Img

ΠΟΛ.1246/6.11.2015 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Σκοπέλου, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας, Φυλής, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Χαϊδαρίου,

Αθήνα, 06.11.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ» 2. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Καραχάλιου Τηλέφωνο : 210- 3645615 Fax : 210- 3645413 e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr ΠΟΛ 1246/2015 Θέμα: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων

Από 1/1/2014 με την ΠΟΛ.1013/7.1.2014 επιβλήθηκε η υποχρέωση υποβολής  ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,  ηλεκτρονικά στο taxisnet, για όσους ενοικιάζουν ή υπομισθώνουν ή παραχωρούν τη χρήση ακινήτων. Η έκδοση αρκετών διευκρινιστικών εγκυκλίων μέχρι σήμερα οδήγησε στην ανάγκη για μια συγκέντρωση των οδηγιών που έχουν δοθεί, σε ένα χρηστικό βοήθημα. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Γενικά Οι εκμισθωτές, υπεκμισθωτές καθώς και όσοι παραχωρούν  τη χρήση γης ή ακινήτου, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα πληροφοριακά στοιχεία της μίσθωσης για αρχικές ή τροποποιητικές μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης, ανεξάρτητα αν είναι γραπτές ή προφορικές…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. απόφ. 20/735/22.10.2015/6.11.2015 Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότ

Αριθμ. απόφ. 20/735/22.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2385/6-11-2015) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 6 παρ. (3)(δ), (4) και (5), 13 παρ. (5), 17 παρ. (3), 22 παρ. (7), 23 παρ. (5), και 52 παρ. (3) του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008). 2. Τις 40 Συστάσεις του Financial Action Task Force (FATF) για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις 9 Ειδικές Συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 3. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992. 4. Την υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015 Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)

Αθήνα, 26/10/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ' - ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.    : 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο    : 210 3610030-210 3610065 FΑΧ    : 210 3615052 E-Mail    : d.eleg7@mofadm.gr Θέμα:«Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)» Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με το θέμα, με το παρόν…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ14/02/182964/1525/5.11.2015 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ14/02/173602/533/23.03.2015 (ΦΕΚ 479/Β'/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ465ΦΘΗ-2Β5) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Αριθμ. Φ14/02/182964/1525(ΦΕΚ Β' 2467/17-11-2015)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής…

Περισσότερα
Img

Αριθ.πρωτ.: 2/65598/ΔΕΠ/5.11.2015 Καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

Αθήνα 5-11-2015 Αρ.πρωτ.2/65598/ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α' Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Ταχ.Κωδ.: 101 65 - Αθήνα Πληροφορίες: Γ.Μαυρογιαννάκης Τηλέφωνο: 210 33 38 350 ΦΑΞ:    210 33 38 208 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1249/5.11.2015 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει των διατάξεων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Αθήνα, 05 / 11 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Β. Λέπεση, B. Τσιάρα Τηλέφωνο:210 3375 852 - 864 Fax:210 3375 854 e-mail:ypoik@otenet.gr ΠΟΛ 1249/2015   ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει των διατάξεων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη φορολόγηση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, οι οποίες προκύπτουν…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1144623 ΕΞ 2015/5.11.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1050317 ΕΞ 2015/16-4-2015 (7ΝΦΕΗ-ΒΧΜ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ο

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1144623ΕΞ2015   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος, Τρ. Γάλλου Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291 FAX : 210 - 32.30.829 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1050317ΕΞ2015/16-4-2015 (7ΝΦΕΗ-ΒΧΜ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 Πληροφορίες : Β.Τουζένη - Θαν. Σαφαρής Τηλέφωνο : 210 3375317, 318,314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ   ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. Απαντώντας σε προφορικά και γραπτά ερωτήματα περί της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 468/4.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, χωρίς Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού τ

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2015Αρ. Πρωτ. 468ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΘέμα: «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, χωρίς Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της»Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 5920/30-09-2015 και α.π. ΕΣ 468/02-10-2015.Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, χωρίς Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 498/4.11.2015 Εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Αλλοδαπής Μη Κερδοσκοπικής - Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με επωνυμία «......................»

