Img

ΑΠ 440/2015 ΑΠ 440/2015 Καταγγελία σύμβασης συνδικαλιστικών στελεχών

ΑΠ 440/2015 Καταγγελία σύμβασης συνδικαλιστικών στελεχών ΠερίληψηΚατά το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 1264/1982 "Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων", είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας: α) Των μελών της Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 92 Α.Κ., της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, β) Των μελών της προσωρινής, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α.Κ., συνδικαλιστικής διοίκησης που διορίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 του Α.Κ. Και γ) Των μελών της Διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 447/2015 Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού υπαλλήλου ως διευθύνων υπάλληλος. Δυνατότητες που έχει ο εργαζόμενος εάν ο εργοδότης προβεί σε μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Μόνη η καθυστέρηση καταβολής οφειλομένων αποδοχών δεν συνιστά βλαπτική μετα

Περίληψη Κατά την έννοια του άρθρου 2 εδ. α' της Διεθνούς Σύμβασης της Ουάσιγκτον "περί περιορισμού των ωρών εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις", που κυρώθηκε με το ν.2269/1920, ως πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εποπτείας ή διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης, επί των οποίων κατά την σύμβαση αυτήν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της που αναφέρονται στο νόμιμο ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των μισθωτών, θεωρούνται εκείνα στα οποία, λόγω του ότι διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα ή τους έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη ο εργοδότης, ανατίθενται καθήκοντα γενικότερης διεύθυνσης της επιχείρησης ή τομέα αυτής και εποπτεία του προσωπικού, έτσι ώστε, όχι μόνο επηρεάζουν…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1266/2015 Έσοδα από τόκους και υπολογισμός prorata. Κριτήριο προσδιορισμού μιας εργασίας ως «παρεπομένης»

ΣτΕ 1266/2015 Έσοδα από τόκους και υπολογισμός prorata. Κριτήριο προσδιορισμού μιας εργασίας ως «παρεπομένης»ΣτΕ 1266/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Απριλίου 2015 με την εξής σύνθεση: Ε. Γαλανού,  Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Ε.  Νίκα, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι, Β. Μόσχου, Γ. Φλίγγου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α.  Ζυγουρίτσα.Για να δικάσει την από 17 Ιανουαρίου 2011 αίτηση:του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. ..., ο οποίος παρέστη με τη Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,κατά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1261/2015 Φόρος υπεραξίας ακινήτων. Υπόχρεος απόδοσης. ο Ρόλος των συμβολαιογράφων στην διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του φόρου. Υποκείμενο του φόρου είναι ο μεταβιβάζων ακίνητη περιουσία. Την υποχρέωσή του εκπληρώνει κατά την κατάρτιση του συμβολ

Περίληψη Αίτηση από τους συμβολαιογράφους για ακύρωση της απόφασης ΠΟΛ.1121/25.4.2014 η οποία ορίζει ότι ο φόρος υπεραξίας που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του συμβολαίου αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής. Ο συμβολαιογράφος για την κατάθεση της τραπεζικής επιταγής ενεργεί ως πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου και νόμιμος κομιστής της επιταγής. Επειδή το άρθρο 67Α παρ.…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1260/2015 Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις

Περίληψη Επειδή, η κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε του ν. 3296/2004 δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατάσσεται με πράξη των αρμοδίων οργάνων του Σ.Δ.Ο.Ε. αποτελεί διοικητικό μέτρο, το οποίο αποσκοπεί στην διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχομένου προσώπου, ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου κατ’αυτού, σε περίπτωση διαπιστώσεως, βάσει του πορίσματος σχετικής έρευνας, της εκ μέρους του τελέσεως της πιθανολογηθείσης παραβάσεως, καθώς και στη διασφάλιση των αναγκαίων στοιχείων για την έρευνα (βλ. ΣτΕ 3316/2014 Ολομ., ΣτΕ 2797/2009). Ως διοικητικό…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1230/2015 Η κατά το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3610/2007 αναστολή των προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων και μέσων επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών όχι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των δικαστικών διακοπών, αλλά μόνον κατά το μήνα Αύγουστο δε

ΠερίληψηΕπειδή, η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 3610/2007 αναστολή των  προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων και μέσων επί φορολογικών και τελωνειακών  διαφορών όχι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των δικαστικών διακοπών, όπως ισχύει επί των  λοιπών διαφορών, αλλά μόνον κατά το μήνα Αύγουστο, έχει ως αποτέλεσμα οι ασκούντες ένδικα  βοηθήματα και μέσα επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών να τυγχάνουν δυσμενέστερης  μεταχειρίσεως σε σχέση με όσους ασκούν ένδικα βοηθήματα ή μέσα επί άλλων υποθέσεων  χρηματικού αντικειμένου. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή, η οποία ερείδεται σε γενικό και  αντικειμενικό κριτήριο συναφές προς το αντικείμενο της…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Απόφ. 67/2015/1.4.2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β

