ. Η αμφίδρομη διεπαφή των ΟΠΣΔΠ και TAXIS έγκειται τόσο στην αποστολή στην ΑΑΔΕ των στοιχείων του ΧΕ για έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του συμψηφισμού (taxis 4) όσο και στη λήψη του αποτελέσματος του ελέγχου μέσω ηλεκτρονικών μέσων (taxis 7). Μ' αυτό τον τρόπο αντικαθίσταται η υφιστάμενη διαδικασία αποστολής με φαξ των διενεργούμενων από την ΔΟΥ συμψηφισμών και χειροκίνητης καταχώρισης αυτών από την ηλεκτρονική (μέσω διεπαφής) αποστολή του αποτελέσματος του ελέγχου που διενέργησε η ΑΑΔΕ για τον (ή τους) ΑΦΜ που αφορά στο εκάστοτε ΧΕ.

Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της taxis 7 ολοκληρώνεται η διασύνδεση του ΟΠΣΔΠ με το TAXIS και συνεπώς παύουν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της αριθμ. 2/107929/0026/1.12.2013 (Β. 3172) κυα και εφαρμόζεται η διαδικασία της εξόφλησης των ΧΕ που περιγράφεται στο άρθρο 4 της ίδιας κυα.

Σχετικά με τη νέα λειτουργικότητα του ΟΠΣΔΠ και τις αλλαγές στην ήδη υφιστάμενη επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Για τις περιπτώσεις των ΧΕ όπου υπάρχει η ένδειξη ότι απαιτείται έλεγχος, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ελέγχουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμψηφισμού των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με οφειλές των δικαιούχων (ή και ληπτών) προς αυτό ή και των προϋποθέσεων χορήγησης ενημερότητας για τις περιπτώσεις που 
αυτή απαιτείται. Στη συνέχεια ενημερώνουν την εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί προς τούτο στο TAXIS με τα αποτελέσματα του ελέγχου και των τυχόν αυτεπάγγελτων συμψηφισμών (για τις περιπτώσεις ΧΕ για τα οποία θα πρέπει να διενεργηθεί από τις ΔΟΥ αυτεπάγγελτος συμψηφισμός). Συνεπακόλουθα οι υπάλληλοι (Λογιστές) των οικονομικών υπηρεσιών που διενεργούν τις εξοφλήσεις των ΧΕ:
α. Παύουν να ελέγχουν τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας των δικαιούχων (ή και ληπτών) των ΧΕ (ως πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISNET)
β. Κατά την αποστολή των στοιχείων των ΧΕ μέσω της διεπαφής taxis4, θα πρέπει στο Πεδίο «Δείκτη Ελέγχου TAXIS» της Οθόνης Στοιχείων Εξόφλησης να καταχωρίζουν:
«1. Ποσό <1.499,99 ευρώ», όταν το ακαθάριστο ποσό του ΧΕ που αποστέλλεται προς έλεγχο στην ΑΑΔΕ είναι μικρότερο των 1.500 €. «2. Δεν απαιτείται έλεγχος», για τις δαπάνες που είναι ακατάσχετες και κατά συνέπεια δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό.
«3. Ποσό > 1.500 ευρώ», όταν το ακαθάριστο ποσό του ΧΕ που αποστέλλεται προς έλεγχο στην ΑΑΔΕ είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 1.500 €. Σημείωση: Κριτήριο για την επιλογή Δείκτη Ελέγχου αποτελεί το ποσό του ΧΕ (Εντελλόμενο Ποσό). Επομένως θα επιλέγεται η ένδειξη «3. Ποσό > 1.500 ευρώ», αν το ποσό του ΧΕ (και όχι το καθαρό ποσό του δικαιούχου) είναι πάνω από 1.500 €.
Παράδειγμα: έστω ΧΕ με εντελλόμενο ποσό 1.600 €, καθαρό ποσό στο δικαιούχο (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) 1.450 € και υπάρχει σύμβαση εκχώρησης απαίτησης 250 €.
Κατά την εξόφληση του ΧΕ τόσο στη γραμμή που αφορά τον Δικαιούχου («60. Πληρωμή Δικαιούχου») όσο και στη γραμμή που αφορά των εκδοχέα («30. Εκχώρηση») στο πεδίο «Δ.Ελ.Taxis» επιλέγεται η ένδειξη «3. Ποσό > 1.500 ευρώ».
Επειδή οι έλεγχοι διενεργούνται συστημικά από την ΑΑΔΕ με βάση τον δείκτη ελέγχου που έχει επιλεγεί στο πεδίο «Δείκτης Ελέγχου Taxis», εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στις ΓΔΟΥ για την καταχώριση των σωστών κατά περίπτωση δεικτών, καθώς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη.
γ. Κατά την επεξεργασία της Απάντησης από την ΑΑΔΕ δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στα στοιχεία της εξόφλησης που αφορούν στον συμψηφισμό που διενεργήθηκε.

