• Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.
 • Εισόδημα Νομικών Προσώπων
 • Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990
 • Αιτήσεις Ρυθμίσεων (N.4152/2013)
 • Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων Αρθ. 41 Κ.Φ.Ε.
 • Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α. - V.I.E.S
 • Δήλωση Ένταξης στο Ειδικό Καθεστώς του Άρθρου 39β του Κώδικα Φ.Π.Α.
 • Σύστημα Εισροών-Εκροών καυσίμων
 • Yπηρεσία Yποβολής Στοιχείων και Πληροφοριών (ΠΟΛ 1033/2014 & ΠΟΛ 1054/2015).
 • e-Παράβολο
 • Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
 • Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Προβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων
 • Λοιπές Δηλώσεις Εισοδήματος
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές
 • Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 • Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου
 • Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ( Ε7) οικ.έτους 2014
 • Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ε20) οικ. έτους 2014
 • Οριστική Δήλωση για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (Ε21) οικ. έτους 2014
 • Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ( Ε7) οικ.έτους 2013
 • Υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών
 • Υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών
 • Υποβολή Δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
 • Ενημέρωση Εκκαθάρισης
 • e - Α.Π.Α.Α. (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)
 • Τελωνειακές Υπηρεσίες
 • Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας
 • Υπηρεσία Υποβολής Φορολογικών Πιστοποιητικών
 • Έλεγχος Εγκυρότητας και Οριστικοποίηση Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. από Συμβολαιογράφους
 • Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου
 • Υποβολή δηλώσεων Τελών και Ειδικών φόρων
 • Δήλωση αλλαγής ΚΑΔ
 • Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής ΦΠΑ/VAT REFUND
 • Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα (Mini One Stop Shop - MOSS)
 • Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων
 • Αναζήτηση Στοιχείων Λογιστή
 • e- Εντυπα
 • Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας
 • Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