Img

Αριθμ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού - Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο

Αριθμ. 2/81691/ΔΠΓΚ(ΦΕΚ Β' 2876/29-12-2015)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).β) Του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (Α' 116).2. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:Α.…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 94391/22.12.2015 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 201

Αριθμ. 94391(ΦΕΚ Β' 2865/28-12-2015)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις:α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015»,γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35),…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: E40/912/22.12.2015 Διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών Δημοσίων Υπηρεσιών και αποκεντρωμένων μονάδων αυτών για την απασχόληση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ

ΑΘΗΝΑ 22/12/2015Αριθμ. Πρωτ: E40/912ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔ Ι Ο Ι Κ Η Σ ΗΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤαχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 810241 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Α. ΔεμίρηςΑριθ. τηλεφώνου: 210 5215242FAX: 210 5223228E - mail: asfika@ika.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: «Διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών Δημοσίων Υπηρεσιών και αποκεντρωμένων μονάδων αυτών για την απασχόληση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ ».ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 8/2002 εγκύκλιος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε40/16/24.1.2008 Γενικό Έγγραφό μας.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν.2972/2001,…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 133969/οικ./22.12.2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία

Αθήνα, 22.12.2015Αριθ.πρωτ.: 133969/οικ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΤαχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος10181 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες:K.Οικονόμου, Μ.ΣιακαντάρηΤηλ: 210-3893546Θέμα: Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 ο οποίος με την υποπαράγραφο Α.4 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 9 (Α’ 130) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» τροποποίησε…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1267/21.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

 Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/ 31.12.2013).2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691  Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014),ΠΟΛ.…

Περισσότερα
Img

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθ. πρωτ.: 136072/22.12.2015 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις - Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015

Ημερομηνία: 22.12.2015Αρ. Πρωτ: 136072ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.ΣΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣΤΜ. : ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡ.:Βολιτάκη ΑριστέαΤηλ. : 2108802639, Εσωτ. 5639 Σχετ. : Αρ. 5691/15.1.2015 εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ περί διαδικασιών υποβολής Δήλωσης Εφαρμογής (3η τροποποίηση)Σχετ. : Η αριθ. 99775/14.9.2015 απόφαση παράτασης υποβολής δήλωσης εφαρμογήςΣχετ. : Η αριθ. 70550/26.6.2015 απόφαση παράτασης υποβολής στο Φορέα ΥλοποίησηςΘΕΜΑ : « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 §2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Του Πολύκαρπου Γιώτη*www.grandvalue.gr*Ο Πολύκαρπος Γιώτης είναι εισηγητής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Grand Value A.E. Διαθέτει πολύχρονη πρακτική εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) αλλά και διδακτική εμπειρία έχοντας διατελέσει λέκτορας σε αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. , ΚΕΛΕ κ.α.).I. ΕισαγωγήII. Oι προσωπικές εταιρείες σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία και οι οντότητες σύμφωνα με την λογιστική νομοθεσίαIII. Η διάκριση των προσωπικών εταιρειών – οντοτήτων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)IV. Ο κύκλος εργασιών των προσωπικών επιχειρήσεων – πολύ μικρών οντοτήτων…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 54749/4539/22.12.2015 Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων

Αθήνα 22/12/2015Αριθ. Πρωτ. 54749/4539 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 και ΤσιγάντεΤ. Κ.:101 91 ΑθήναΠληροφορίες:Γ. ΑχπατζίδουΤηλέφωνο:2131308520Fax:2106508481E-mail:g.ahpatzidou@yme.gov.gr  ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτωνΣε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το όνομα στο οποίο εκδίδονται τα ηλεκτρονικά παράβολα για τη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Τα ηλεκτρονικά παράβολα…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 6972/1288Α1/0046/21.12.2015 Σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης φυγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015Α.Π. 6972/1288 Α1/0046ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕιδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΜονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Μεσογείων 56, 115 27 ΑθήναΠληροφορίες: Μ. Δρίτσας Τηλ.: 210-7450889 Fax: 210-7450847e-mail: mdritsas@mou.gr ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 1896/11.12.2015 του Βουλευτή Ευβοίας κ. Νικόλαου ΜίχουΣε απάντηση στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 1896/11.12.2015 του κ. Νικόλαου Μίχου, Βουλευτή Ευβοίας, με θέμα: «Σχετικά με την οικονομική…

Περισσότερα
Img

ΝΒΣΚ 316/2015 Ο αναδρομικός καταλογισμός από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) συντάξεων που ούτως ή άλλως δικαιούνταν, ως προστατευόμενες από τον ασφαλιστικό νομοθέτη μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες του Ε.Τ.Ε.Α., αντίκειται στις αρχές της χ

Περί της νομιμότητας ή μη αναδρομικής αναζήτησης ποσών που χορηγήθηκαν ως προσυνταξιοδοτική παροχή σε ασφαλισμένες του τ. Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.). ΝΣΚ  316/2015Πρόεδρος/Προεδρεύων  :  Εισηγητής/Γνωμοδοτών  : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Περίληψη  : Ο αναδρομικός καταλογισμός από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) συντάξεων που ούτως ή άλλως δικαιούνταν, ως προστατευόμενες από τον ασφαλιστικό νομοθέτη μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες του Ε.Τ.Ε.Α., αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας καθώς και στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, της δικαιολογημένης…

