Img

Αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου.

Αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α) Το άρθρο 21 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος. Β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρθρου 65 του…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Κοινά αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου. Νομική προσέγγιση

Της δικηγόρου Ευαγγελίας Πολύμερου, συνεργάτη της Artion A.E.www.artion.grΣύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1400 του Αστικού Κώδικα: « Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός εάν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διήρκεσε περισσότερο…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Εκπτώσεις το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου

Ανδρέας Κ. ΣακελλαριάδηςΛογιστής - ΦοροτέχνηςΣύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν.4177/2013:1. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:α) Τακτικές εκπτώσεις:αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου καιαβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου. β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και ββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.Η παράγραφος 1α του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 αναφέρει ότι: 1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των…

Περισσότερα
Img

Aριθμ. 76540/29.10.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου

Aριθμ. 76540 (ΦΕΚ Β' 2359/03-11-2015) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης», β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1240/29.10.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

ΠΟΛ 1240/2015 (ΦΕΚ Β' 2358/03-11-2015) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄/31.12.2013). 2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β΄/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691/Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299/Β΄/22.5.2014), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909/Β΄/15.7.2014), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄/23.9.2014),…

Περισσότερα
Img

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. απόφ. 2549/59/27.10.2015 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης ELITE ABEE

Αριθμ. απόφ. 2549/59/27−10−2015(ΦΕΚ Β' 2509/20-11-2015)TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:Α) του Ν. 2434/1996 άρθρο 1 παρ. 3β και 4Β) του Ν. 4144/2013, άρθρο 342. Τη με αριθμ. 188/12/31−3−2015 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ3. Τη γνώμη των μελών του,αποφασίζει:1) Την αποδοχή της με αριθμ. 549/39/27.10.2015 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ για την οικονομικής ενίσχυσης, ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) σε κάθε ένα από τους σαράντα πέντε (45) πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης ELITE ABEE, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3β και 4 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1242/27.10.2015 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2015 - 2016

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝΤαχ.Δ/νση : Σίνα 2- 4Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες:Α. ΔΙΑΚΟΥΜΗΤηλέφωνο : 2103642922FAX : 2103642251ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΟΛ 1242/2015ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2015 - 2016».Κοινοποιούμε κατωτέρω πίνακα περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την σύσταση, ανασυγκρότηση κ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την σύσταση, ανασυγκρότηση και ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που θα ασκούν αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. από το Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και ως προς την Γ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους.   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:   1. Τις διατάξεις: α) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1139606 ΕΞ 2015/27.10.2015 Απάντηση της Υπηρεσίας μας σε ερώτημά σας, αναφορικά με το δικαίωμα απαλλαγής των ευκαιριακών εκδηλώσεων από το Φ.Π.Α.

Αθήνα, 27/10/2015Αρ. Πρωτ:ΔΕΕΦ Α 1139606 ΕΞ 2015 Πρωτ. Εισ. : ΔΕΕΦ 1116235 ΕΙ 2015ΔΕΕΦ 1121027 ΕΙ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας:10672 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος, Τ. ΣφελινιώτηΤηλέφωνο:210- 3645832Fax:210- 3645413e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr   Θέμα: Απάντηση της Υπηρεσίας μας σε ερώτημά σας, αναφορικά με το δικαίωμα απαλλαγής των ευκαιριακών εκδηλώσεων από το Φ.Π.Α.Σχετ.: Τα έγγραφα ερωτήματά σας με ημερομηνία 08.09.2015 και 18.09.2015 αντιστοίχωςΑπό τα ανωτέρω έγγραφα…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: οικ. 65244/5451/27.10.2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία περί υποχρεωτικού ορισμού φυσικού προσώπου ως Υπεύθυνου λειτουργίας μικτού ή αμιγούς πρατηρίου υγραερίου σε σχέση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορή

ΑΘΗΝΑ  27 Οκτωβρίου 2015ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.65244/5451ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2 και ΤσιγάντεΤ.Κ.: 10191 ΠΑΠΑΓΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α. ΣκυλλάκοςΤΗΛΕΦΩΝΟ:210-6508588FAX:210-6508481ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία περί υποχρεωτικού ορισμού φυσικού προσώπου ως Υπεύθυνου λειτουργίας μικτού ή αμιγούς πρατηρίου υγραερίου σε σχέση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αυτού, είτε σε σχέση με τα δικαιολογητικά για τη τροποποίηση…

Περισσότερα
Img

Αριθ. 122900/0092/27.10.2015 Υπαγωγή στα όρια ηλικίας των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015.