2. Εφόσον ο Δείκτης «Κατάσταση Taxis» (Απάντηση ΑΑΔΕ μετά την αποστολή του ΧΕ για έλεγχο) έχει τιμή «Ι. Ολοκλήρωση Ελέγχου από Εφορία» ή «2. Ολοκλήρωση Ελέγχου από Εφορία-Συμψηφισμός» ή «3. Παρακράτηση όλου του ποσού» ή «5. Ανεπαρκές υπόλοιπο λόγω ανάλωσης ποσού» για όλους τους ΑΦΜ του εντάλματος (Δικαιούχος και λήπτες), τότε η κατάσταση του εντάλματος αλλάζει αυτόματα σε «045 ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ» και ο Λογιστής της ΓΔΟΥ οφείλει να επεξεργαστεί και να συμπληρώσει μόνο το «Τελικό Ποσό Λήπτη» για κάθε τύπο απόδοσης (20. Συμψ. με Ασφ. Φορέα, 30. Εκχώρηση, 40. Κατάσχεση, 61. Πληρεξούσιος Δικηγόρος, 62. Κληρονόμος Αποβιώσαντος Δικαιούχου, 63. Λύση Εταιρειών, 64. Συγχώνευση Εταιρειών, 65. Επιμέλεια ανήλικων τέκνων) πλην της γραμμής «10. Συμψηφισμός με Δημόσιο», την οποία δεν μπορεί να επεξεργαστεί.

3. Για την περίπτωση ΧΕ, στο οποίο έχει προστεθεί ένας ή περισσότεροι λήπτες στα στοιχεία εξόφλησης και μετά από τον σχετικό έλεγχο της ΔΟΥ το εντελλόμενο ποσό έχει αναλωθεί και δεν απομένει υπόλοιπο για το λήπτη ή τους λήπτες, η ΔΟΥ θα εισάγει στις γραμμές των ληπτών αυτών ως απάντηση τη νέα Κατάσταση Taxis «5. Ανεπαρκές υπόλοιπο λόγω ανάλωσης ποσού».
Για τις γραμμές με Κατάσταση Taxis «5» ο Λογιστής της ΓΔΟΥ οφείλει να εισάγει μηδενικό τελικό ποσό καθώς το ποσό του ΧΕ αναλώθηκε σε άλλους λήπτες.Σημείωση: Οι γραμμές που στέλνονται με δείκτη ελέγχου «2. Δεν απαιτείται έλεγχος» θα επιστρέφονται πάντα με απάντηση Κατάσταση taxis «0. Χωρίς Ενέργεια από ΔΟΥ»

4. Σε περίπτωση που δικαιούχος της δαπάνης απεβίωσε, το ΧΕ εκδίδεται στο όνομα του θανόντα, εφόσον υφίσταται ενεργός ΑΦΜ και τραπεζικός λογαριασμός αυτού, πλην όμως η σχετική Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού παράγεται στο όνομα των κληρονόμων.
Σε αυτή την περίπτωση στον Πίνακα της Οθόνης Καταχώρισης Στοιχείων Εξόφλησης δημιουργείται νέα γραμμή, στην οποία επιλέγεται ο τύπος απόδοσης ληπτών «62. Πληρωμή Κληρονόμου Αποβιώσαντα Δικαιούχου», καταχωρίζοντας τα στοιχεία των κληρονόμων (ΑΦΜ και iban) και πραγματοποιείται έλεγχος αποδεικτικού ενημερότητας ή οφειλών προς το Δημόσιο τόσο για τον ΑΦΜ του δικαιούχου (αποβιώσαντος) όσο και για τους ΑΦΜ των ληπτών (κληρονόμων). Τέλος, τόσο ο αρχικός δικαιούχος όσο και οι κληρονόμοι ελέγχονται και για την ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας από τον εκάστοτε φορέα κύριας ασφάλισης τους.

