Img

ΠΟΛ.1005/12.1.2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Ρυθμίσεις σχετικά

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑΤΑ Ε', Β'Πανεπιστημίου 20 106 72 Αθήνα Δ. ΚούλουΤαχ. Δ/νση : Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX    :2103613274, 3614303 210 3635077 ΠΟΛ 1005/2016  ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», όπως ισχύειΣας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]

Της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας της ΣΟΛ Α.Ε.(Επικαιροποίηση του άρθρου,  που δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Απριλίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταγενέστερη ΠΟΛ 1113/2.6.2015 και το με αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ 2015/21.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών).Συνοπτική περιγραφή των σχετικών φορολογικών διατάξεωνΟ νομοθέτης με το άρθρο 26 του ν. 4172/2013 και με τις ΠΟΛ.1056/2.3.2015 και ΠΟΛ.1113/2.6.2015 καθορίζει τις διατάξεις εκείνες που διέπουν το σχηματισμό των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.Όσον αφορά τα ποσά των προβλέψεων, που σχηματίζει μία επιχείρηση, για τις  χρήσεις που ξεκινούν…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1004/12.1.2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 253/2014 Γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα) ως προς τον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών πιστωτικού ιδρύματος, που έχει

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑ Ε' Πληροφορίες:Αικ. ΜανώληΤηλέφωνο:210 3636489 Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 20Ταχ. Κωδ.:106 72 ΑθήναFAX:210 3635077 ΠΟΛ 1004/2016  ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 253/201 4 Γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα) ως προς τον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών πιστωτικού ιδρύματος, που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το αρ. 68 του ν.3601/2007, με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτού έναντι του Δημοσίου,…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 1190/Δ.10/5/12.1.2016 Διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ»

Αθήνα,  12.01.2016Αριθ. Πρωτ. : 1190/Δ.10/5ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101 10 – ΑθήναΤηλ.: 2131516599ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ»(Κάθε Τετάρτη μεταξύ 18:00 και 21:00 λόγω τακτικής συντήρησης)  Σας ενημερώνουμε ότι για την Τετάρτη 13/1/2016 η προγραμματισμένη σε πάγια βάση, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (https://eservices.yeka.gr ) διακοπή λειτουργίας λόγω συντήρησης θα διαρκέσει 6 ώρες αντί τριών (3) από 15:00 έως 21:00 λόγω…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 19/2016 Για να κριθεί ότι ένας επαγγελματίας υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. είναι η πραγματική κατάσταση που δημιουργείται από την ενάσκηση απασχολήσεως υπακτέας στο Ταμείο αυτό και δεν ασκεί καμία επιρροή το γεγονός ότι ασκεί τη δραστηριότητά το

ΠερίληψηΣτην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε υπάγονται, μεταξύ άλλων, όλοι οι αυτοτελώς απασχολούμενοι επαγγελματίες που διατηρούν επαγγελματική στέγη, εφ` όσον δεν υπάγονται για την απασχόληση τους αυτή σε άλλον ιδιαίτερο κατά επαγγελματικό κλάδο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (ΣτΕ 963/2010, ΣτΕ 655/2008, ΣτΕ 1156/2006 επταμ., ΣτΕ 689/2004). Υπάγονται, επίσης, και οι εταίροι των προσωπικών εταιρειών (ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων), για την υποχρεωτική ασφάλιση των οποίων πρέπει οι πιο πάνω εταιρείες να έχουν ως αντικείμενο την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία είναι ασφαλιστέα στο Τ.Ε.Β.Ε και δεν υπάγεται στην…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 8/2016 Όταν από θετικές ενέργειες οργάνων του Ιδρύματος ευλόγως δημιουργήθηκε στον εργοδότη από μακρού χρόνου σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση σχετικά με το ύψος των οφειλόμενων εισφορών για τα απασχολούμενα σε αυτόν πρόσωπα, με συνέπεια να μην πα

