Img

Yποθέσεις C‑355/18 έως C‑357/18 και C‑479/18 Ασφάλιση ζωής – Οδηγίες 90/619/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 2002/83/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ – Δικαίωμα υπαναχωρήσεως – Εσφαλμένη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχωρήσεως – Προϋποθέσεις όσον αφορά τον

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Ασφάλιση ζωής – Οδηγίες 90/619/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 2002/83/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ – Δικαίωμα υπαναχωρήσεως – Εσφαλμένη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχωρήσεως – Προϋποθέσεις όσον αφορά τον τύπο της δηλώσεως υπαναχωρήσεως – Συνέπειες ως προς τις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχειρήσεως – Προθεσμία – Απόσβεση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως – Δυνατότητα υπαναχωρήσεως μετά την καταγγελία της συμβάσεως – Καταβολή της αξίας εξαγοράς της συμβάσεως – Επιστροφή των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν – Δικαίωμα…

Περισσότερα
Img

οικ.59730/2576/2019 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β'και Γ κατηγορίας» (Β' 3001) - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε

Αριθμ. οικ.59730/2576 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας» (Β' 3001) - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (ΦΕΚ Β 4762/24-12-2019) ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ Α' 137), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις της…

Περισσότερα
Img

οικ.59730/2576/2019 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β'και Γ κατηγορίας» (Β' 3001) - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε

Αριθμ. οικ.59730/2576 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας» (Β' 3001) - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (ΦΕΚ Β 4762/24-12-2019) ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ Α' 137), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις της…

Περισσότερα
Img

οικ.59730/2576/2019 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β'και Γ κατηγορίας» (Β' 3001) - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε

