Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1017972 ΕΞ 2016/5.2.2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980ΕΞ2016/27-01-2016 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 115/Β) «Τροποποίηση της υπαριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ 2785/Β) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ει

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1017972 ΕΞ 2016/5.2.2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980ΕΞ2016/27-01-2016 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 115/Β) «Τροποποίηση της υπαριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ 2785/Β) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ει

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 1017972ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' και Δ'

Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.:101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο:210 6987411,412,413,414
FAX:210 6987408
e-mail:finexcis@otenet.gr

Θέμα : Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980ΕΞ2016/27-01-2016 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 115/Β) «Τροποποίηση της υπαριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ 2785/Β) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ 2785/Β') Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β') Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Στα πλαίσια της διευκόλυνσης και προσαρμογής των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα οινοποίησης στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν με την επιβολή ΕΦΚ στα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'), της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς καθώς και της διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου, με την εν λόγω κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο. επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις επί του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις -Διαχείριση αποθεμάτων» της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β') Α.Υ.Ο.

Ειδικότερα :

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β') Α.Υ.Ο. και παρέχεται, για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να υπαχθούν στο καθεστώς φορολογικής αποθήκης, νέα προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αποθεμάτων τους, το αργότερο μέχρι 15-02-2016.

2. Επιπλέον, με την παράγραφο 2 της κοινοποιούμενης Απόφασης με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 της ως άνω Α.Υ.Ο., προβλέπεται ότι τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή το αργότερο μέχρι 29-02-2016 χωρίς να είναι απαραίτητη, εφόσον δεν είναι εφικτό, η άμεση προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρά μόνο η άδεια λειτουργίας του οινοποιείου. Σημειώνεται ωστόσο ότι, η προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 30-04-2016. Οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να επιταχυνθεί η έκδοση των σχετικών αδειών και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου, θα πρέπει να προβούν άμεσα στην έκδοση των σχετικών αδειών ενώ ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αυτοψία των χώρων δύναται να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημάνουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά την έκδοση των σχετικών αδειών (φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή):

α) Λόγω της ιδιομορφίας του εν λόγου κλάδου των επιτηδευματιών, κατά τον έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών όσο και της αυτοψίας του χώρου για την έκδοση της αδείας φορολογικής αποθήκης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εκτιμούνται κατά περίπτωση οι ιδιαιτερότητες που μπορεί να συντρέχουν για κάθε επιτηδευματία.

Ειδικότερα :

• Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α') απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες χαμηλής όχλησης. Για την έναρξη λειτουργίας αυτών υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου, η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο αυτής από την Αδειοδοτούσα αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας.

• Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. Φ.15/οικ1589/104/2006 Απόφασης (ΦΕΚ 90/Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ των δραστηριοτήτων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό Πυροπροστασίας συμπεριλαμβάνονται και τα οινοποιεία. Ωστόσο, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, οι μονάδες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνουν τα γενικά προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στη σχετική Απόφαση ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων τους.
Ως εκ τούτου κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών (τόσο ως προς την άδεια λειτουργίας όσο ως προς το πιστοποιητικό πυροπροστασίας) για την έκδοση των σχετικών αδειών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω διατάξεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο να ζητείται η συνδρομή των οικείων κατά περίπτωση υπηρεσιών.

• Διευκρινίζεται ότι ως χώρος φορολογικής αποθήκης αναγνωρίζονται και οι δεξαμενές αποθήκευσης του γλεύκους (μούστου), προϊόν το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, για λόγους βέλτιστης παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας και ελέγχου του παραγόμενου τελικού προϊόντος. Ευνόητο είναι ότι η χρέωση της φορολογικής αποθήκης στο ICISnet με το Δελτίο παραγωγής αφορά στο τελικό προϊόν, επί του οποίου επιβάλλονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις.

Τέλος, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποδεικνύουν τις απαραίτητες βελτιώσεις και τροποποιήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις των οινοποιείων δίνοντας ωστόσο ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωσή τους προς τις σχετικές υποδείξεις.

β) Όσον αφορά την έκδοση των αδειών εγκεκριμένου αποθηκευτή, η προσκόμιση της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις εγγύησης θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια μέχρι 30-04-2016. Ωστόσο, μέχρι την προσκόμιση της σχετικής εγγύησης για την αποστολή προϊόντων σε άλλα κράτη-μέλη καθώς και την εξαγωγή τους προς τρίτες χώρες απαιτείται η κατάθεση στο τελωνείο ελέγχου της Φορολογικής αποθήκης εγγύησης, το ύψος της οποίας θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του αναλογούντος ΕΦΚ. Η εν λόγω εγγύηση θα αποδεσμεύεται με την απόδειξη της περάτωσης της διακίνησης.

