Img

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/121 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 115, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου (3) απαλλάσσει τα μερίσματα και τις άλλες διανομές κερδών που καταβάλλονται …

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 578/12.1.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015Αρ. Πρωτ. :578ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα Θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής»Σχετικά: Επιστολές σας, με e-mail της 04-12-2015 και 08-12-2015 και με α.π. ΕΣ 573/4.12.2015 και 578/8.12.2015.Απαντώντας στις ανωτέρω επιστολές σας, σχετικά με αντιμετώπιση αιτήματος για «έκδοση πιστοποιητικού όπου θα αναφέρονται όλα τα πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των Εκκαθαριστών ΑΕ από το 2006 μέχρι και σήμερα και αναλυτικά οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των πρακτικών αυτών καθώς και το…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 530/2015 Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015Αρ. Πρωτ. : 530ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 ΑθήναΘέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗΣχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 891/9-11-2015 και με α.π. ΕΣ 530/16-11-2015.Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:Σύμφωνα με το άρ. 1 του Εμπορικού Νόμου, «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα έχουν…

Περισσότερα
Img

ΔΕφΑθ 29/2015 Αντισυνταγματική η παράταση παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου φορολογίας για υποθέσεις που έχουν ήδη παραγραφεί : αντίκειται στις συναγόμενες από την συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου επί μέρους συντα

Επιμέλεια ΝΕΝΑ Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔικηγόροςΑντισυνταγματική η παράταση παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου φορολογίας για υποθέσεις που έχουν ήδη παραγραφεί : αντίκειται στις συναγόμενες από την συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου επί μέρους συνταγματικές αρχές της νομικής ασφάλειας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, για το λόγο ότι ρυθμίζει αναδρομικώς και κατά τρόπο επαχθή ήδη περατωθείσες βιοτικές σχέσεις.Με την εκκαλούμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος για την διαχειριστική χρήση 1992, είχε συμπληρωθεί στις 27-2-2004, ημερομηνία…

Περισσότερα
Img

ΟΔΗΓΊΑ 2014/107/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα

ΟΔΗΓΊΑ 2014/107/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 115, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (1) Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, …

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 3993/8.12.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Καλλιθέα, 08/12/2014Αριθμός απόφασης: 3993ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 210 9569815ΦΑΞ: 210 9531321ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 334/2014 Δημόσια έσοδα – Εταιρείες ανώνυμες – Προσκόμιση ή μη εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής απαίτησης επιδικασθείσας με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελλ. Δημοσίου, επί αγωγής – Εφαρμογή ή μη των διατάξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ : 334/2014 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ(Α' Τμήμα) Συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2014ΣΥΝΘΕΣΗ :Προεδρεύουσα: Στυλιανή Χαριτάκη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, σε αναπλήρωση, λόγω αρχαιότητας, του κωλυομένου Προέδρου Μιχαήλ Απέσσου, Αντιπροέδρου Ν.Σ.Κ.Μέλη: Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Γαρυφαλλιά Σκιάνη, Κωνσταντίνος Κατσούλας, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αλέξανδρος Ροϊλός, Ελένη Πασαμιχάλη, Αθανάσιος Τσιοκάνης, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.Εισηγήτρια: Ελένη Πασαμιχάλη, Νομικός Σύμβουλος του ΚράτουςΑΡ. Ερωτήματος: ΔΠΕΙΣ Β 1058700 ΕΞ 2014/4-4-2014 Υπουργείου Οικονομικών,…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-4886/3.11.2014 Καταγγελία ως προβλεπόμενος στο καταστατικό τρόπος λύσης προσωπικής εταιρίας

Αθήνα, 03-11-2014Αριθμ. Πρωτ.: Κ2-4886ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΤαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81Πληροφορίες: Ε. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-1514303 Fax: 210-3838981ΠΡΟΣ: - Εποπτ/κό Συμβούλιο ΓΕΜΗΑκαδημίας 6 10671, Αθήνα Φαξ: 2103637184ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΣΧΕΤ.: A) Η ΜΕ Α.Π. 118/8.4.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Σ. ΓΕΜΗ, ΤΑ ΜΕ Α.Π. 259/18.11.2013 ΚΑΙ 282/10.12.2013 ΕΓΓΡΑΦΑ Ε.Σ. ΓΕΜΗΒ) ΤΟ ΜΕ Α.Π. Κ2-644/31.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣΜε τα μνημονευόμενα ως σχετικά έγγραφα και εγκυκλίους μας έχουμε απαντήσει σε ερωτήματα…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-4886/3.11.2014 Καταγγελία ως προβλεπόμενος στο καταστατικό τρόπος λύσης προσωπικής εταιρίας

Αθήνα, 03-11-2014Αριθμ. Πρωτ.: Κ2-4886ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΓΤαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81Πληροφορίες: Ε. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-1514303 Fax: 210-3838981ΠΡΟΣ: - Εποπτ/κό Συμβούλιο ΓΕΜΗΑκαδημίας 6 10671, Αθήνα Φαξ: 2103637184ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΣΧΕΤ.: A) Η ΜΕ Α.Π. 118/8.4.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Σ. ΓΕΜΗ, ΤΑ ΜΕ Α.Π. 259/18.11.2013 ΚΑΙ 282/10.12.2013 ΕΓΓΡΑΦΑ Ε.Σ. ΓΕΜΗΒ) ΤΟ ΜΕ Α.Π. Κ2-644/31.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣΜε τα μνημονευόμενα ως σχετικά έγγραφα και εγκυκλίους μας έχουμε απαντήσει σε ερωτήματα…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 2480/19.8.2014 Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

Καλλιθέα 19/08/2014 Αριθμός απόφασης: 2480ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 210 9569815ΦΑΞ: 210 9531321ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων…

