Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. 100004/ΕΥΘΥ 935/2016 Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β' 1620) και 43/09.01.2001 (ΦΕΚ Β' 7) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύου

Αριθμ. 100004/ΕΥΘΥ 935(ΦΕΚ Β' 3296/13-10-2016)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 16,17,18 και 58 παρ. 3 αυτού.2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. οικ.43424/2458/26.9.2016 Τροποποίηση της αριθμ.οικ.13822/1089/2.5.2014 (Β΄ 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφε

Αριθμ. οικ.43424/2458/26.9.2016 Τροποποίηση της αριθμ.οικ.13822/1089/2.5.2014 (Β΄ 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ. 43424/2458/2016 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρ- θρου 9 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονο- μικών», όπως ισχύουν…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 35/28.9.2016 Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2016

Αθήνα, 28/9/2016 Αριθ. πρωτ.: Π14/5ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΚΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Α) ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Β) ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. Τηλεφώνου: 210 52 15 279 FAX: 210 52 28 747E-mail: diefpar@ika.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 35ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2016» ΣΧΕΤ: το με αριθ. πρωτ.οικ.35813/19.9.2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥΣας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ.οικ.35813/19.9.2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στη χορήγηση του Επιδόματος Αεροθεραπείας, ποσού 200,00€, για το έτος 2016, καθώς και…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 26/28.9.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης με τις διατάξεις αρθρ. 29 ν. 4387/2016 σε ασφαλισμένους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα, 28/9 / 2016Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 /13/1351590ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΟργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων ΕπαγγελματιώνΟΑΕΕ  ΓΕ Ν . Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ -ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤαχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5   10431 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Τηλέφωνο :210-5274386, 328 fax    :210-5220504ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 26ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης με τις διατάξεις αρθρ. 29 ν. 4387/2016 σε ασφαλισμένους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορώνΣΧΕΤ: 1. Το αρ. Φ.80000/οικ29336/1164/30.6.2016 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου2. Η αρ. 20/2016 εγκύκλιος…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: 144986/ 4161/ 2016 Διευκρινίσεις για την υπ' αριθμ. 131203/ 55753πε/ 1101/ 2016 (ΑΔΑ: ΩΘΒΩ4653Π8- ΥΗΑ) εκδοθείσα εγκύκλιο

Αθήνα, 28/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 144986/4161 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΤαχ. Δ/νση: Τέρμα ΑλκμάνοςΤ.Κ.: 11528 ΙλίσιαΠληροφορίες: Θεοδωρίδου ΧριστίναΤηλ.: 210-7706521FAX: 210-5244135ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την υπ' αριθμ. 131203/55753πε/1101/2016 (ΑΔΑ:ΩΘΒΩ4653Π8- ΥΗΑ) εκδοθείσα εγκύκλιο.ΣΧΕΤ.: το υπ' αριθμ. 897/46780/4-8-16 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιούσιας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης…

Περισσότερα
Img

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την ενδικοφανή προσφυγή

28-09-2016❖ Ειδική Διοικητική Διαδικασία Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.Η διαδικασία αυτή έχει στόχο την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, χωρίς έξοδα του φορολογούμενου, και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης.❖ Ποιες πράξεις προσβάλλονται με ενδικοφανή προσφυγή- Πράξεις ρητές ή σιωπηρές των φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007800 ΕΞ 2016/2251/27.9.2016 Επενδύουν στη φοροδιαφυγή, Βούλγαροι επιχειρηματίες αγοράζουν ακίνητα στη βόρεια Ελλάδα για τουριστικά καταλύματα, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για φόρους

Αθήνα, 27/9/2016Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 0007800 ΕΞ 2016/2251ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤαχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δ. Δημητρόπουλος Τηλέφωνο: 210 3224878FAX: 210.32.35.135e-mail: ddimitropoulos@1988.syzefxis.gov.grΠΡΟΣ: Βουλή των ΕλλήνωνΔ/νση Κοινοβ/κού ΕλεγχουΤμήμα ΕρωτήσεωνΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο(Διά της Βουλής των Ελλήνων)Σε απάντηση  ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007810 ΕΞ 2016/2280/27.9.2016 Σχετικά με την αύξηση του ΕΝΦΙΑ

Αθήνα, 27/09/2016Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007810 ΕΞ 2016/2280ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤα χ.Δ/νση: Λεωχάρους 2Ταχ. Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Χ. ΚυρλιγκίτσηΤηλέφωνο: 210 3235114FAX: 210 3235135e-mail: ckirlig@1988.syzefxis.gov.grΠΡΟΣ: Τη Βουλή των ΕλλήνωνΔιεύθυνση Κοινοβουλευτικού ΕλέγχουΤμήμα ΕρωτήσεωνΚΟΙΝ: Βουλευτές του Πίνακα ΔιανομήςΔια της Βουλής των ΕλλήνωνΘΕΜΑ: Σχετικά με την αύξηση του ΕΝΦΙΑ ερώτηση.Σε απάντηση  ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε ότι:Για το έτος 2016 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις περί υπολογισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων,…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 2/ 77928/0004/ 2016 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. πρωτ.: 2/ 77928 /0004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΤΜΗΜΑ Ε'-Οργάνωσης & ΠοιότηταςΤαχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37    Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Μερίκα Τηλέφωνο : 210-33.38.319 Fax    : 210-33.38.202Email    : a.merika@glk.grΘέμα: «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1.    Τις διατάξεις:α) των άρθρων 3 και 8 έως 12 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/ 652/130/ 2016 Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16