γ) Ευνόητο είναι ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τους μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ν.2960/2001 οι οποίοι επιθυμούν να λειτουργήσουν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και ως εκ τούτου να παράγουν τα προϊόντα τους υπό καθεστώς αναστολής του φόρου προκειμένου να απολάβουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του εν λόγω καθεστώτος όσον αφορά την κατοχή, την ενδοκοινοτική διακίνηση και την εξαγωγή των προϊόντων προς τρίτες χώρες.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 8 της ίδιας ως ανωτέρω Α.Υ.Ο. και παρέχεται στους μικρούς οινοπαραγωγούς νέα προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Αποθεμάτων, για τα προϊόντα που δεν έχουν διατεθεί προς πώληση ως 31-12-2015, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2016. Μαζί με τη Δήλωση αποθεμάτων υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 δήλωση μικρού οινοπαραγωγού.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση και την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις που διέπουν την επιβολή Ε.Φ.Κ. στο κρασί, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εν λόγω αποθέματα με την κατάθεση Δηλώσεων ΕΦΚ την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου 2016 με κάθε μία από τις οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται οι φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στο ένα τέταρτο του συνόλου των αποθεμάτων που δηλώθηκαν.

Ευνόητο είναι ότι οι μικροί οινοπαραγωγοί δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική δήλωση αποθεμάτων έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή. Επιπλέον, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των εν λόγω δηλώσεων Ε.Φ.Κ. από τους μικρούς οινοπαραγωγούς θα πρέπει να υποβάλλεται παράλληλα στο αρμόδιο τελωνείο και συγκεντρωτική κατάσταση για τις πωλήσεις στις οποίες έχουν προβεί, για λόγους ελέγχου και βέλτιστης παρακολούθησης.

Επίσης, σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αποστολής προϊόντων σε άλλα Κράτη Μέλη από μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, η διακίνηση πραγματοποιείται με την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ) του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 3649/92 με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η υποβολή δήλωσης ΕΦΚ για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα αποστελλόμενα προϊόντα. Υπενθυμίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του Ε.Φ.Κ. υπό την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην υπ'αριθμ. Τ.8612/2439/30-12-1992 ΑΥΟ (ΦΕΚ 778/Β). Επίσης για τις πραγματοποιηθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές τηρούνται οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας αναφορικά με τις δηλωτικές και λοιπές υποχρεώσεις των υποκειμένων προσώπων.

Β. Παροχή διευκρινήσεων σε επιμέρους θέματα.


Με αφορμή αναφορές και αιτήματα τόσο των αρμόδιων τελωνειακών αρχών όσο και των οινοποιητικών μονάδων σημειώνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τις οινοποιητικές μονάδες οι οποίες διαθέτουν προϊόντα για τα οποία αποδεικνύεται ότι έχουν αποκτηθεί, δηλαδή έχουν αγοραστεί, και ως εκ τούτου έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας πριν τις 31-12-2015, δεν υφίσταται υποχρέωση απογραφής τους και καταβολής του Ε.Φ.Κ. Ομοίως, για τις μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν σε καθεστώς αναστολής δεν απαιτείται χρέωση των προϊόντων αυτών στην φορολογική αποθήκη. Διευκρινίζεται ότι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των εν λόγω προϊόντων δύναται να παραμείνουν στην φορολογική αποθήκη, σε διακεκριμένο χώρο, ενημερώνοντας σχετικά το τελωνείο ελέγχου.

2. Σχετικά με τη δυνατότητα εισαγωγής σε φορολογική αποθήκη, για την ανάμειξη και παραγωγή τελικού προϊόντος, χύμα κρασιού από μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη, επισημαίνεται ότι από τις κείμενες διατάξεις δεν παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής σε φορολογική αποθήκη φορολογημένων προϊόντων. Ωστόσο, για την τρέχουσα και μόνο περίοδο και για την ομαλή λειτουργία των οινοποιητικών μονάδων, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής σε φορολογική αποθήκη προς ανάμειξη χύμα κρασιού από μικρούς οινοπαραγωγούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προέρχεται εκ των αποθεμάτων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις. Στην περίπτωση αυτή η εισαγωγή των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη θα γίνεται με βάση το προβλεπόμενο κατά περίπτωση εμπορικό έγγραφο (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κλπ.) και με την υποβολή της αίτησης επανεισαγωγής στο Υποσύστημα ΕΦΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ5041345ΕΞ2013/28-11 -2013 Ε.Δ.Υ.Ο., ενότητα ΙΙ.3.3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές στις οποίες έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις αποθεμάτων προκειμένου για τις εν λόγω ποσότητες να μην καταβληθούν οι σχετικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

3. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ.66/43/31-01-1995 (ΦΕΚ 91/Β') Α.Υ.Ο. παρέχεται, κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, η δυνατότητα παραγωγής, μεταποίησης και αποθήκευσης προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. μέσα σε φορολογική αποθήκη για λογαριασμό τρίτου. Ως εκ τούτου η ανωτέρω σχετική Α.Υ.Ο. εφαρμόζεται κατά αναλογία και για τις οινοποιητικές μονάδες οι οποίες παράγουν, μεταποιούν και αποθηκεύουν για λογαριασμό τρίτων εντός φορολογικών αποθηκών.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εν λόγω ΑΥΟ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μεταποίησης τα προϊόντα δύνανται είτε να τεθούν σε ανάλωση από τον κύριο των εμπορευμάτων, είτε να αποσταλούν στη φορολογική του αποθήκη, εφόσον είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής ή να μεταβιβαστούν στον εγκεκριμένο αποθηκευτή- μεταποιητή και να παραμείνουν στη φορολογική του αποθήκη. Ωστόσο, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, για λόγους διευκόλυνσης και ομαλής λειτουργίας των μονάδων που ήδη παράγουν ή μεταποιούν προϊόντα για λογαριασμό τρίτων, δύνανται, κατά περίπτωση εφόσον κρίνεται σκόπιμο, για τα αποθέματα αυτά, να εγκρίνουν την παραμονή των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη που πραγματοποιήθηκε η μεταποίηση πέραν του καθοριζόμενου από την ανωτέρω Α.Υ.Ο. χρόνου παραμονής.