Περισσότερα
Img

Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 316/2015 Εαν το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης νομίμως μπορεί να ζητήσει αναδρομικά ποσά που καταβλήθηκαν ως προσυνταξιοδοτική παροχή, σε μητέρες ανηλίκων, επειδή διαμεσολάβησε κατά το χρόνο του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ευνοϊκ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός γνωμοδοτήσεως: 316/2015 ΑτομικήΑρ. Ερωτήματος: Το υπ' αρ. πρωτ. 654/14-12-2015 έγγραφο του Γραφείου Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Ερώτημα: Ερωτάται αν, ενόψει των ρυθμίσεων των νόμων 3863/2010 (άρθρο 10 παρ. 17 περ. β') 3371/2005 (Κεφ. Η' άρθρα 57-69) και 3455/2006 (άρθρο 26 παρ.1), το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης - Ε.Τ.Ε.Α. νομίμως μπορεί να ζητήσει αναδρομικά ποσά που καταβλήθηκαν ως προσυνταξιοδοτική παροχή, σε μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενες στην πρώην Εμπορική Τράπεζα, υπαγόμενες για…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1268/21.12.2015 Υποχρεώσεις υποκειμένων που παρέχουν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει (άρθρο 19 του Ν. 4346/2015)

ΠΟΛ 1268/2015(ΦΕΚ Β' 2876/29-12-2015)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20.11.2015) με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να ορίζει, με απόφασή του, επιμέρους θέματα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ίδιου άρθρου με το οποίο καταργήθηκε αναδρομικά από 20.7.2015 η υπαγωγή στο ΦΠΑ της ιδιωτικής εκπαίδευσης.2.    Τις διατάξεις των άρθρων 16, 22, παρ. 1, περ. ιβ', 36 και 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το Ν. 2859/2000).3.    Τις διατάξεις των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 (ΦΕΚ 1146 Β'/10.4.2012)…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 2790 οικ/21.12.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)

Αθήνα, 21-12-2015Α.Π. 2790 οικΕλληνική ΔημοκρατίαΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝΝ.Π.Δ.Δ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προσκαλεί σύμφωνα με την υπ΄ αρ’ 111/Θ. 5ο/ 14-12-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ, που πληροί τα κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως με απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ 136/5-6-2003) και το άρθρο 17 του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ…

Περισσότερα
Img

Αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/21.12.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» τ

Αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/39514(ΦΕΚ Β' 2844/24-12-2015)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:1. του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1166032 ΕΞ 2015/21.12.2015 Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που αποκτούν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ ΑΕ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1166032ΕΞ2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑΤΑ Β' - Α'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Φ. ΦανάραΤηλέφωνο: 210 - 3375311ΦΑΞ: 210 - 3375001    ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που αποκτούν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ ΑΕ.ΣΧΕΤ.: To αριθμ. 46427/01.07.2015 έγγραφο της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 40…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026427 ΕΞ 2015/21.12.2015 Παροχή οδηγιών εν' όψει του ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, παύσης λειτουργίας του Β' Τελωνείου Θεσσαλονίκης και μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης στο ΣΤ' Τελωνε

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2015Αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 5026427 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ1.Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', Δ' FAX:210-4802449 Email:secr_icis@gsis.gr2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Δ' FAX:210-6987459Email: d19diadi@otenet.gr3. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝΤΜΗΜΑ Α'FAX:210-7259327Email:d33-a@otenet.gr4. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ' FAX:210-6987408 Email:finexcis@otenet.gr5. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ. ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝΤΜΗΜΑΤΑ Γ', Δ'FAX:210-6987506Email:ipr@otenet.grΠληροφορίες: ΠαράρτημαΘΕΜΑ:…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 2122/21.12.2015 Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2016

Αριθμ. 2122(ΦΕΚ Β' 2819/23-12-2015)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, του N. 2515/1997/ΦΕΚ 154/Α΄/25.7.97 «Περί Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του N. 2733/1999/ ΦΕΚ 155/Α΄/30.7.99 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις».2. Τις διατάξεις του N. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59824/ 1962/21.12.2015 Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφων

Αθήνα,   21  . 12. 2015Α.Π.  Φ80000/οικ.59824/1962ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ Γ΄ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ασπ. ΣτραντζάλουΧρ. ΓκιουλέκαΒασ. ΣιδέρηΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 336 8121-3                   ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», που αφορούν στην αύξηση…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59819/ 1961/21.12.2015 Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφων

Αθήνα,     21. 12. 2015Α.Π.  Φ80000/οικ.59819/1961ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ Γ΄ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασ. ΔρακόπουλοςΑσπ. ΣτραντζάλουΧρ. ΓκιουλέκαΒασ. ΣιδέρηΤΗΛΕΦΩΝΑ:  210 336 8103210 336 8121-3                   ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”,…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21.12.2015 Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων

Αριθμ. Γ3γ/οικ.98494(ΦΕΚ Β' 2816/22-12-2015)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφο 1 περ. Γ του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114), «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/ Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».5. Τις…

Περισσότερα