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015Αρ. Πρωτ. 498ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6 - 106 71 ΑθήναΘέμα: Εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Αλλοδαπής Μη Κερδοσκοπικής - Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με επωνυμία «......................»Σχετικά : Αίτησή σας, από 21/10/2015 και α.π. ΕΣ 498/22.10.2015Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικό με την «εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Αλλοδαπής Μη Κερδοσκοπικής - Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με επωνυμία «...........», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει διατυπωθεί σχετικό με τις ΜΚΟ, στο έγγραφο μας (αρ. πρωτ. 369/22.7.2015), το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική δ.νση: http://www.businessportal.gr/egkyklioi.php,…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 495/4.11.2015 Εγγραφή στο ΓΕΜΗ Ατομικής Επιχείρησης με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πρασίνου», η οποία απασχολεί και προσωπικό

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2015Αρ. Πρωτ. 495ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 ΑθήναΘέμα: Εγγραφή στο ΓΕΜΗ Ατομικής Επιχείρησης με αντικείμενο "παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πρασίνου", η οποία απασχολεί και προσωπικό.Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail την 15-10-2015 και α.π. ΕΣ 495/21-10-2015Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικό με την «εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Ατομικής σας Επιχείρησης Δασολόγου - Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πρασίνου και στην οποία απασχολείτε και προσωπικό, ως με την…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 509/4.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σύστασης Ελληνικής Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της οποίας εταίροι (ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος) είναι αντίστοιχα δύο νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2015Αρ. Πρωτ. : 509ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 ΑθήναΘέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σύστασης Ελληνικής Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της οποίας εταίροι (ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος) είναι αντίστοιχα δύο νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής»Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 5611/26-10-2015 και α.π. ΕΣ 509/04-11-2015.Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της σύστασης Ελληνικής Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της οποίας εταίροι (ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος) είναι αντίστοιχα δύο νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής», σας γνωρίζουμε…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1146459 ΕΞ 2015/4.11.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής κ

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1146459ΕΞ2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 825/17-11-2015)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Φ.Τσέλιου, Ν.ΠαπαδόπουλοςΤηλέφωνο : 210 - 33.11.291FAX : 210 - 32.30.829ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. οικ. 49223/Δ9.13322/4.11.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώ

Αριθμ. οικ.49223/Δ9.13322 (ΦΕΚ Β' 2423/11-11-2015) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, (ΦΕΚ Α' 98), β) του N. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, γ) του N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», δ) του Π.δ/τος 113/2014 (ΦΕΚ Α' 180), «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5023150 ΕΞ 2015/4.11.2015 Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5023150 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Τμήμα Γ': Δασμολογικών και Φορολογικών Απαλλαγών 2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α Τμήμα Δ': Φ.Π.Α εισαγωγών εξαγωγών 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα Α' και Β' Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Κούκουνα - Χ. Γεώργα, Ε. Γκόνη, Σ. Γαυγιωτάκη Τηλέφωνο: 2106987503, -485,-434 FAX: 2106987506, -408 E-mail: vat-customs @2001.syzefxis.gov.gr ipr@otenet.gr d19diadi@otenet.gr ΘΕΜΑ:…

Περισσότερα
Img

Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 11/2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απόδοση της εισφοράς 1% υπέρ ΕΛΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/2015 Θέμα : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απόδοση της εισφοράς 1% υπέρ ΕΛΤΕ Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015 Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4170/2013, οι ελεγκτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιρειών, αποδίδουν στην ΕΛΤΕ το 1% επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων τους. Η εν λόγω εισφορά, βάσει της υπ' αρίθμ. 72881/1461 απόφασης…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 22/4.11.2015 Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013

ΑΘΗΝΑ, 4 /11/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/131/1733196 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ    ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 104 32 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦ : Ε .ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΤΗΛ.: 210 5285617 Fax : 210 5285599 e-mail : esoda@oaee.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22 Θέμα: Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013. Σχετ.: - Περ.7 {start}Παρ.Ε υποπ.Ε1 άρθρο 2{end} Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/14-8-2015). - Η αρ.33/2013 εγκύκλιος οδηγία της Διεύθυνσης Εσόδων Όπως…

Περισσότερα
Img

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α'65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α'65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας"» (Α'66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας" (Α'65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'66) και ισχύει , αναφορικά με την παράταση διάρκειας…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1245/3.11.2015 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου ασφαλίστρων μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 1 του N. 4334/2015 (Α΄80)

ΠΟΛ 1245/2015(ΦΕΚ Β' 2444/13-11-2015)Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 29 του N. 3492/2006 (210 Α΄).2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 40, 41 και 53 του N. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».3. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 1093729/703/Τ. και Ε.Φ./ΠΟΛ.1125/24.10.2006 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (1635 Β΄).4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του N. 2362/1995 (247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού».5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο…

Περισσότερα