4. Στην περίπτωση όπου στις εγκαταστάσεις ενός οινοποιείου συλλειτουργούν περισσότερες της μιας οινοποιητικές μονάδες, οι οποίες παράγουν μεταποιούν και αποθηκεύουν τα προϊόντα τους επισημαίνεται ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων θα πρέπει να λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης στο όνομα του κατόχου αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ. Επιπλέον, οι οινοποιητικές μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις καθόσον δεν διαθέτουν δίκες τους εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης θα πρέπει να λάβουν χωριστή άδεια φορολογικής αποθήκης για τις δεξαμενές στις οποίες θα αποθηκεύουν τα προϊόντα τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση έκδοσης άδειας Φορολογικής αποθήκης στην οποία θα πρέπει να δηλωθούν οι δεξαμενές για τις οποίες θα εκδοθεί η σχετική άδεια. Η έκδοση των εν λόγω αδειών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας Διεύθυνσης ΕΦΚ και Φ.Π.Α. με βάση σχετική εισήγηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπ'αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ. Ευνόητο είναι ότι για την έκδοση των εν λόγω αδειών φορολογικών αποθηκών δεν απαιτείται η προσκόμιση και ο έλεγχος εκ νέου των δικαιολογητικών που αφορούν στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου. Ωστόσο απαιτείται η υποβολή στο αρμόδιο τελωνείου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού για την χρήση του χώρου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται η χρήση άλλων δεξαμενών από αυτές για τις οποίες αρχικά εκδόθηκε η άδεια υποβάλλεται αίτηση τροποποίησης της άδειας.

5. Τέλος όσον αφορά τους επιτηδευματίες η δραστηριότητα των οποίων περιορίζεται στην εμφιάλωση και εμπορία κρασιού επισημαίνεται ότι, η εν λόγω δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να λειτουργούν σε καθεστώς Φορολογικής αποθήκης.

Γ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2960/2001, το οποίο αποτελεί μεταφορά στο εθνικό μας δίκαιο της παρ. 2 του άρθρου 15 της οδηγίας 2008/118, η παραγωγή, η μεταποίηση και η κατοχή των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, όταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει καταβληθεί, πραγματοποιείται σε φορολογική αποθήκη. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι τα πρόσωπα που λειτουργούν σε καθεστώς αναστολής (φορολογικής αποθήκης) δύναται να παράγουν και να κατέχουν τα προϊόντα σε αναστολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων.

Σε περίπτωση πώλησης των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας οι φορολογικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται το αργότερο μέχρι την 25η του επόμενου μήνα από το μήνα που πραγματοποιούνται οι πωλήσεις ενώ παρέχεται και η δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του ν.2859/2000 και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου. Επίσης η αποστολή των προϊόντων σε άλλα κράτη μέλη καθώς και η εξαγωγή τους σε τρίτες χώρες πραγματοποιείται σε καθεστώς αναστολής δηλ. χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων. Επιπλέον, για τα προϊόντα, τα οποία παράγονται και κατέχονται σε καθεστώς αναστολής του φόρου, προβλέπεται η αναγνώριση φυρών που προκύπτουν λόγω της φύσης των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.2960/2001 και στα ποσοστά που έχουν καθοριστεί στο άρθρο 7 της υπ 'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

Επιπλέον, στα πλαίσια της ορθής επιβολής του φόρου για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων καθώς και τη διευκόλυνση του εμπορίου οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και να προβούν κατά προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ορθή επιβολή του Ε.Φ.Κ. Ειδικότερα δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλασσομένων δεν είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής των προβλεπόμενων παραστατικών τα τελωνεία, σε συνεργασία με τους κατά τόπους φορείς, θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες θα προβούν σε ενημέρωση των φορέων σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει το καθεστώς Ε.Φ.Κ και τον τρόπο υποβολής των κατά περίπτωση παραστατικών και κυρίως της Δήλωσης ΕΦΚ.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να προβαίνουν στη διενέργεια στοχευμένων και συστηματικών εκ των υστέρων ελέγχων για τη διακρίβωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

Τέλος, στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή, η σύμπραξη και η βέλτιστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση αυτών τόσο των αρμοδίων αρχών όσο και των συναλλασσομένων, οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την ομαλή προσαρμογή, την αποτελεσματική εφαρμογή αλλά και την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της αγοράς.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠηγή: Taxheaven