Περισσότερα
Img

ΔΕΕ - Yποθέσεις C‑53/13 και C‑80/13 Ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών — Επιχείρηση προσωρινής απασχολήσεως προσωπικού — Απόσπαση εργαζομένων από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος — Περιορισμός — Επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εργαζομένω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 19ης Ιουνίου 2014 «Ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών — Επιχείρηση προσωρινής απασχολήσεως προσωπικού — Απόσπαση εργαζομένων από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος — Περιορισμός — Επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εργαζομένων — Παρακράτηση στην πηγή του φόρου εισοδήματος των εργαζομένων αυτών — Υποχρέωση — Απόδοση στον εθνικό προϋπολογισμό — Υποχρέωση — Περίπτωση εργαζομένων που έχουν αποσπασθεί από ημεδαπή επιχείρηση — Δεν υφίστανται τέτοιου είδους υποχρεώσεις»Στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑53/13 και C‑80/13,με αντικείμενο αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 1154/13.5.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Καλλιθέα, 13-05-2014Αριθμός απόφασης: 1154ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 210 9569815ΦΑΞ: 210 9531321ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 79/2014 Εάν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης επενδυτικού αγαθού άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο), προκειμένου αυτός, στον οποίον παραχωρείται η χρήση (χρησάμενος), να συντηρεί ή και να αποθηκεύει προϊόντα π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός Γνωμοδοτήσεως: 79/2014ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Β'ΤΜΗΜΑ)Συνεδρίαση της 7-4-2014ΣύνθεσηΠρόεδρος: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.Μέλη: Χριστόδουλος Μπότσιος, Θεόδωρος 'Ψυχογυιός, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Ευγενία Βελώνη, Δημήτριος Χανής και Ελένη Σβολοπούλου, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Εισηγητής: Πολύχρονης Καραστεργίου, Πάρεδρος ΝΣΚ (γνώμη χωρίς ψήφο). Αριθμός Ερωτήματος: Το με υπ' αριθμ. πρωτ. Δ14Α 1133452 ΕΞ 2013/29-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, 14η Δνση ΦΠΑ (Τμήμα Α') και Δνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών…

Περισσότερα
Img

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 722/9.4.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως προς το πρόστιμο του ΚΒΣ ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής

Καλλιθέα 09/04/2014Αριθμός απόφασης: 722ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΤαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 210 9569815ΦΑΞ: 210 9531321 ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 521/14.3.2014 Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής για ακύρωση φύλλου ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

Καλλιθέα 14/03/2014Αριθμός απόφασης:521ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΤαχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19Καλλιθέα 14/03/2014Αριθμός απόφασης:521Ταχ. Κώδικας : 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο : 210 9572566ΦΑΞ: 210 9531321 ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 70Β' «Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής Προσφυγή» του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΕΚ Α' 151), όπως αυτές προστέθηκαν με το ν.4152/2013, περίπτωση 1, υποπαράγραφος Α.5, παράγραφος Α, άρθρο πρώτο (ΦΕΚ Α'107), καθώς και τις διατάξεις της περίπτωσης…

Περισσότερα
Img

ΔΕΕ - Yπόθεση C‑204/13 Eταίρος αστικής εταιρίας παροχής φορολογικών συμβουλών ο οποίος αποκτά τμήμα του πελατολογίου από την ως άνω εταιρία με αποκλειστικό σκοπό να το παραχωρήσει αμέσως και άνευ ανταλλάγματος σε νεοσυσταθείσα αστική εταιρία παροχής φορολ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2014  «Φορολογία — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Γένεση και έκταση του δικαιώματος εκπτώσεως — Λύση εταιρίας προκαλούμενη από εταίρο — Απόκτηση τμήματος του πελατολογίου της ως άνω εταιρίας — Εις είδος εισφορά σε άλλη εταιρία — Καταβολή του φόρου επί των εισροών — Δυνατότητα εκπτώσεως» Στην υπόθεση C‑204/13, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) με απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου 2013, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 18 Απριλίου 2013, στο πλαίσιο της δίκης Finanzamt Saarlouis κατά Heinz…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C‑375/12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2014 «Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 63 ΣΛΕΕ — Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων — Άρθρο 49 ΣΛΕΕ — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων — Μηχανισμός επιβολής

Υπόθεση C‑375/12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2014 «Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 63 ΣΛΕΕ — Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων — Άρθρο 49 ΣΛΕΕ — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων — Μηχανισμός επιβολής ανωτάτου ορίου άμεσων φόρων επί των εισοδημάτων — Διμερής φορολογική σύμβαση για την αποτροπή της διπλής φορολογίας — Φορολόγηση μερισμάτων διανεμόμενων από εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος από τα οποία παρακρατήθηκε φόρος στην πηγή — Μη συνυπολογισμός ή εν μέρει συνυπολογισμός του καταβληθέντος σε αυτό το άλλο κράτος μέλος φόρου για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου του φόρου — Άρθρο…

Περισσότερα
Img

Άρθρα (Ενημερωμένο) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Αρχική δημοσίευση 25-02-2014)(Τελευταία ενημέρωση 07-10-2016)1. Καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης;Σε καμία περίπτωση. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και για το λόγο αυτό δεχόμαστε τόσο έγγραφες όσο και προφορικές συμφωνίες.Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα. 2. Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης…

Περισσότερα
Img

Άρθρα (Ενημερωμένο) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Αρχική δημοσίευση 25-02-2014)(Τελευταία ενημέρωση 27-10-2015)1. Καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης;Σε καμία περίπτωση. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και για το λόγο αυτό δεχόμαστε τόσο έγγραφες όσο και προφορικές συμφωνίες.Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα. 2. Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης…

Περισσότερα