• Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Β΄Φάση)
 • e-Παράβολο
 • Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ)
 • Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.
 • Υπηρεσία Πιστοποίησης Δ/ντών Διοίκησης Προσωπικού
 • Yπηρεσία Yποβολής Στοιχείων και Πληροφοριών (ΠΟΛ 1033/2014 & ΠΟΛ 1054/2015).
 • Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.
 • Υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών
 • Υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών
 • Υποβολή Δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
 • Υποβολή Β΄ Αντιτύπου Βεβαιώσεων Αποδοχών
 • Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών
 • Προβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών παρελθόντων ετών που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά (e- K.Β.Σ.)
 • Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου
 • Εγκυρότητα Φορολογικών στοιχείων
 • e- A.Π.Α.Α.
 • e - Εντυπα
 • Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας
 • Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