Αριθμ. Απόφ. 67/2015(ΦΕΚ Β' 311/15-2-2016)Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΈχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2) Την με αριθ. 3396/5.3.2012 (ΥΟΔΔ 94) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».3) Την υπ'…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 359/2015 Ανάκληση καταγγελίας σύμβασης. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία που θεωρείται έγκυρη όταν γίνει εγγράφως και καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Μετά την περιέλευσή της στον εργαζόμενο δεν

ΑΠ  359/2015ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΒ1' Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Νικόλαο Λεοντή Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο, Μιχαήλ Αυγουλέα και Χρήστο Βρυνιώτη, Αρεοπαγίτες.ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Μαρτίου 2015, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:Των αναιρεσειόντων:1.Ευθυμίας Σπανού του Γεωργίου και 2. Βασιλείου Γουδέλη του Σπυρίδωνος, κατοίκων Κορωπίου, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ιωάννη Καρούζο, ο οποίος συμπαραστάθηκε με την παρούσα δικηγόρο Ελένη Διονυσοπούλου, την οποία διόρισε στο ακροατήριο και…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 361/2015 Ως quot;συνήθεις αποδοχέςquot;, ταυτιζόμενες µε τις quot;τακτικές αποδοχέςquot;, µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδοµα αδείας, καθώς και τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωροµίσθιο και η προσ

ΑΠ 361/2015 Ως "συνήθεις αποδοχές", ταυτιζόμενες µε τις "τακτικές αποδοχές", µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδοµα αδείας, καθώς και τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωροµίσθιο και η προσαύξηση για την παρεχόμενη υπερωριακή εργασία, νοούνται ο συμβατικός ή νόµιµος µισθός ή το ηµεροµίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήµα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και µόνιµα ως αντάλλαγµα της παρεχόμενης εργασίας. ΠερίληψηΣύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 Α.Ν. 539/1945,κατά τη διάρκεια της άδειας…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015/23.3.2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα

Αθήνα, 23/3/2015Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ.Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. ΤσιγγάνουΤηλέφωνο: 210 3638389 FAX: 210 3641620ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.ΣΧΕΤ: Το με αρ. φακέλου 520/2014 έγγραφό σας.Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας το οποίο περιήλθε στο Τμήμα μας με το Γ.Δ.Φ.Δ. 1005391/14-1-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τις υποχρεώσεις…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 309/2015 Εργατικό ατύχημα. Ο εργαζόμενος, που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και υπέστη εργατικό ατύχημα, δικαιούται στις παραπάνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις μόνο τις παροχές που χορηγούνται από το IΚΑ, διατηρεί , όμως, την αξίωση του γα χρηματική ικανοποίη

ΑΠ 309/2015 Εργατικό ατύχημα. Ο εργαζόμενος, που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και υπέστη εργατικό ατύχημα, δικαιούται στις παραπάνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις μόνο τις παροχές που χορηγούνται από το IΚΑ, διατηρεί , όμως, την αξίωση του γα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό δίκαιο (άρθρα 914, 922, 932 ΑΚ), κατά του εργοδότη και του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν, όταν το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα αυτών. ΠερίληψηΑπό τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.551/1915. που κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. της 24-7/25-8-1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρ.38 εδ. α' Εισ.ΝΑΚ), προκύπτει ότι…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 290/2015 Συγκετάθεση εργοδότη για αποχώρηση λόγο συνταξιοδότησης. Η συγκατάθεση (συναίνεση) αυτή πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του μισθωτού, δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή, αρκεί, στην τελευταία περίπτωση, να είναι

Περίληψη Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 8 εδ. α' του Ν. 3198/1955, μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, με την έννοια του άρθρ. 6§1 του Ν. 2112/1920 ή του Β.Δ. της 18/18-7-1920 ή το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό όριο ηλικίας και, αν δεν προβλέπεται αυτό, το 65° έτος της ηλικίας τους, αποχωρώντας από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμενης από τον Ν. 2112/1920 ή το ανωτέρω Β.Δ. αποζημίωσης για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 273/2015 Αν με την αρχική σύμβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη αυτής συμφωνηθεί η λύση της σύμβασης των μισθωτών με ευνοϊκότερους όρους ως προς τις προϋποθέσεις και την αποζημίωση, από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις (άρθρο 8 του Ν. 3198/1955, 5 του

ΑΠ 273/2015 Αν με την αρχική σύμβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη αυτής συμφωνηθεί η λύση της σύμβασης των μισθωτών με ευνοϊκότερους όρους ως προς τις προϋποθέσεις και την αποζημίωση, από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις (άρθρο 8 του Ν. 3198/1955,  5 του ν.435/1976, παρ. 1 ν.2112/1920) τότε ισχύουν οι όροι, αυτοί, ο δε μισθωτός στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούται ν' αξιώσει εφ' όσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο αθροιστικώς και την αποζημίωση του άρθρου 8 του νόμου 3198/1955 και την αποζημίωση που προβλέπει η συμβατική ρύθμιση, ενώ, εάν η προβλεπόμενη από την τελευταία αποζημίωση ή παροχή είναι μικρότερη και καταβλήθηκε, ο μισθωτός δικαιούται, υπό…

