Img

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 401 ΕΞ 29.2.2016 Λογιστική εγγραφή επιστροφής δωρηθέντος ακινήτου (οικοπέδου με κτίσμα)

Αθήνα, 29.02.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 401 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 401/2016ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ»ΕΡΩΤΗΜΑΗ περίπτωσή μας αφορά συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή υπό διαλυτική αίρεση και τρόπο, με το οποίο το 1972 μεταβιβάσαμε οικόπεδο, στο οποίο ο δωρεοδόχος ήταν υποχρεωμένος να αναγείρει κτίσμα (μουσείο) και να το λειτουργεί με δικά του έξοδα, πράγμα το οποίο έγινε. Σήμερα με αίτημά του ο δωρεοδόχος ζητά να γίνει ανάκληση της δωρεάς και να περιέλθει στην κυριότητα της Τράπεζας το οικόπεδο και το κτίσμα. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε…

Περισσότερα
Img

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 431 ΕΞ 29.2.2016 Έκδοση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Αθήνα, 29.02.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 431/2016ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»ΕΡΩΤΗΜΑΟι μετοχές της Εταιρία μας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών και από το 2005 και μετά τα μεν λογιστικά βιβλία της Εταιρίας τηρούνται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. οι δε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. (άρθρο 134 Ν. 2190/1920).Μετά την ισχύ του Ν 4308/2014 και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου αυτού φρονούμε ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή ως προς την τήρηση…

Περισσότερα
Img

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 202 ΕΞ 29.2.2016 Αγορά και πώληση λογισμικού

Αθήνα, 29.02.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 202 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 202/2016ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»ΕΡΩΤΗΜΑΣύμφωνα με τα παρακάτω σχετικά συνάγεται ότι η πώληση λογισμικού τυποποιημένου και μη θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.Παρακαλούμε όπως μας δοθεί οδηγία από την επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης για τον τρόπο απεικόνισης της εν λόγω συναλλαγής σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο.Παραθέτουμε δυο λύσεις και παρακαλούμε για τα σχόλιά σας.Λύση 1η:Χρεώνεται ο λογαριασμός 62.08.00 Αγορές Λογισμικού προς διάθεση και πιστώνεται ο λογαριασμός…

Περισσότερα
Img

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 317 ΕΞ 29.2.2016 Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4

Αθήνα, 29.02.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 317 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 317/2016ΘΕΜΑ: «Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014»ΕΡΩΤΗΜΑΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ………………….. (εφεξής «η Εταιρεία») είναι μέλος του ομίλου ……………. και θυγατρική εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα που απασχολεί την Εταιρεία, καθώς και άλλες εταιρείες…

Περισσότερα
Img

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 157 ΕΞ 29.2.2016 Οικονομικές Καταστάσεις Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Αθήνα, 29.02.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 157 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 157/2016ΘΕΜΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TAMEIΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»ΕΡΩΤΗΜΑΣας θέτουμε το ερώτημα σχετικά με το εάν τα «ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» έχουν υποχρέωση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, από 1/1/2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) βάσει του άρθρου 2 παρ.3 του Π.Δ. 80/1997 (Α΄68) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4144/2013.ΑΠΑΝΤΗΣΗΚατά την άποψη του ΣΛΟΤ ο φορέας σας έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το Νόμο 4308/2014 δεδομένου ότι δεν ταξινομείται στις οντότητες του…

Περισσότερα
Img

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 339 ΕΞ 29.2.2016 Χειρισμός δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών βάσει των Ε.Λ.Π.

Αθήνα, 29.02.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 339 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 339/2016ΘΕΜΑ: «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ε.Λ.Π.»ΕΡΩΤΗΜΑΗ Εταιρεία XXX, η οποία είναι θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας, συντάσσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 βάσει του Ν.4308/2014. Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρεία XXX έχει εκδώσει δικαιώματα προαίρεσης (stockoptions) σε εργαζομένους της Εταιρείας XXX επί μετοχών της υπερκείμενης μητρικής εταιρείας. Η Εταιρεία καταχωρεί ως έξοδο μισθοδοσίας το κόστος των δικαιωμάτων αυτών κατά τη στιγμή που αυτά εξασκούνται…

Περισσότερα
Img

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 383 ΕΞ 29.2.2016 Λογιστικός χειρισμός επενδυτικού προϊόντος

Αθήνα, 29.02.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 383 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 383/2016ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ»ΕΡΩΤΗΜΑΕμπορική Α.Ε. πελάτης μας, που τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 § 9 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, προτίθεται λόγω της οικονομικής κρίσης να επενδύσει μέρος των χρηματικών της διαθεσίμων σε ράβδους χρυσού, τις οποίες θα προμηθευθεί νόμιμα.Ερωτάται:Ο λογιστικός χειρισμός της εν λόγω συναλλαγής και εν συνεχεία η παρακολούθηση του επενδυτικού αυτού προϊόντος,…

Περισσότερα
Img

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 328 ΕΞ 29.2.2016 Έκδοση πιστωτικού λόγω rebate-clawback

Αθήνα, 29.02.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 328 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 328/2016ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ REBATE-CLAWBACK»ΕΡΩΤΗΜΑΑπόφαση ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 11/02/2016 αφορά στο ποσό που δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ λόγω REBATE και CLAWBACK, για την εταιρία ………………Το ερώτημά μας είναι λόγω της αυτοτέλειας των χρήσεων αλλά και των ελληνικών λογιστικών προτύπων και δεδομένου ότι είναι σε γνώση μας πριν την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, αφορά την χρήση 2015, πρέπει να κοπεί ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ με ημερομηνία 31/12/2015. Επίσης σας επισυνάπτω και την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 που στην σελίδα…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: 22501/29.2.2016 Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016ΑΠ: 22501ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΕΓΚΥΚΛΙΟΣΟδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 20191. ΓενικάΓια τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2017-2019, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ.Ο κρατικός προϋπολογισμός 2016 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1033291 ΕΞ 2016/ 29.2.2016 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2016

