Img

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφαση αρ. 6/742/2.12.2015 Ορισμός μέλους-Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΝ.Π.Δ.Δ.ΑΠΟΦΑΣΗ6/742/2.12.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου _____________________Θέμα : Ορισμός μέλους-Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΑφού έλαβε υπόψη:1. Tις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 228).2. Την υπ’αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001546 ΕΞ 2015/ΧΠ 3040/27.11.2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 870/27.11.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμός νέου Προέδρου».3. Την υπ’ αριθ.…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 2/76179/0004/2.12.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015Αριθμ.Πρωτ.:2/76179/0004ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 210- 333.8926-8480Fax : 210- 33.38.202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΟ Υπουργός Οικονομικών προτίθεται να στελεχώσει τα Τμήματα: Α΄ Εσωτερικού Ελέγχου, Β΄ Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων και Γ΄ Εσωτερικών Υποθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5 του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178)) με μετακίνηση υπαλλήλων…

Περισσότερα
Img

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 43 της 2.12.2015 Τροποποίηση της 38/9−11−2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠράξη 43 της 2−12−2015ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΈχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις:α) Της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Α.6 του άρθρου δεύτερου του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).β) Της Π.Υ.Σ. αρ. 38 της 12.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Συχνές ερωτήσεις για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2014

Συχνές ερωτήσεις για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2014.1.Ποιοί έχουν τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητική δήλωσης εντύπου Ν;Όσοι έχουν υποβάλλει την αρχική δήλωση Ν μέσω taxisnet.2. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής μέσω διαδικτύου;Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης εντύπου Ν είναι η 10η Δεκεμβρίου 2015 (Σχετ.ΠΟΛ.1257/30.11.2015)3. Έχω υποβάλλει τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ., μπορώ να την υποβάλλω και στο taxisnet;Πρέπει να γίνει η εξής διάκριση μεταξύ των ήδη υποβληθέντων τροποποιητικών δηλώσεων στη ΔΟΥ:Α)…

Περισσότερα
Img

Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 11/2015 Έγκριση προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομίμων ελεγκτών

ΕΛΤΕΑθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/2015ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝΗ Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί ότι στην υπ.αρ. 108/9-10-2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και λαμβάνοντας υπόψη :1. Το άρθρο 11 του ν. 3693/2008.2. Την υπ.αρ. 001/2015 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ.3. Το υπ.αρ. 2259/21-09-2015 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) με θέμα σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης των ΟΕΛ ενέκρινε το πρόγραμμα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Περιοδικό ΣυνΕργασία Δώρο Χριστουγέννων - Άδεια χωρίς αποδοχές - Ηλεκτρονικό εμπόριο

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝwww.pim.grΤεύχος 44 | Δεκέμβριος 2015 | Ηλεκτρονική ΈκδοσηΚατεβάστε το περιοδικό από εδώΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Σχέδιο νόμου Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΜΕΡΟΣ Α'ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)Άρθρο 1Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας ΔιοίκησηςΣυστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι/ες για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.Άρθρο 2Εγγραφή στο ΜητρώοΣτο Μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους:1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: οικ Α 60300/ 4425/ 15/1.12.2015 Παροχή πληροφόρησης περί της διαδικασίας αδειοδότησης και της λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) σύμφωνα με το ν.4070/2012 (Α' 82), όπως ισχύει

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015Αρ. Πρωτ. οικ Α 60300/4425/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 και ΤσιγάντεΤ.Κ.:101 91 Παπάγου, ΑθήναΠληροφορίες: Κ. ΣαρρήΤηλέφωνο:210 650 8094FAX:210 6508451e-mail:k.sarri@yme.gov.gr ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφόρησης περί της διαδικασίας αδειοδότησης και της λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) σύμφωνα με το ν.4070/2012 (Α' 82), όπως ισχύει.Σχετ.: Η υπ' αριθμ. οικ Α 10110/803/26.2.2015 (ΑΔΑ: 7Λ3Ο465ΦΘΘ-0ΟΙ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.Σε…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1154669 ΕΞ 2015/1.12.2015 Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1154669 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β'Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Θ. Κακλαμάνης Τηλέφωνο: 210-3375312ΦΑΞ: 210-3375001    ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του ν.4061/2012.ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1132586 ΕΞ 2015/13.10.2015 έγγραφό σαςΑπαντώντας στο σχετικό έγγραφό…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1155140 ΕΞ 2015/1.12.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015/9-10-2015 (ΑΔΑ:6ΓΧΦΗ-029) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενι

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1155140ΕΞ2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΤΜΗΜΑ Β’-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Ν.ΠαπαδόπουλοςΤηλέφωνο : 210 - 33.11.291FAX : 210 - 32.30.829ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟNΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015/9-10-2015 (ΑΔΑ:6ΓΧΦΗ-029) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για…