Αριθ. 122900/0092/27.10.2015 (ΦΕΚ Β 2325/27.10.2015)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Μέρους Α του ν. 4336/2015 (Α' 94).2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 69/2005 (Α' 98).3. Το Π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτό ισχύει.4. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 (Β 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».5. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: 109995/27.10.2015 Τροποποίηση της υπ'αρ. πρωτ. 96920/22-9-2015 Απόφασης Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 52072/14-5-2015 πρόσκλησης για την εγγραφή στ

Αθήνα, 27-10-2015Αρ. Πρωτ. 109995ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΘέμα: Τροποποίηση της υπ'αρ. πρωτ. 96920/22-9-2015 Απόφασης Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 52072/14-5-2015 πρόσκλησης για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, όπως αυτός ισχύει (ΕΜΠΕ), και των τροποποιήσεων της.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΈχοντας υπόψη:1. Το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'185 03-09-2014),…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/ 36355/1232/27.10.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α') - Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α')

Αθήνα 27/10/2015Α . Π . Φ.80000/36355/1232ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)ΤΜΗΜΑΤΑ A'ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3368124210-3368125 210-3368127 210-3368128ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α') - Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α')»Α. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 129, τεύχος Α'/1.10.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: οικ.39759/1983/27.10.2015 Εγκύκλιος για τις διατάξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4336/2015

Αθήνα, 27.10.2015Αρ.Πρωτ.: οικ.39759/1983Αρ. φακ.:Β/7ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ6- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝΤΜΗΜΑ Β'Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Τ.Κ.: 101 10, Αθήνα Τηλ.: 210 3368086,8310 Fax: 210 3368085Ηλ. Ταχυδρομείο: dproyp@ypakp.grΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τις διατάξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4336/2015Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94/A' δημοσιεύτηκε ο Ν.4336/2015 με τις διατάξεις της παραγράφου Ε- υποπαράγραφος Ε1 του οποίου τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ.Γενικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:-…

Περισσότερα
Img

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ»Το 2015 οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας μας συμπληρώνουν έναν αιώνα νομοθετικής θεσμοθέτησης. Οι πρωτεργάτες του συνεργατισμού με τους αγώνες τους εναντίον της αμάθειας, της μοιρολατρίας και των προκαταλήψεων, αλλά εναντίον κυρίως της αισχροκέρδειας και της τοκογλυφίας, έδωσαν στους αγρότες της εποχής εκείνης ένα ισχυρό όπλο αυτοπροστασίας και προόδου.Η θεσμοθέτηση των συνεταιρισμών με το ν. 602/1915 έφερε στην Ελλάδα το πρότυπο του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού, που είχε ήδη δοκιμαστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη με εκπληκτικές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να διαδοθούν και στην χώρα μας με μεγάλη…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 226/2015 Έγκριση δαπάνης αμοιβής εταιρείας, ύψους 7.011,00 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του Ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» από 14-1-2012 έως 13-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ : 226/2015 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ' Συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2015 Σύνθεση: Πρόεδρος: Ιωάννης- Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Μέλη: Ιωάννης Διονυσόπουλος, Παρασκευάς Βαρελάς, Βασιλική Τύρου, Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης, Γεώργιος Ανδρέου, Ευαγγελία Σκαλτσά, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους Εισηγητής: Ιωάννης Διονυσόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Αριθ. Πρωτ.: Το ερώτημα με αριθ. Γ31/178/28-5-2015 του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΓAM. Περίληψη ερωτήματος: Εάν νομιμοποιείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Εισ.ΑΠ αρ. 5/2015 Διανομή ιδανικών μεριδίων κληρονομιαίας περιουσίας

Αθήνα 27-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αριθ. Πρωτ... 4451 Αριθ. Γνωμ.   5   Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 Προς τον κ. Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου των Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου Κοινοποίηση: α) Υπουργείο Δικαιοσύνης β) κ. Εισαγγελείς Εφετών του Κράτους και δ' αυτών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας τους Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 1115/29-9-2015 έγγραφο σας Θέμα: Διανομή ιδανικών μεριδίων κληρονομιαίας περιουσίας. Επί ερωτήματος που τίθεται με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1115/29-9-2015 έγγραφο σας, περί του εάν είναι δυνατή η μεταξύ συγκληρονόμων του ιδίου κληρονομούμενου,…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ. εισ.: 115135/26.10.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες, ....... , μοριοδότησης στο πλαίσιο διεξαγωγής ιατρικών συνεδρίων

Αθήνα, 26.10.2015Αρ. Πρωτ:Πρωτ. Εισ.:1151351/14.11.20141151356/14.11.20141024255/ 7.2.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α' - ΦΠΑΤαχ. Δ/νση : Σίνα 2-4    Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Φ. ΑθανασάκηΤηλέφωνο : 210- 3627717  Fax : 210-3645413e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.grΘέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες, ....... , μοριοδότησης στο πλαίσιο διεξαγωγής ιατρικών συνεδρίων.Σχετ: Τα με αριθμ. ................. έγγραφα της ................ ΔΟΥ Αθηνών.Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τα…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/24/οικ.33643/26.10.2015 Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, «ERASMUS for Public Administration»

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015Αρ. Πρ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/24/οικ.33643ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤαχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 15 106 74, ΑθήναΠληροφορίες: Σαραβελάκη ΑδαμαντίαΤηλέφωνο:2131313275e-mail: a.saravelaki@ydmed.gov.grΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, «ERASMUS for Public Administration».Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2016 το «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης - Erasmus for Public Administration» για δημόσιους…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 2015/26.10.2015 Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ: Β΄Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Φ. ΦανάραΤηλέφωνο: 210 – 3375311ΦΑΞ: 210 – 3375001ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του…

Περισσότερα