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΛ Ε 1033291 ΕΞ 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝΤΜΗΜΑ Ε'Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Ε. ΤαμβίσκουΤηλέφωνο : 210 - 3375046FAX    :210-3375354ΘΕΜΑ: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2016.Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. ε' του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής…

Περισσότερα
Img

Αριθ. 22509/29.2.2016 Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Αριθ. 22509(ΦΕΚ Β' 570/03-03-2016)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΈχοντας υπόψη:1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4328/2015 [Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνική Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄ 35) και άλλες διατάξεις (Α΄ 51)»].2. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α΄ 98).3. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1034079 ΕΞ 2016/29.2.2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1034079 ΕΞ2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α'Ταρ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.: 101 84Πληροφορίες:Τηλέφωνο: 210 3375315-7 FAX: 210 3375001ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Σχετ.: Το με Α.Π. 54916/2015 έγγραφό σας.Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:1. Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 13 του ν.2889/2001 ορίζεται, ότι τα εισοδήματα των ιατρών του Ε.Σ.Υ., από την…

Περισσότερα
Img

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 153 ΕΞ 29.2.2016 Υποβολή ερωτήματος αναφορικά με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014

Αθήνα, 29.02.2016 Αριθμ. Πρωτ.:153 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 153/2016ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014»ΕΡΩΤΗΜΑΗμεδαπή ανώνυμη εταιρεία – πελάτης μας επιθυμεί να εφαρμόσει (προαιρετικά κατ’ άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 4308/2014) τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 2016 εφεξής (διαχ. περίοδος 1.1 – 31.12.2016) και να καταρτίζει και δημοσιεύει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με αυτά.Εν όψει της ανωτέρω βούλησης της Εταιρείας, και για τη μετάβασή της στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ, επιθυμούμε να θέσουμε τα κάτωθι…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1029/29.2.2016 Κοινοποίηση της με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με ασφαλιστικές οφειλές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016ΠΟΛ. 1029  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝTMHMATA: Α'& Δ'Τηλ.: 210 3605159, 3614716ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚΑ) Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑΤηλ.: 2106987421-423Β) Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΤηλ.: 2106987439Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ.Κώδικας: 10184 Αθήνα  ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με ασφαλιστικές οφειλές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση.Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότηση…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 / 07.11.2014 (Β' 3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016(ΦΕΚ Β' 517/01-03-2016)Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) και ειδικότερα του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, όπως αναριθμήθηκε με την υποπαράγραφο Β.1. της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107).β) της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) και της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε33/260/29.2.2016 Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Ιανουαρίου 2015

Αθήνα, 29/2/2016Αριθμ. Πρωτ. Ε33/260ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔ Ι Ο Ι Κ Η Σ ΗΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΑριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265, 264 & 269FAX : 210 52 23 228E – mail : asfika@ika.grΤαχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 810241 ΑΘΗΝΑe-mail : info@ika.grΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016»Σε συνέχεια του με αριθ. Ε33/9/24.1.2014 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι:Από την επεξεργασία των στοιχείων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.), που αφορούν…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ71/54/29.2.2016 Στοιχεία απασχόλησης: Ιούνιος 2015

ΑΘΗΝΑ 29/2/2016 Αριθ. Πρωτ. Γ71/54ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣΤΜΗΜΑ: ΣτατιστικόΤ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 16 - 10241 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Αριστείδης ΔημακάκοςΤηλ: 210 5224635FAX: 210 5223655ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015»Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Ιούνιο του 2015 και για τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:Τον Ιούνιο του 2015…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Φορολογητέο εισόδημα, μειώσεις απο φόρο - Πρακτική εφαρμογή

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)»Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) «Ν.4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)»,στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ B' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,πραγματεύεται τα άρθρα 12 έως 20.Στα άρθρα 12 και 13 περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα από μισθωτή εργασία και συντάξειςΆρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/ οικ. 9455 /395/29.2.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 61, του ν.4369/2016 (Α'33)

Αθήνα, 29 / 2 / 2016Αρ. Πρωτ: Φ.80000/οικ. 9455 / 395ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣΤμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας και κατ' Οίκον ΦροντίδαςΤαχ. Δ/νση : Σταδίου 29Ταχ. Κώδικας : 101 10Πληροφορίες : Ελ. ΓεωργούντζουΤηλέφωνο : 210 3368101Φαξ : 210 3368105e- mail: asfasth@ypakp.grΘέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 61, του ν.4369/2016 (Α'33)Σχετ.: Το αριθμ. Φ.40021/οικ. 4612/164/22.2.2016 (ΑΔΑ:7ΙΣ3465Θ1Ω-ΚΚΦ) έγγραφό μαςΣε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας,…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Οικονομικά στοιχεία πολύ μικρής οντότητας παροχής υπηρεσιών, σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων Β6 σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ν.4308/14

Νικόλαος Καραδημήτρης Λογιστής Φοροτεχνικός Η κατάργηση του ΕΓΛΣ και η έναρξη εφαρμογής των κανόνων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014) έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Στο παράδειγμα που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε πως από το ισοζύγιο των λογαριασμών μιας πολύ μικρής οντότητας παροχής υπηρεσιών συντάσσεται η κατάσταση αποτελεσμάτων Β6. Έστω δεδομένα 31/12/2015   Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.000,00 0,00 61. ΑΜΟΙΒΕΣ…

Περισσότερα