5. Όταν μετά τον έλεγχο της ΔΟΥ η απάντηση που αποστέλλεται μέσω TAXIS 7 είναι «4. Δέσμευση Φορολογικής Ενημερότητας από τρίτο ή λόγω μη υποβολής δηλώσεων», το ΧΕ δεσμεύεται (δεν προωθείται για ολική ή μερική πληρωμή), τίθεται σε κατάσταση «Αναμονή Στοιχείων» και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Όταν η αιτία της δέσμευσης δεν υφίσταται πλέον, το ΧΕ αποστέλλεται εκ νέου για έλεγχο στην ΑΑΔΕ.
Από την παραπάνω διαδικασία διαφοροποιείται η περίπτωση όπου η δέσμευση φορολογικής ενημερότητας οφείλεται σε λόγο μη υποβολής δηλώσεων του δικαιούχου κατά την τελευταία πενταετία, επειδή ο δικαιούχος ήταν ανήλικος σε αυτό το χρονικό διάστημα και δεν είχε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή η απάντηση που επιστρέφεται από την ΔΟΥ μετά την επαναφορά και επαναποστολή του ΧΕ συνεχίζει να είναι «4. Δέσμευση Φορολογικής Ενημερότητας από τρίτο ή λόγω μη υποβολής δηλώσεων», ακόμα και όταν ο λόγος δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας δεν υφίσταται πλέον. Έτσι, αποκλειστικά και μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση (και για καμία άλλη) παρέχεται προσωρινά η δυνατότητα στους χρήστες του ΟΠΣΔΠ μετά την επαναφορά του ΧΕ να επιλέγουν «2. Δεν απαιτείται 'Έλεγχος» ως Δείκτη Ελέγχου Taxis. Κατά τη θέση του ΧΕ σε κατάσταση «Αναμονή Στοιχείων» θα πρέπει στο παράθυρο της αιτιολογίας της αναμονής στοιχείων να συμπληρώνεται το γεγονός ότι αφορά στην συγκεκριμένη περίπτωση ('Ανήλικος-μη υπόχρεος υποβολής δηλώσεων την τελευταία πενταετία'), ώστε να αποτυπώνεται η ενέργεια στο ιστορικό του αιτήματος. Το αποδεικτικό ενημερότητας σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο θα παραλαμβάνεται έντυπα μέσω της προσκόμισης της από τον ίδιο τον δικαιούχο.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α. 143) η προθεσμία για την εξόφληση από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα των ΧΕ δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης καθορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕ. Προκειμένου να τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία, θα πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της ΚΔ: α) να αποστέλλουν προς ΔΟΥ/taxis τα ΧΕ αμέσως μετά την έκδοση τους και β) να επεξεργάζονται τις απαντήσεις της ΔΟΥ/Taxis αμέσως μετά τη ηλεκτρονική (μέσω taxis 7) λήψη αυτών, ώστε να αποστέλλονται αυθημερόν στην ΤτΕ οι ηλεκτρονικές εντολές Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού.
Επισημαίνεται ότι κατά την αρχική εφαρμογή της νέας διαδικασίας η αυτόματη αποστολή ΧΕ από το ΟΠΣΔΠ στην ΑΑΔΕ μέσω taxis 4 θα γίνεται 2 φορές την ημέρα, στις 12:30 (1η ροή αποστολής) και 18:30 (2η ροή αποστολής). Για τους δικαιούχους/λήπτες της 1ης ροής αποστολής που η απάντηση της ΑΑΔΕ μέσω taxis 7 είναι: φορολογικά ενήμεροι ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού ή ο δείκτης κατάστασης είναι «4. Δέσμευση Φορολογικής Ενημερότητας από τρίτο ή λόγω μη υποβολής δηλώσεων», θα αποστέλλεται στις 13:00 της ίδιας ημέρας. Για τους δικαιούχους/λήπτες της 2ης ροής εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις θα περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις ΧΕ για τα οποία έχουν διενεργηθεί συμψηφισμοί από τις ΔΟΥ την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, η απάντηση θα αποστέλλεται στις 7:00 της επόμενης ημέρας.

7. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4446/2016 (Α. 240) δεν επιτρέπεται η ακύρωση ΧΕ μετά την αποστολή του στη ΔΟΥ για διενέργεια συμψηφισμού απαιτήσεων-οφειλών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, επειδή την Δευτέρα 03/02/2020 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η διεπαφή Taxis 7, καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτημάτων συμψηφισμού με την ισχύουσα διαδικασία είναι η 28/01/2020, ώστε να σταλούν από τις ΔΟΥ με φαξ όλες οι απαντήσεις μέχρι την Πέμπτη 30/01/2020 και να καταχωριστούν αυτές στο ΟΠΣΔΠ μέχρι την Παρασκευή 31/01/2020. Από την 03/02/2020 δε θα είναι δυνατή η χειροκίνητη καταχώριση αυτών.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Πετραλιάς

Πηγή: Taxheaven