ΠερίληψηΣε περίπτωση παροχής εργασίας υποχρεωτικώς ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α., η παράλειψη του εργοδότη να καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, και μάλιστα χωρίς οποιαδήποτε όχληση [άρθρο 26 αν.ν. 1846/1951 και άρθρα 5 επ. και 24 επ. του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. (Α.Υ.Ε. 55575/Ι.479/1965, Β` 816)], ή η αδράνεια των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος να επιδιώξουν την έγκαιρη και πλήρη είσπραξή τους (άρθρο 23 του ίδιου Κανονισμού) δεν αποκλείει, καταρχήν, τον εκ των υστέρων καταλογισμό αυτών, υπό τους περιορισμούς του νόμου, χωρίς να δημιουργείται δέσμευση από τυχόν αντίθετη προηγούμενη πρακτική. Όταν, όμως, από θετικές…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 33/2016 Το ΙΚΑ, εφόσον δεν απέδειξε πλήρης απασχόληση των ασφαλισμένων και εφόσον δεν προέκυψε ότι προϋπήρχε σύμβαση πλήρους απασχόλησης ασφαλισμένωνσε επιχείρηση, δεν μπορεί να επιβάλει εισφορές που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση εκ μόνου του λόγο

ΣτΕ  33/2016 ΠερίληψηΤο νομικό ζήτημα της δυνατότητας του ΙΚΑ  να επιβάλει εισφορές για πλήρη απασχόληση στην περίπτωση που διαπιστώσει τη σύναψη  συμφωνίας μερικής απασχόλησης χωρίς την τήρηση του εγγράφου τύπου, επιλύθηκε με τις  αποφάσεις ΣτΕ 152/2013 ΣτΕ 3/2013 της επταμελούς συνθέσεως του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της  Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση που δεν έχουν  προηγουμένως συναφθεί με τους εργαζομένους συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, οι οποίες  μετατράπηκαν στη συνέχεια σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης χωρίς την τήρηση του έγγραφου  τύπου, αλλά οι συμβάσεις αυτές είχαν εξαρχής ή…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 2133.3/ 1297/ 2016/ 11.1.2016 Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάπλου και απόπλου

Αριθμ. 2133.3/1297/2016(ΦΕΚ Β' 98/27-01-2016)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄/261), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 (Α΄/102).β) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄/102), όπως ισχύει.γ) Του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1002355 ΕΞ 2016/11.1.2016 Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόζονται σε απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα τόσο των εισηγμένων (διαπραγματεύσιμων) μετοχών όσο και των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1002355 ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ: Β'Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ    Πληροφορίες : Χ. ΛιβιτσάνουΤηλέφωνο : 210 3375456ΦΑΞ    : 210 3375001ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόζονται σε απαιτήσεις από παραγραφέντα μερίσματα τόσο των εισηγμένων (διαπραγματεύσιμων) μετοχών όσο και των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών.Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθμ. 319/2014 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β'…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: Γ456/ 49046/ 3702/ 15/ 16/11.1.2016 Μεταβίβαση λεωφορείων δημόσιας χρήσης (ΛΔΧ) και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ΛΔΧ λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων – Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016Αρ. Πρωτ. Γ456/49046/3702/15/16ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑναστάσεως 2 και Τσιγάντε101 91 ΠαπάγοςΓ. Γεωργόπουλος210-650 8408210 650 8451g.georgopoulos@yme.gov.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: Μεταβίβαση λεωφορείων δημόσιας χρήσης (ΛΔΧ) και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ΛΔΧ λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων – Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολώνΣΧΕΤ.: Η αριθ. Β4/63291/4979/10.12.2014 εγκύκλιος (ΑΔΑ 7ΤΗΞ1-ΨΘΘ) της Διεύθυνσης Συνδυασμένων Μεταφορών του ΥπΥΠΜΕΔΙΗ με το ανωτέρω σχετικό εγκύκλιος…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/7/11.1.2016 Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2016

Αθήνα, 11 / 1 / 2016Αριθ. Πρωτ Γ99 / 7ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤαχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου: 2105215279 FAX: 2105215277E-mail: diefpar@ika.grΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2016» ΣΧΕΤ: η με αριθ.11/2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜΣας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας έτους 2016 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης…

Περισσότερα
Img

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 597/11.1.2016 Διευκρινιστικές οδηγίες για υπολογισμό έκπτωσης σύμφωνα με Φ.Ε.Κ. 2816/Β'/22-12-2015

Αθήνα, 11/01/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΕΟΠΥΥΕθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείαςwww.eopyy.gov.grΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΤαχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, ΜαρούσιΤαχ. Κώδικας: 15123Πληροφορίες: Ι. ΜπιτσικώκουΤηλ.: 210 8110840Φαξ: 210 8110870E-mail: d8@eopyy.gov.grΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΦΕΚ 2816/Β'/22-12-2015»Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τον υπολογισμό της έκπτωσης στις διαγνωστικές εξετάσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ 2816/Β' / 22-12-2015 , σας ενημερώνουμε ότι η έκπτωση αυτή θα υπολογίζεται…