Αθήνα 27 / 9 / 2016Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/ 130ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)FAX: 2105228747e-mail : diefpar@ika.grΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΘΕΜΑ Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16ΣΧΕΤ : To 139307/15.9.2016 έγγραφο ETEAΣας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες για την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων του ΕΤΕΑ , σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016 και την ΥΑ 25909/470/7.6.2016…

Περισσότερα
Img

Αριθ. 3133.1-76888-2016/8.9.2016 Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του

Αριθ. 3133.1 - 76888 - 2016(ΦΕΚ Β' 3061/26-9-2016)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. α. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α' 92).β. Τις διατάξεις του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως ισχύει.γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170).ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ανδρέας Κ. ΣακελλαριάδηςΛογιστής – ΦοροτέχνηςΣύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 «Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας» του Νόμου 2874/2000,1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών. Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 528/2016 Σύμβαση εργασίας, η οποία διέπεται από Κανονισμό του εργοδότη, που έχει ισχύ νόμου και προβλέπει την αποχώρηση του μισθωτού με την συμπλήρωση του καθοριζομένου ορίου ηλικίας, είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αν όμως με τον κανονισμό έχουν παράλ

Απόφαση 528 / 2016 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠερίληψηΣύμβαση εργασίας, η οποία διέπεται από Κανονισμό του εργοδότη, που έχει ισχύ νόμου και προβλέπει την αποχώρηση του μισθωτού με την συμπλήρωση του καθοριζομένου ορίου ηλικίας, είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αν όμως με τον κανονισμό έχουν παράλληλα προβλεφθεί περιπτώσεις πρόωρης λύσεως της συμβάσεως εργασίας, τότε ενυπάρχει διαλυτική αίρεση, με την πλήρωση της οποίας η σύμβαση εργασίας μεταπίπτει εξαρχής σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. ΑΠ   528/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B2’ Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου …

Περισσότερα
Img

Αριθ. 2290/26.9.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τ

Αριθ. 2290(ΦΕΚ Β' 3480/27-10-2016)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις:α) του άρθρου 5 παρ. 6α του Ν. 2408/1996 (Α'104) «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις»,β) των άρθρων 7, 10, 11 και 12 του Ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,γ) του Π.δ. 101/2014 (Α' 168) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1141374 ΕΞ 2016 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2016

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1141374 ΕΞ 2016(ΦΕΚ Β' 3215/06-10-2016)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με το Ν. 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5-2-1980).2. Την αριθμ. Τ. 1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836/Β/12-5-2008), «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 24/26.9.2016 Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού

Αθήνα, 26 /09/2016Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 11/1345223ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΟργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων ΕπαγγελματιώνΟ.Α.Ε.Ε.  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΤαχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΦΑΓΚΡΑ Τηλέφ: 210- 5274375 fax: 210-5220504ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 24 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού». ΣΧΕΤ: Το άρθρο 12 και το άρθρο 16 του Ν.4387/2016Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 85/12-05-2016 (τ.Α') δημοσιεύτηκε ο Ν.4387/2016 « Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΥΟΟ/E/ 3/3716/ 26.9.2016 Τακτική Φυσική Απογραφή Πάγιου εξοπλισμού των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2016

Αθήνα 26/9/2016Αριθμ. Πρωτ.: ΥΟΟ/E/3/3716ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠ.ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥΤαχ. Δ/νση :Αγ. Κων/νου 16Πληροφορίες:Βαρδαλάκου ΕιρήνηΑριθ.τηλεφώνου: 210-5213609Fax: 210-5221507e-mail: vardalakou@ika.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: «Τακτική Φυσική Απογραφή Πάγιου εξοπλισμού των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2016».Παρακαλούμε όπως, οι αρμόδιοι διαχειριστές των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος με ευθύνη των Προϊσταμένων της Δ/νσης, έως την 15-12-16 να έχουν ολοκληρώσει την τακτική Φυσική Απογραφή του…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Φ1500/ 34154/1764/ 2016 Χρόνος ασφάλισης που υπολογίζεται για την απόκτηση της αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Αθήνα,    26 / 09 / 2016Αριθ. Πρωτ.:Φ1500/34154/1764 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - Δ' 16ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α'Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29Ταχ. Κώδικας: 10110-ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Κ. ΖαγκλήςΤηλέφωνο: 210-3368143Αρ. Τηλεομοιοτυπικού: 210-3368167ΘΕΜΑ: « Χρόνος ασφάλισης που υπολογίζεται για την απόκτηση της αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ». ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. 6/2015/2015/30-09-2015 έγγραφο εγκυκλίων οδηγιών…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/ Φ18/43/ 1330288/ 2016 Διευκρίνιση επί της εγκυκλίου 29/2012 ως προς την χορήγηση βεβαίωσης πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης

Αθήνα, 26/09 2016Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ18/43/1330288ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΟργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων ΕπαγγελματιώνΟΑΕΕ  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΤαχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα Πληροφορίες: Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ- Π.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ Τηλέφωνο :210-5274328-2105274387 fax    :210-5220504ΘΕΜΑ : « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 29/2012 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ».Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Α) Με την εγκύκλιο 29/2012 δόθηκαν οδηγίες για τη…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 2/ 77786/0026/ 2016 Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθ. πρωτ.: 2/77786/0026  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και ΔΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΤαχ. δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26, Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2106987704 Φαξ : 2106987730email : d26@glk.grΕξαιρετικά επείγον ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων»ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιός μας αριθ. 2/51290/0026/2.6.2016 (Α.Δ.Α.: 9637Η-ΩΛΦ).1. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή την επεξεργασία των προτάσεων…

Περισσότερα