Περισσότερα
Img

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΜάιος 2017ΕισαγωγήΗ Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Αρχικά προβλέφθηκε με τον τίτλο Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70Β' του ν. 2238/1994 (Α' 151), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α'…

Περισσότερα
Img

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2016)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΤΜΗΜΑΤΑ Β1, Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΜάιος 2016 ΕισαγωγήΗ Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), που αρχικά συστήθηκε ως Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70Β' του ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α' του άρθρου πρώτου του…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1664/2015 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επιβολή προστίμων για διασπορά ανακριβών πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο εταιρίας.

Περίληψη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επιβολή προστίμων για παράβαση των άρθρων 72 παρ. 2 του ν.  1969/1991 και 24 του Π.Δ. 348/1985. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες περιέχονται στο  ενημερωτικό δελτίο (ΕΔ) εταιρείας, η εν λόγω διάταξη (του άρθρου 72 παρ. 2 εδ. α΄) του ν.  1969/1991 εφαρμόζεται όχι μόνον όταν η εταιρεία εισέρχεται το πρώτον στο χρηματιστήριο, αλλά  και όταν εισηγμένη ήδη εταιρεία προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κρίσιμο δε  χρονικό σημείο για την ανακρίβεια της πληροφορίας είναι όχι το χρονικό σημείο σύνταξης του ΕΔ,  αλλά το χρονικό σημείο θέσης αυτού στη διάθεση του κοινού ή δημοσίευσής του στον τύπο,  δηλαδή…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 100/13.3.2015 Καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. για εταιρία Ο.Ε.

Αθήνα ,.13.. Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 100... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6 - 106 81 ΑθήναΘέιια : Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ για την εταιρία με την επωνυμία «............... ΟΕ»Σχετικά με τα ζητήματα που θίγετε στην υπ' αριθμ. πρωτ. 623/27.2.2015 επιστολή σας, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:Η εταιρία «................. ΟΕ» ήδη από το 2012 έχει λυθεί με καταγγελία και έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Επομένως το status της εταιρίας στο ΓΕΜΗ πρέπει να είναι «υπό εκκαθάριση».Σύμφωνα με την πάγια άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου, για την πλήρη ενημέρωση και προστασία των συναλλασσομένων, πρέπει…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 61/2015 Εάν, σε περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής σε βάρος εικονικής επιχείρησης, οι πραγματικοί υπόχρεοι που υποκρύπτονται έχουν την ιδιότητα των συνυπόχρεων προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 82 παρ.1 εδ.α του Κώδικ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 61/2015ΝΣΚ  61/2015 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤΜΗΜΑ Α" Συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2015Σύνθεση :Πρόεδρος : Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ. Μέλη : Ανδρέας Ανδρουλιδόκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Κωνσταντίνος Κηπουρός, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.Εισηγήτρια : Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.Αριθμός Ερωτήματος : Το υπ'αριθ. πρωτ. Ε.Μ.ΕΙΣ. Α1020075 ΕΞ 2015/12.2.2015 έγγραφο της Δ/νσης Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης /Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1818/2015 Η μη αναζήτηση από το προσωπικό υπολοίπου δανείου συνιστά επαύξηση μισθού υποκείμενη σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρόκειται περί παροχών κοινωνικού χαρακτήρα (λόγω γάμου, γεννήσεως ή θανάτου) και γενικότερα περί παροχών μη

ΣτΕ  1818/2015   Περίληψη Κατά την έννοια των διατάξεων τουν ΑΝ 1846/1951 και του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ, εξαιρουμένων εκτάκτων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα (ήτοι δώρων λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, γεννήσεως τέκνων του ασφαλισμένου και βοηθημάτων στην οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου), ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς το μισθωτό έστω και αν αυτές δεν δίδονται αμέσως ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, αλλά χορηγούνται στο μισθωτό οικειοθελώς από τον εργοδότη και από ελευθεριότητα, πάντως εξ αφορμής της σχέσεως…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 687/2016 Απαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών. Ευθύνη αγοράστριας για την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που είχε παραλάβει χωρίς ΦΠΑ με Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

ΠερίληψηΑπαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος μέλος.Η ΠΟΛ.1262/2.8.1993 υπουργική απόφαση ρύθμιζε τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ όχι μόνο της εξαγωγής και ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, αλλά και της αγοράς αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.Εφόσον η αγοράστρια, προκειμένου να τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ, παρέδωσε στην πωλήτρια, κατ' επίκληση της απόφασης ΠΟΛ.1262/2.8.1993, το εκδοθέν βάσει αυτής «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», η τελευταία υποχρεούτο, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 της εν λόγω αποφάσεως, να εκδώσει το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. τιμολόγιο πωλήσεως,…

Περισσότερα