Αριθμ. οικ.59730/2576 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας» (Β' 3001) - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (ΦΕΚ Β 4762/24-12-2019) ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ Α' 137), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις της…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-263/18 Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Δικαίωμα παρουσιάσεως στο κοινό – Διάθεση – Άρθρο 4 – Δικαίωμα διανομής – Ανάλωση – Ηλεκτρονικά βιβλία – Ψηφιακή αγορά για “μεταχειρισμένα” ηλεκτρονικά βιβλία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 «Προδικαστική παραπομπή – Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Δικαίωμα παρουσιάσεως στο κοινό – Διάθεση – Άρθρο 4 – Δικαίωμα διανομής – Ανάλωση – Ηλεκτρονικά βιβλία – Ψηφιακή αγορά για “μεταχειρισμένα” ηλεκτρονικά βιβλία»Στην υπόθεση C-263/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το rechtbank Den Haag (πρωτοδικείο Χάγης, Κάτω Χώρες) με απόφαση της 28ης Μαρτίου 2018, η…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-263/18 Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Δικαίωμα παρουσιάσεως στο κοινό – Διάθεση – Άρθρο 4 – Δικαίωμα διανομής – Ανάλωση – Ηλεκτρονικά βιβλία – Ψηφιακή αγορά για “μεταχειρισμένα” ηλεκτρονικά βιβλία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 «Προδικαστική παραπομπή – Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Δικαίωμα παρουσιάσεως στο κοινό – Διάθεση – Άρθρο 4 – Δικαίωμα διανομής – Ανάλωση – Ηλεκτρονικά βιβλία – Ψηφιακή αγορά για “μεταχειρισμένα” ηλεκτρονικά βιβλία»Στην υπόθεση C-263/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το rechtbank Den Haag (πρωτοδικείο Χάγης, Κάτω Χώρες) με απόφαση της 28ης Μαρτίου 2018, η…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-263/18 Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Δικαίωμα παρουσιάσεως στο κοινό – Διάθεση – Άρθρο 4 – Δικαίωμα διανομής – Ανάλωση – Ηλεκτρονικά βιβλία – Ψηφιακή αγορά για “μεταχειρισμένα” ηλεκτρονικά βιβλία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 «Προδικαστική παραπομπή – Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Δικαίωμα παρουσιάσεως στο κοινό – Διάθεση – Άρθρο 4 – Δικαίωμα διανομής – Ανάλωση – Ηλεκτρονικά βιβλία – Ψηφιακή αγορά για “μεταχειρισμένα” ηλεκτρονικά βιβλία»Στην υπόθεση C-263/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το rechtbank Den Haag (πρωτοδικείο Χάγης, Κάτω Χώρες) με απόφαση της 28ης Μαρτίου 2018, η…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-523/18 Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας – Έννοια – Εθνική ρύθμιση – Χρηματοδότηση των σχεδίων ενεργειακής αποδοτικότητας – Καθορισμός παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας – Υποχρεωτική εισφορά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Κοινοί κανόνες – Οδηγία 2003/54/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 2 – Οδηγία 2009/72/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 2 – Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας – Έννοια – Εθνική ρύθμιση – Χρηματοδότηση των σχεδίων ενεργειακής αποδοτικότητας – Καθορισμός παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας – Υποχρεωτική εισφορά»Στην υπόθεση C-523/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Audiencia Nacional (ανώτερο ειδικό δικαστήριο, Ισπανία) με απόφαση της 9ης Ιουλίου 2018, η οποία…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-389/18 Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/435/ΕΟΚ – Αποτροπή διπλής φορολόγησης – Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση – Απαγόρευση φορολόγησης εισπραττο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/435/ΕΟΚ – Αποτροπή διπλής φορολόγησης – Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση – Απαγόρευση φορολόγησης εισπραττομένων κερδών – Συνυπολογισμός του διανεμόμενου από τη θυγατρική μερίσματος στη φορολογική βάση της μητρικής εταιρίας – Έκπτωση του διανεμόμενου μερίσματος από τη φορολογική βάση της μητρικής εταιρίας και μεταφορά του πλεονάσματος στα επόμενα φορολογικά έτη χωρίς χρονικό περιορισμό – Σειρά συμψηφισμού των…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-389/18 Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/435/ΕΟΚ – Αποτροπή διπλής φορολόγησης – Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση – Απαγόρευση φορολόγησης εισπραττο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/435/ΕΟΚ – Αποτροπή διπλής φορολόγησης – Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση – Απαγόρευση φορολόγησης εισπραττομένων κερδών – Συνυπολογισμός του διανεμόμενου από τη θυγατρική μερίσματος στη φορολογική βάση της μητρικής εταιρίας – Έκπτωση του διανεμόμενου μερίσματος από τη φορολογική βάση της μητρικής εταιρίας και μεταφορά του πλεονάσματος στα επόμενα φορολογικά έτη χωρίς χρονικό περιορισμό – Σειρά συμψηφισμού των…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-390/18 Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας – Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Υπηρεσίες – Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ οικοδεσποτών (επαγγελματιών ή ιδιωτών) που διαθέτουν καταλύματα προς εκμίσθωση και ατόμων που αναζητούν καταλύματα του τύπου αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας – Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Υπηρεσίες – Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ οικοδεσποτών (επαγγελματιών ή ιδιωτών) που διαθέτουν καταλύματα προς εκμίσθωση και ατόμων που αναζητούν καταλύματα του τύπου αυτού – Χαρακτηρισμός – Εθνική ρύθμιση η οποία υπάγει σε ορισμένους περιορισμούς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ, δεύτερη περίπτωση – Υποχρέωση κοινοποίησης των μέτρων που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-390/18 Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας – Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Υπηρεσίες – Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ οικοδεσποτών (επαγγελματιών ή ιδιωτών) που διαθέτουν καταλύματα προς εκμίσθωση και ατόμων που αναζητούν καταλύματα του τύπου αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας – Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Υπηρεσίες – Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ οικοδεσποτών (επαγγελματιών ή ιδιωτών) που διαθέτουν καταλύματα προς εκμίσθωση και ατόμων που αναζητούν καταλύματα του τύπου αυτού – Χαρακτηρισμός – Εθνική ρύθμιση η οποία υπάγει σε ορισμένους περιορισμούς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ, δεύτερη περίπτωση – Υποχρέωση κοινοποίησης των μέτρων που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-390/18 Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας – Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Υπηρεσίες – Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ οικοδεσποτών (επαγγελματιών ή ιδιωτών) που διαθέτουν καταλύματα προς εκμίσθωση και ατόμων που αναζητούν καταλύματα του τύπου αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας – Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Υπηρεσίες – Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ οικοδεσποτών (επαγγελματιών ή ιδιωτών) που διαθέτουν καταλύματα προς εκμίσθωση και ατόμων που αναζητούν καταλύματα του τύπου αυτού – Χαρακτηρισμός – Εθνική ρύθμιση η οποία υπάγει σε ορισμένους περιορισμούς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ, δεύτερη περίπτωση – Υποχρέωση κοινοποίησης των μέτρων που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-532/18 Αεροπορικές μεταφορές – Σύμβαση του Μόντρεαλ – Άρθρο 17, παράγραφος 1 – Ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση “δυστυχήματος” – Έννοια του “δυστυχήματος” – Αεροσκάφος εν πτήσει – Ανατροπή ποτηριού με καφέ που είχε τοποθετηθεί στο τραπεζάκ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Αεροπορικές μεταφορές – Σύμβαση του Μόντρεαλ – Άρθρο 17, παράγραφος 1 – Ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση “δυστυχήματος” – Έννοια του “δυστυχήματος” – Αεροσκάφος εν πτήσει – Ανατροπή ποτηριού με καφέ που είχε τοποθετηθεί στο τραπεζάκι καθίσματος – Σωματικός τραυματισμός επιβάτη»Στην υπόθεση C‑532/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο, Αυστρία) με απόφαση της 26ης Ιουνίου 2018, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 14 Αυγούστου 2018, στο…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-532/18 Αεροπορικές μεταφορές – Σύμβαση του Μόντρεαλ – Άρθρο 17, παράγραφος 1 – Ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση “δυστυχήματος” – Έννοια του “δυστυχήματος” – Αεροσκάφος εν πτήσει – Ανατροπή ποτηριού με καφέ που είχε τοποθετηθεί στο τραπεζάκ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Αεροπορικές μεταφορές – Σύμβαση του Μόντρεαλ – Άρθρο 17, παράγραφος 1 – Ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση “δυστυχήματος” – Έννοια του “δυστυχήματος” – Αεροσκάφος εν πτήσει – Ανατροπή ποτηριού με καφέ που είχε τοποθετηθεί στο τραπεζάκι καθίσματος – Σωματικός τραυματισμός επιβάτη»Στην υπόθεση C‑532/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο, Αυστρία) με απόφαση της 26ης Ιουνίου 2018, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 14 Αυγούστου 2018, στο…

