Img

Άρθρα Η μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό και οι πρόσφατες εξελίξεις – Χωριστές δηλώσεις συζύγων

Η μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό και οι πρόσφατες εξελίξεις – Χωριστές δηλώσεις συζύγωνΟφέλη – Παγίδες – ΛύσειςΤου Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα (Senior Accountant – Φορολογία Φυσικών Προσώπων)Στις αρχές του έτους είχαμε δημοσιεύσει στον ιστότοπο του Capital ένα άρθρο με το οποίο εξηγούσαμε την έννοια της φορολογικής κατοικίας, τα βήματα που απαιτούνται για να αλλάξει κάποιος τη φορολογική του κατοικία αλλά και τον τρόπο φορολόγησης των Ελλήνων οι οποίοι μεταναστεύουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Ήδη βρισκόμαστε στα τέλη του έτους και οι εξελίξεις στο θέμα αυτό είναι πολλές τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας…

More
Img

Άρθρα Αναγνώριση ζημιών από συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιριών στην αλλοδαπή

Της Τατιάνας Ψαριανού*Ένα από τα σημαντικά φορολογικά θέματα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών  τους εταιριών που εδρεύουν στο εξωτερικό, είναι η φορολογική μεταχείριση των ζημιών που προκύπτουν από τις συμμετοχές αυτές και εμφανίζονται στις Οικονομικές τους Καταστάσεις∙ δηλαδή, αν οι ζημίες αυτές αναγνωρίζονται σαν εκπεστέες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης για τον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013: «Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν…

More
Img

Υπόθεση C-385/17 Οργάνωση του χρόνου εργασίας – Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών – Άρθρο 7, παράγραφος 1 – Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία επιτρέπει να ορίζεται με συλλογική σύμβαση ότι, σε περίπτωση εφαρμογής συστήματο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 2018  «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οργάνωση του χρόνου εργασίας – Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών – Άρθρο 7, παράγραφος 1 – Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία επιτρέπει να ορίζεται με συλλογική σύμβαση ότι, σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, οι περίοδοι μη παροχής εργασίας λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των αποδοχών ετήσιας άδειας – Διαχρονικά αποτελέσματα των αποφάσεων περί ερμηνείας»Στην υπόθεση C-385/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε…

More
Img

ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240).

Αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018(ΦΕΚ Β 5619/13.12.2018)Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240).ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:Α) Τις διατάξεις:1. Των άρθρων 62 έως και 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240), «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.2. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών…

More
Img

Φ.30221/45686/Δ.16/1128/2018 Αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιούχων με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται σε νεότερους πίνακες παθήσεων, που καθιστούν την αναπηρία επ' αόριστον

Αθήνα, 13-12-2018 Αρ.Πρωτ: Φ.30221/45686/Δ.16/1128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝΤΑΧ. Δ/νση: Σταδίου 29Ταχ. Κωδ: 10110, ΑθήναΠληροφορίες: Ε. ΣπύρουΤηλ: 210-3368159 Θέμα: Αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιούχων με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται σε νεότερους πίνακες παθήσεων, που καθιστούν την αναπηρία επ' αόριστον.Σχετ: 1. Το υπ. αρίθμ. 1016585/24-8-2018 έγγραφο του ΕΦΚΑ2. To υπ. αρίθμ. Φ.30221/35069/Δ.16/863/13-7-2018 έγγραφό…

More
Img

2/91634/0026/2018 Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών από 1.1.2019 και εφεξής

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018Αριθ. Πρωτ. 2/91634/0026/12-12-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝΙ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2Τηλ.:2106987705FAX:2106987730   ΙΙ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤαχ. Δ/νση:Αμερικής 6, 101 65, ΑθήναΤηλ.:2103338609FAX:ΘΕΜΑ: «Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών από 1.1.2019 και εφεξής».Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.54/2018 (Α.103) «Ορισμός του περιεχομένου και του…