Περισσότερα
Img

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 96026/1.12.2015 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμ

Αθήνα, 01-12-2015Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 817456 ΆλιμοςΠληροφορίες : Γ. Κοντοβάς, Τηλ.: 210.99.89.146 Α. Σουσουρογιάννη, Τηλ.: 210.99.89.856Fax: 210-99.89.141ΘΕΜΑ: Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Υποχρεώσεις λογιστών - Συνέργεια στην τέλεση εγκλημάτων φοροδιαφυγής (Νομοθετική και πρακτική επισκόπηση)

ΝΕΝΑ Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόροςnenadion@icloud.comΠεριεχόμεναΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (νομοθετική και πρακτική επισκόπηση ) [Α] ΟΡΙΣΜΟΙ 1- Ο Έλληνας λογιστής 2- Η φοροδιαφυγή ως κυβερνητικός σχεδιασμός 3- Το οικονομικό έγκλημα (ιστορική νομοθετική ανασκόπηση) [Β] ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 1. υποχρεώσεις λογιστή – φοροτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 και 4 του Ν 2873/20002- Ο Κώδικας Δεοντολογίας 3- Ομαδοποίηση λογιστών- φοροτεχνικών βάσει των παρεχόμενων υπηρεσιών [Γ] Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 1- ποινική ευθύνη με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν 2523/19972- ανάγκη αλλαγής νομοθετικού πλαισίου 3- άρθρο…

Περισσότερα
Img

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του ενημερωτι

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ  της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003,…

Περισσότερα
Img

Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 273/2015 Δυνατότητα ή μη συνεργασίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός γνωμοδοτήσεως: 273/2015ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤμήμα Α'Συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2015Σύνθεση:Πρόεδρος : Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚΜέλη : Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Κωνσταντίνος Κηπουρός, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Πέτρος Κωνσταντινόπουλος, Ευσταθία Τσαούση, Γεώργιος Βαμβακίδης, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.Εισηγητής: Γεώργιος Βαμβακίδης, Νομικός Σύμβουλος του ΚράτουςΑριθ. ερωτήματος: αριθ.πρωτ.οικ. 1659/28.08.2015 έγγραφο του Προέδρου της "ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) - ΝΠΔΔ",…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. απόφ. 2324.3/42119/2015/30.11.2015 Φορολογία πλοίων με σημαία Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α΄77) όπως προστέθηκε με το Ν. 4336/2015 (Α΄ 9

Αριθμ. απόφ. 2324.3/42119/2015/30.11.2015 Φορολογία πλοίων με σημαία Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α΄77) όπως προστέθηκε με το Ν. 4336/2015 (Α΄ 94). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2324.3/42119/2015Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν.27/1975 (Α΄ 77) όπως προστέθηκε με τον Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015/30.11.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακες διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ.»

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015(ΦΕΚ Β' 2657/09-12-2015)Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 «Περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού Κώδικα», όπως ισχύει.2. Τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 430/2010.3. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 68 και 78 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 122711/1231/30.11.2015 Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων

Αριθμ. 122711/1231(ΦΕΚ Β' 2640/08-12-2015)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».1.3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».1.4. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: 411/30.11.2015 Απάντηση στην ερώτηση 933/09-11-2015

Αθήνα, 30 - 11 -2015Αρ. Πρωτ.: 411ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤηλ. επικ.: 210 7767 023Ερώτηση: 933/09-11-2015Σε απάντηση της υπ' αριθ. 933/09-11-2015 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Καμμένος, με θέμα: «Σχετικά με την απώλεια 7 δις ευρώ από τη μακροχρόνια καθυστέρηση φορολογικών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια», και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Η επιτάχυνση των ρυθμών της απονομής της Δικαιοσύνης…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ Γ' 0018661 ΕΞ 2015/30.11.2015 Εξοικονόμηση δαπανών από μισθώματα του Δημοσίου

Αθήνα, 30 - 11 - 2015Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Γ΄ 0018661 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ Γ΄Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2Ταχ. Κωδ. : 104 37 ΑθήναΠληροφορίες : Ι. Δημακόπουλος Τηλέφωνο : 210-5225581Τηλ/τυπικό : 210-5230044Mail: dimakopoulos.yannis@2018.syzefxis.gov.grΘΕΜΑ: <<Εξοικονόμηση δαπανών από μισθώματα του Δημοσίου >>ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. ΔΤΥ Ε 1173472/ 2540 ΕΞ 7.12.2012 (ΑΔΑ Β4ΜΨΗ-Γ2Τ) Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μαςβ)Το με αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Α 1096400 ΕΞ 2015/16.07.2015 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ24α/ Φ.11/ ΓΠ οικ. 54598/971/30.11.2015 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015

Αριθμ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971(ΦΕΚ Β' 2621/04-12-2015)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25 του Ν. 2072/1992 (Α' 125).2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων…

Περισσότερα