Περισσότερα
Img

Σ34/3/1521106/2019 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

Αθήνα, 19/12/2019Αριθ. Πρωτ. Σ34/3/1521106ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες: Π. ΔάβουΤηλέφωνο: 210 3729742Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑFAX: 210 3633666e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.grΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝΠληροφορίες: Ε. ΖάχουΤηλέφωνο: 210 5274313Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 5,Τ.Κ. 10431ΑΘΗΝΑFAX: 210 5243777e-mail : tm.nom.paroxon@efka.gov.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. Φ11221/54546/1234/8-10-2019…

Περισσότερα
Img

Σ34/3/1521106/2019 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

Αθήνα, 19/12/2019Αριθ. Πρωτ. Σ34/3/1521106ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες: Π. ΔάβουΤηλέφωνο: 210 3729742Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑFAX: 210 3633666e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.grΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝΠληροφορίες: Ε. ΖάχουΤηλέφωνο: 210 5274313Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 5,Τ.Κ. 10431ΑΘΗΝΑFAX: 210 5243777e-mail : tm.nom.paroxon@efka.gov.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. Φ11221/54546/1234/8-10-2019…

Περισσότερα
Img

Σ34/3/1521106/2019 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

Αθήνα, 19/12/2019Αριθ. Πρωτ. Σ34/3/1521106ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες: Π. ΔάβουΤηλέφωνο: 210 3729742Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑFAX: 210 3633666e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.grΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝΠληροφορίες: Ε. ΖάχουΤηλέφωνο: 210 5274313Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 5,Τ.Κ. 10431ΑΘΗΝΑFAX: 210 5243777e-mail : tm.nom.paroxon@efka.gov.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. Φ11221/54546/1234/8-10-2019…

Περισσότερα
Img

Σ34/3/1521106/2019 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

Αθήνα, 19/12/2019Αριθ. Πρωτ. Σ34/3/1521106ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες: Π. ΔάβουΤηλέφωνο: 210 3729742Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑFAX: 210 3633666e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.grΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝΠληροφορίες: Ε. ΖάχουΤηλέφωνο: 210 5274313Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 5,Τ.Κ. 10431ΑΘΗΝΑFAX: 210 5243777e-mail : tm.nom.paroxon@efka.gov.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. Φ11221/54546/1234/8-10-2019…

Περισσότερα
Img

Σ34/3/1521106/2019 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

Αθήνα, 19/12/2019Αριθ. Πρωτ. Σ34/3/1521106ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες: Π. ΔάβουΤηλέφωνο: 210 3729742Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑFAX: 210 3633666e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.grΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝΠληροφορίες: Ε. ΖάχουΤηλέφωνο: 210 5274313Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 5,Τ.Κ. 10431ΑΘΗΝΑFAX: 210 5243777e-mail : tm.nom.paroxon@efka.gov.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. Φ11221/54546/1234/8-10-2019…

Περισσότερα