More
Img

2/91017/ΔΕΠ/2018 Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων

Αθήνα, 12/12/2018 Αρ.Πρωτ. οικ. 2/91017/ΔΕΠ/12-12-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Δ' Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37101 65 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 - 33 38 419 210 - 33 38 391 210 - 33 38 590 210 - 33 38 537 210 - 33 38 237 Fax: 210 - 33 38 208E-mail: d22@glk.grΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων»Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. (τ.Β' /5435/ 4-12-2018) πέντε (5) κοινές Υπουργικές…

More
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 51/2018 Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016

Αθήνα, 12/12/2018Αρ.πρωτ.:Δ.ΑΣΦ./1179/1484463ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 1810432 ΑθήναΠληροφορίες: Β. ΡεσίτηΤηλέφωνο: 210 - 5285580fax:210 - 5229840e-mail:tm.asfalisis@efka.gov.grΕγκύκλιος 51ΘΕΜΑ: «Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016»Σχετ.: 1) Oι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4554/2018 (Α΄130),2) Η αριθ. Υ.Α. Φ.Δ15/Γ/60091/1664/2018 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ τευχ.Β 5350/28-11-18)3) Η αριθ. Υ.Α. Φ.Δ15/Α/60089/1662/2018…

More
Img

Δ11/οικ. 65072/2920/2018 Τροποποίηση της Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β΄ 57).

Αριθμ. Δ11/οικ. 65072/2920Τροποποίηση της Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β΄ 57).(ΦΕΚ Β’ 5617/13.12.2018)ΟΙ Α ΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α΄5), και ιδίως της παρ. 13 αυτού.2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών…

More
Img

ΑΠ 972/2018 Αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών - επιδόματος αδείας αμειβόμενων κατ αποκοπή - Αμοιβές δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν τακτικές

Απόφαση 972 / 2018    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΠερίληψηΑρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών.Οι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζεται όχι μόνο στην σχέση συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην σχέση περισσότερων πηγών (νόμου, συλλογικής σύμβασης εργασίας, κανονισμού, ατομικής σύμβασης) διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας (ΟλΑΠ 5/2011, ΟλΑΠ 26/2007). Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής της εύνοιας υπέρ των μισθωτών κατά την συσχέτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας ή άλλης πηγής, ως ρυθμιστικού παράγοντα της εργασιακής σχέσης,…

More
Img

ΑΠ 767/2018 Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος επίσχεσης της εργασίας θεωρείται και όταν, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εργοδότη (όπως της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων μισθών) ή όταν η καθυστέρηση δεν

Απόφαση 767 / 2018    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΠερίληψηΣύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 648 ΑΚ, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να πληρώσει στον εργαζόμενο τις συμφωνημένες αποδοχές του, μετά την παροχή της εργασίας που συμφώνησαν να του προσφέρει. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 του ΑΚ, που εφαρμόζονται και στις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου στα πλαίσια της εργασιακής σύμβασης, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 329, 353 και 656 του ίδιου Κώδικα, υφισταμένης σύμβασης εργασίας, εάν ο εργαζόμενος έχει ληξιπρόθεσμη αξίωση κατά του εργοδότη σχετική με την οφειλόμενη απ’ αυτόν παροχή εργασίας (κατ’ εξοχήν για την καταβολή…

More
Img

ΠΟΛ.1223/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018ΠΟΛ.1223/10-12-2018ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥΤΜΗΜΑ Α’Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο : 210 3375878E-Mail : defk . a @ aade . grUrl : www . aade . grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΟΛ 1223/2018Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) με τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις σε θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α.Συγκεκριμένα:…

More
Img

Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1) Της παρ. 3 του άρθρου 1, καθώς και του άρθρου 20 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ Α΄…

More
Img

Άρθρα Πίστωση φόρου αλλοδαπής άρθρο 9 ν. 4172/2013

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣΕισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» στο ΕΚΠΑ και  I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»Με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) Ν.4172/2013, με το πρώτο μέρος (άρθρα 1-9) του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος θεσπίζονται οι γενικές του διατάξεις. Ειδικότερα με το άρθρο 9 (Πίστωση φόρου αλλοδαπής), κατά τα διεθνή πρότυπα αντιμετωπίζονται ζητήματα διπλής φορολόγησης με την εφαρμογή της μεθόδου «πίστωσης φόρου αλλοδαπής» (credit method). Σημείωση:Η παραπάνω πρόβλεψη (credit method) συμπεριλαμβάνεται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής…