Περισσότερα
Img

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 597/11.1.2016 Διευκρινιστικές οδηγίες για υπολογισμό έκπτωσης σύμφωνα με ΦΕΚ 2816/Β'/22-12-2015

Αθήνα, 11/01/2016Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 597ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΕθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείαςwww.eopyy.gov.grΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΔ/ΝΣΗ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΤαχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, ΜαρούσιΤαχ. Κώδικας: 15123Πληροφορίες: Ι. ΜπιτσικώκουΤηλ.: 210 8110840Φαξ: 210 8110870E-mail: d8@eopyy.gov.grΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΦΕΚ 2816/Β΄/22-12-2015»Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τον υπολογισμό της έκπτωσης στις διαγνωστικές εξετάσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ 2816/Β’ / 22-12-2015 , σας ενημερώνουμε ότι η έκπτωση αυτή θα υπολογίζεται στην…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.2.9/ 42 / οικ.619/11.1.2016 Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης-12-2015

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/42 /οικ.619ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΤαχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15106 74, ΑθήναΤηλ. επικοινωνίας: 213 1313257, 264ΘΕΜΑ: «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης-12-2015» .Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 184/Α΄/30-12-2015 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών,…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3714/11.1.2016 Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 89/2015 και 90/2015 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3714 Σχετ.: 30/003/000/3715ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΔ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤαχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16Ταχ. Κώδικας: 115 21Πληροφορίες: Δ. Στεφανίτση - Α. Κουφογιαννάκη Τηλέφωνο:213 2117236 - 251 Fax: 210 6467725e-mail: alcohol_food@gcsl.grΘΕΜΑ: Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 89/2015 και 90/2015- Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)Α. Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:1. Η απόφαση 90/2015 του Ανωτάτου…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1002525 ΕΞ 2016/11.1.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα , 11 Ιανουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1002525 ΕΞ 2016  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤαχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10    Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-33.75.165-137-991-195 Fax: 210-32.32.815, 210-33.75.990 E-mail: d2c1@mofadm.gr d2c2@mofadm.gr k.papakosta@mofadm.grΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 2/1202/0004/8.1.2016 Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ. Κράτους Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2016Αριθμ. Πρωτ.: 2/ 1202 /0004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΤΜΗΜΑ : Β'Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37: 101 65 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες:Τηλέφωνο : 210-33.38.362Fax: 210-33.38.202ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΤο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προτίθεται να ενισχύσει με προσωπικό τις ακόλουθες Διευθύνσεις:α)…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1002061 ΕΞ 2016/8.1.2016 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2016Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1002061 ΕΞ 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛ. ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Λύτρα Τηλέφωνο: 210-6987480 FAX: 210-6987489Email: customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.grΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α ΣΧΕΤ.: Η αριθ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5026739 ΕΞ 2015/30.12.2015 ΔΥΟ Σας γνωρίζουμε ότι από την επόμενη Τετάρτη 13.01.2016 και για το…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ Α 80931/ 5842/7.1.2016 Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει

Αριθμ. οικ Α 80931/ 5842(ΦΕΚ Β' 144/29-01-2016)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΈχοντας υπόψη:1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261).2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).3. Τις διατάξεις του Π.δ. 20/2015 (Α΄ 114) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.4. Το Ν. 3270/2004 (Α΄ 187)…

Περισσότερα
Img

Αρ.Πρ.:1859/7.1.2015 Ρυθμίση δανείων του ΟΕΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»

Αθήνα, 07-01-2016 Αρ.Πρ.: 1859ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ6 Δανείων & Ειδικών Κατηγοριών ΤΜΗΜΑ: Α-Εισττράξεων Πληροφορίες: Ε. Γκιάστα Τηλέφωνο: 213 21 16 285 Ε- mail: e.gkiasta@tpd.gr Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κου Ελέγχου Λεωχάρους 2 105 62 Αθήνα υπόψη κας Α.Χατζαλή τηλ. 210 3224878 Fax 210 3235135 e-mail: axatz@1988.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ «Ρυθμίση δανείων του ΟΕΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» Σχετ.: το αρ.πρ. 710/04-01-2016 υπηρεσιακό σας σημείωμα Το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της νομοθετικής…

Περισσότερα