126634 ΕΞ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις πενήντα (50) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών

126634 ΕΞ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις πενήντα (50) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών

ΥΠΟΙΚ 11/11/2019
Α.Π.: οικ. 126634 ΕΞ 2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδικας : 101 65 - Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 33 38 253, 238
fax : 210 33 38 201

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις πενήντα (50) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών κατ' εφαρμογή του άρθρου 384 του Κεφ. Δ' του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α'/17-1-2018) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση πενήντα (50) ελεγκτών από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την στελέχωση της αυτοτελούς Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 381 του Ν.4512/2018, Π.Δ.84/2019), της οποίας ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρα 33 και 34 του Ν.4620/2019) έχει την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας.

Ειδικότερα:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης

→ Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ανήκει στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και στους κλάδους Εφοριακών, Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών, καθώς και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που τελούν σε δοκιμαστική υπηρεσία.
→ Τυχόν κενές θέσεις, εκ των αναφερομένων ως άνω Κλάδων ή Κατηγοριών, είτε λόγω μη υποβολής αιτήσεων, είτε λόγω μη συνδρομής των οριζομένων επιθυμητών προσόντων, θα μπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους άλλων κλάδων των Κατηγοριών αυτών του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, οι οποίοι θα διαθέτουν τα συγκεκριμένα προσόντα και οι οποίοι θα έχουν εξ' αρχής δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης.
→ Ειδικά για το προσωπικό που υπηρετεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η επιλογή αυτού θα γίνει υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 25 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 96 Α'), όπως ισχύει και μέχρι συμπληρώσεως του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της περ. α' της παρ.11 του άρθρου 384 του ν.4512/2018 ανώτατου ορίου των εξήντα (60) υπαλλήλων, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των υπαλλήλων που ήδη έχουν αποσπαστεί στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος από την ΑΑΔΕ.
→ Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει, ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

2. Διάρκεια & Διαδικασία Αποσπάσεων

Η διάρκεια απόσπασης θα είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 384 του Ν.4512/2018.

3. Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού

Η τελική επιλογή των ελεγκτών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και της εμπειρίας τους. Η ανωτέρω Επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, προκειμένου να εκτιμηθούν τα ουσιαστικά τους προσόντα, όπως αποδοτικότητα, ικανότητα συνεργασίας και συμπεριφορά, καθώς και η εμπειρία τους. Επιπλέον, η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια και για την αυξημένη μοριοδότηση που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 384 του Ν.4512/2018.

4. Προσόντα υποψηφίων

Για όλες τις ως άνω θέσεις, θα προτιμηθούν υποψήφιοι προς απόσπαση υπάλληλοι, οι οποίοι θα διαθέτουν:
α. Ικανή γνώση και εμπειρία στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, τόσο σε φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, όσο και σε νομικά πρόσωπα, ή / και
β. Ικανή γνώση των φορολογικών διατάξεων και των ελεγκτικών διαδικασιών, στοχεύοντας στον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων, των περιουσιακών στοιχείων και στην εξακρίβωση τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικών εγκλημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 66 επ. του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) και οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων.
Επίσης, για την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν, επιπλέον τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσθετα προσόντα:
→ Καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
→ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενης είτε με σχετικό τίτλο γνώσης, είτε λόγω προγενέστερης εμπειρίας.
→ Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή και διδακτορικό.
→ Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
→ Ειδίκευση σε θέματα τραπεζικών - χρηματοοικονομικών προϊόντων και
χρηματοπιστωτικών εργασιών και συναλλαγών.
→ Ειδίκευση σε θέματα λογιστικής.
→ Ειδίκευση σε θέματα αστικού, εμπορικού και διοικητικού-φορολογικού δικαίου για τους υποψηφίους με πτυχίο νομικής.
→ Ο επαγγελματισμός, οι δεξιότητες, η ευελιξία, η επιθυμία εξειδίκευσης σε νέα αντικείμενα, η ικανότητα ομαδικής εργασίας (ομαδικό πνεύμα) και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
→ Η αφοσίωση στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων.

5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση απόσπασης (ως το συνημμένο στην Πρόσκληση υπόδειγμα). Ειδικά οι υποψήφιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα πρέπει επίσης να κοινοποιήσουν την αίτησή τους στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της υπηρεσίας τους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρεται εκτός των άλλων:
→ η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής,
→ ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους),
→ η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.
> Εφόσον οι υπάλληλοι επιλεγούν, υποχρεούνται να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
→ Μηνιαίο Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας
→ Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
> Ειδικά οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιλεγούν, υποχρεούνται, εκτός από τα ανωτέρω, να καταθέσουν περαιτέρω τα κάτωθι δικαιολογητικά:
→ Αντίγραφα των τίτλων σπουδών,
→ Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, εφόσον διαθέτουν,
→ Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, εφόσον διαθέτουν, αποδεικνυόμενη από σχετικούς τίτλους σπουδών, που αναγνωρίζονται και ισχύουν για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ.

6. Τρόποι υποβολής αίτησης απόσπασης

> Είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομικών (Πανεπιστημίου 37, 1ος όροφος, γραφείο 101, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα),
> είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στην Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.)».

7. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 12 Νοεμβρίου 2019 έως και την 26 Νοεμβρίου 2019. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

8. Αποδοχές

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στην εν λόγω Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα που υπηρετούν σε αυτή, διατηρούν το σύνολο των απολαβών της οργανικής τους θέσης, ενώ για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να καταβάλλεται σε αυτούς επίδομα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4354/2015 (άρθρο 384, παρ. 10 του Ν. 4512/2018). Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία υποδοχής (άρθρο 385 του Ν. 4512/2018).
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.2/75897/ΔΠΓΚ/25-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών, η προκαλούμενη δαπάνη από τις εν λόγω αποσπάσεις θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους και ειδικότερα στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Υποχρέωση κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οφείλει να κοινοποιήσει την παρούσα ανακοίνωση σε όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλοι οι υπάλληλοι των αναφερόμενων κλάδων που υπηρετούν σε αυτές.

10. Πρόσθετες πληροφορίες για όλες τις θέσεις

Ο χώρος εργασίας βρίσκεται επί των οδών Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 στην Αθήνα. Οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν στην Υπηρεσία, της οποίας η αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, θα τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή τους, όταν παραστεί ανάγκη και θα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά που θα καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους, πάντοτε όμως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εντολές των προϊσταμένων τους και του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου
κ.α.α.

Πηγή: Taxheaven