More
Img

Υπόθεση C-672/17 Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) – Βάση επιβολής του φόρου – Μείωση – Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2018  «Προδικαστική παραπομπή – Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) – Βάση επιβολής του φόρου – Μείωση – Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας»Στην υπόθεση C-672/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [διαιτητικό δικαστήριο φορολογικών διαφορών (κέντρο διαιτησίας διοικητικών υποθέσεων), Πορτογαλία] με απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2017, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 28 Νοεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της δίκηςTratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SAκατάAutoridade…

More
Img

Υπόθεση C-80/17 Φόρος εισοδήματος – Δυνατότητα έκπτωσης των εισφορών που έχουν καταβληθεί σε οργανισμό επαγγελματικής ασφάλισης και σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης γήρατος – Αποκλεισμός για τους κατοίκους αλλοδαπής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δέκατο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2018 «Προδικαστική παραπομπή – Ελευθερία εγκατάστασης – Άμεση φορολογία – Φόρος εισοδήματος – Δυνατότητα έκπτωσης των εισφορών που έχουν καταβληθεί σε οργανισμό επαγγελματικής ασφάλισης και σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης γήρατος – Αποκλεισμός για τους κατοίκους αλλοδαπής»Στην υπόθεση C‑480/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Finanzgericht Köln (φορολογικό δικαστήριο Κολωνίας, Γερμανία) με απόφαση της 3ης Αυγούστου 2017, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 9 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της δίκηςFrank MontagκατάFinanzamt…

More
Img

40021/64369/3701/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2018Αρ. Πρ. Φ. 40021 / 64369/3701ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΔ/ΝΣΗ: Σταδίου 29ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10110 ΑθήναΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516785ΦΑΞ: 2103368166E-MAIL: asfasth@ypakp.grΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότηταςΣχετ: Τα αρ.Φ.40021/οικ.11259/571/28-2-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΞΠ465ΘΙΩ-7Β4) και Φ.40021/οικ.18530/1001/30-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΕ3465Θ1Ω-ΔΤΞ) έγγραφά μαςΣε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και στο…

More
Img

1454839/2018 Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2019

Αθήνα, 6/12/2018Αρ. Πρωτ.: 1454839ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 8 -10241, ΑΘΗΝΑ2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 -10431, ΑΘΗΝΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 5, 10431 Αθήνα Πληρ.: Ι.ΔΡΑΓΟΥΤΑ, Ν.ΜΑΚΡΗΣΤηλέφωνο: 210 5274329 fax: 2105224147e-mail: gd.paroxon.xrima@efka.gov.grΘΕΜΑ: «Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2019»Σας κοινοποιούμε τις ημερομηνίες πίστωσης για την πληρωμή Παροχών σε Χρήμα…

More
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 50/2018 Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)

Αθήνα, 6/12/2018Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών Τμήμα Προσδιορισμού Εισφορών Μη Μισθωτών Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 1810432 Αθήνα Πληρ.: Ελένη ΔουλκερίδουΤηλ.: 210 52 85 617: 210 52 85 598 : 210 52 85 690 Fax.: 210 52 85 599Email: tm.eisf.mmisth@efka.gov.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ) ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρ. 36 παρ. 1 και 2, 39, 40, 41 και 98 του…

More
Img

Yπόθεση C-305/17 Τέλη επί της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην εθνική επικράτεια και προορίζεται για εξαγωγή – Συμβατότητα αυτής της ρυθμίσεως με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2018 «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Δασμοί – Φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος – Τέλη επί της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην εθνική επικράτεια και προορίζεται για εξαγωγή – Συμβατότητα αυτής της ρυθμίσεως με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων»Στην υπόθεση C‑305/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Okresný súd Dunajská Streda (πρωτοβάθμιο δικαστήριο επαρχίας Μπρατισλάβα II, Σλοβακία) με απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2017, η οποία…

More