Αριθμ. οικ. 44203/Δ9.11555/29-9-2016 Αριθμ. οικ. 44203/Δ9.11555  Τροποποίηση της αριθ. οικ. 34331/Δ9.8920/ 26-7-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε

Αριθμ. οικ. 44203/Δ9.11555/29-9-2016 Αριθμ. οικ. 44203/Δ9.11555 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 34331/Δ9.8920/ 26-7-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε

Αριθμ. οικ. 44203/Δ9.11555

Τροποποίηση της αριθ. οικ. 34331/Δ9.8920/ 26-7-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)».

(Τεύχος Β' 3163/30.09.2016)

44203/Δ9.11555/29-9-2016


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:


1. Των άρθ. 41, 50 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’),
2. του άρθ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυ βερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α’),
3. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’),
4. του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α’),
5. του άρθ. 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α’),
6. των άρθ. 5, 12, 22, 23, 24 και 25 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’),
7. των άρθ. 2, 3, 18, 23, 24 και 27 του Ν. 3996/2011
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α’), όπως ισχύουν,
8. των άρθ. 3, 4, 5, 6, 19 και 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’),
9. των άρθ. 8 και 22 παρ. 6 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α’),
10. του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50 Α’),
11. του άρθ. 10 του Π.δ. 176/1997, «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ», (ΦΕΚ 150 Α’),
12. του άρθ. 9 του ΒΔ 748/1966,«Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» (ΦΕΚ 179 Α’),
13. της παρ. 4 του άρθ. 9, της παρ. 4 του άρθ. 18, της παρ. 3γ του άρθ. 21 και της παρ. 2γ του άρθ. 43 του Κώδικα Νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’),
14. του άρθ. 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 16935/Δ10.104/31-8-2010, «Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία» (ΦΕΚ 1346 Β’/31-8-2010),
15. της παρ.12 του άρθρου 3 του Π.δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212 Α’),
16. του άρθ. 4 του Π.δ. 212/2006, «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβου λίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ 212 Α’),
17. της παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 4052/2012, «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έκκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Ρ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α’), όπως ισχύει,
18. της παρ. 13 του αρθρ. 2 του Ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 67 Α’),
19. της παρ. 1γ του κεφαλαίου Α’ της αριθμ. 56995/4820/19-10-2007 κοινής υπουργικής απόφασης
«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α.» (ΦΕΚ 2168/7-11-2007),
20. του Π.δ. 70/1990 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31 Α’),
21. του άρθρου 16 του Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111 Α’),
22. τα αριθ. 11, 17 και 19 / 2016 έγγραφα της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Θέση σε Παραγωγική Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ στήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Συστήματος Οδικών Μεταφορών,
23. την αριθ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-7-2016 υπουργική απόφαση «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (ΦΕΚ 2458 Β’/10-8-2016).
24. την ανάγκη να διαμορφωθεί σαφές πλαίσιο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), μεταξύ τους και με τρίτους [ιδίως εργοδότες, εργαζομένους, οργανώσεις τους, αρμόδιες Αρχές/Υπηρεσίες καθώς και λοιπούς συναλλασσομένους όπως τεχνικοί ασφαλείας, ιατροί εργασίας, Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)], οι οποίοι αποτελούν τους χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. sepenet.gr και


25. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 

Τροποποιείται η αριθ. πρωτ. οικ. 34331/Δ9.8920/26.07.2016 απόφαση «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)»(ΦΕΚ 2458 Β’/10-8-2016) κατά το μέρος που αφορά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και η ημερομηνία υποχρέωσης απόκτησης κωδικού πρόσβασης από τους εργοδότες στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ παρατείνεται μέχρι την 31/10/2016.
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven